Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádost'.

 
Jednací číslo: 40 E 232/2012-16  
 
U S N E S E N Í 
 
Obvodní soud pro Prahu 7 rozhodl  vyšší soudní úřednicí  Věrou Ryškovou 
ve věci výkonu rozhodnutí 
oprávněné: nezl. K
 K
, nar. 
 bytem 
 
zastoupené matkou: O
 K
, nar. 
, bytem tamtéž 
proti povinnému: M
V
 bytem 
pro dlužné výživné ve výši 30.400,- Kč 
 
t a k t o : 
 
I.   Soud  nařizuje  podle  pravomocného  a  vykonatelného  rozsudku  Obvodního  soudu  pro  Prahu  7  ze 
dne  14.6.2005  č.j.  9P  12/2005-116  ve  spojení  s rozsudkem  Městského  soudu  v Praze  ze  dne 
12.4.2006 č.j. 11 Co 515/2005-140 k uspokojení přednostní pohledávky výživného 
1.  oprávněné:  nezl.  K
  K
,  nar. 
  na  dlužném  výživném  za  dobu  od                                        
1.9.2004 do 31.3.2006 ve výši 30.400,- Kč  
 
výkon rozhodnutí 
 
srážkami ze mzdy (platu), která přísluší povinnému od zaměstnavatele, u kterého je zaměstnán - plátce 
mzdy (platu). K
 s.r.o., nám. 
, srážkami  
     z příjmu, který přísluší povinnému od plátce nemocenských dávek. 
 
II.    Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. 
 
III.  Nařízení  výkonu  rozhodnutí  se  vztahuje  na  vymožení  pohledávky  (bod  I.),  jakož  i  dalších 
nákladů, které budou oprávněné v průběhu tohoto výkonu rozhodnutí proti povinnému přiznány. 
 
IV.  Plátci  mzdy,  platu  nebo  jiného  příjmu  se  přikazuje,  aby  po  tom,  kdy  mu  bude  nařízení  výkonu 
rozhodnutí  doručeno,  prováděl  srážky  ze  mzdy,  platu  nebo  jiného  příjmu  až  do  výše  výkonem 
rozhodnutí  vymáhané  pohledávky  s příslušenstvím  (bod  IV.),  a  aby  sražené  částky  nevyplácel 
povinnému (povinné). Sražené částky zadrží a  vyplatí je oprávněnému (oprávněné, oprávněným) 
ihned  poté,  co  obdrží  od  soudu  vyrozumění,  že  usnesení  o  nařízení  výkonu  rozhodnutí  nabylo 
právní moci. 
 
 
Srážky se provádějí z čisté mzdy, platu nebo jiného příjmu (§ 277 o.s.ř.). Povinnému nesmí být 
sražena základní nepostižitelná částka, jejíž výpočet stanoví zvláštní předpis (§ 278 o.s.ř.).  
 
 
Z  čisté  mzdy,  která  zbývá  po  odečtení  základní  nepostižitelné  částky  a  která  se  zaokrouhlí 
směrem dolů na částku dělitelnou třemi a vyjádřenou v celých korunách (zbytku čisté mzdy), lze srazit 
k vydobytí  pohledávky  oprávněné  dvě  třetiny;  k  vydobytí  pohledávky  se  provádí  srážky  nejprve  z 
druhé třetiny  a, nestačí-li tato třetina k její úhradě, i z první třetiny zbytku čisté mzdy (§ 279 odst.1 
o.s.ř.).  Zvláštní  právní předpis stanoví částku, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy bez omezení; 
tato částka se přičlení k první třetině zbytku čisté mzdy (§ 279 odst.3 o.s.ř.). 
 
Soud zakazuje plátci mzdy,  platu nebo jiného příjmu, aby po tom, kdy mu bude nařízení výkonu 
doručeno,    povinnému  (povinné)  vyplatil  výkonem  rozhodnutí  postiženou  část  mzdy,  platu  nebo 
jiného příjmu. Tento zákaz se vztahuje na mzdu, plat nebo jiný příjem povinného  i u každého dalšího 
plátce, u kterého je povinný zaměstnán nebo od něhož pobírá jiný příjem (§ 299 o.s.ř.). 
 
 
Povinný    ztrácí  dnem,  kdy  je  plátci    doručeno  nařízení  výkonu  rozhodnutí  nebo  usnesení 
obsahující  vyrozumění  o  nařízení  výkonu  rozhodnutí,  právo  na  vyplacení  té  části  mzdy,  platu  nebo 
jiného příjmu (§ 299 o.s.ř.), která odpovídá stanovené výši srážek. 
 
 
 


 
Pokračování                                                         -2-                                                            40E 232/2012 
 
V.  Plátce  mzdy,  platu  nebo  jiného  příjmu  ze  sražených  částek  vyplatí  pohledávku  výživného 
k rukám matky. 
  
 
VI.  Přestal-li  povinný  pracovat  u  dosavadního  plátce  mzdy  nebo  platu  nebo  přestal-li  pobírat  jiný 
příjem,  musí  to  oznámit  do  jednoho  týdne  soudu,  který  nařídil  výkon  rozhodnutí.  Do  jednoho 
týdne musí povinný soudu rovněž oznámit, že nastoupil práci u jiného plátce mzdy, popřípadě že 
začal pobírat jiný příjem. 
 
 
Plátce mzdy, platu nebo jiného příjmu je povinen  do jednoho týdne soudu oznámit, že u něho 
povinný přestal pracovat nebo že od něho přestal pobírat jiný příjem, zaslat soudu vyúčtování srážek, 
které ze mzdy, platu nebo jiného příjmu povinného provedl a vyplatil oprávněné, a oznámit soudu, pro 
které  pohledávky  byl  nařízen  výkon  rozhodnutí  srážkami  ze  mzdy,  platu  nebo  jiného  příjmu 
povinného, a jaké pořadí mají tyto pohledávky. 
 
P o u č e n í :     Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne  jeho doručení k  
Městskému soudu v  Praze prostřednictvím podepsaného soudu. 
 
Nebudou-li  v odvolání  uvedeny  žádné  nové  skutečnosti  a  důkazy  rozhodné  pro 
nařízení výkonu rozhodnutí, odvolací soud odvolání odmítne.  
Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí je vykonatelné doručením. 
 
V Praze  dne  29. června 2012 
 Věra Ryšková, v.r. 
 vyšší soudní úřednice 
Za správnost vyhotovení: 
Bedřiška Pavlíková