Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Anonymizované rozhodnutí 45 INS 4783/2013-A-2'.

Č.j.: KSHK 45 INS 4783/2013-A-2/celk.1 
 
 
 
 V Y H L Á Š K A 
 
 

Krajský  soud  v Hradci Králové rozhodl  asistentkou soudce  Mgr. Barborou Tichou 
Markovou v insolvenční  věci  dlužníka:  AVION  PLUS,  s.r.o.  v  likvidaci,  IČO  25936263,  se 
sídlem Gočárova 806, 500 02, Hradec Králové, zast. S
 B
, likvidátorem se 
sídlem 

o insolvenčním návrhu dlužníka  
 
t a k t o : 
 
I. 
Oznamuje  se, že insolvenčním návrhem v záhlaví  označeného  navrhovatele 
bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka: AVION PLUS, s.r.o. v likvidaci, 
IČO 25936263, se sídlem Gočárova 806, 500 02, Hradec Králové
 
II. 
Tato vyhláška byla  zveřejněna  v insolvenčním  rejstříku  dne  22.02.2013 07:58 hod.; 
tímto okamžikem nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. 
 
III. 
Insolvenční  soud  vyzývá  věřitele  dlužníka,  kteří  chtějí  své  pohledávky  uplatnit 
v insolvenčním řízení, aby podali u insolvenčního soudu přihlášku pohledávky. 
 
 
P o u č e n í : Proti této vyhlášce není odvolání přípustné. 
Tato vyhláška není rozhodnutím o tom, zda je podaný návrh důvodný.  
Osobou s dispozičním  oprávněním  k majetku  tvořícímu  majetkovou  podstatu 
je po  zahájení  insolvenčního  řízení  v rozsahu  vymezeném v ustanovení § 111 
insolvenčního zákona dlužník.  
Přihláška  pohledávky  včetně  příloh  se  podává  dvojmo  a  lze  ji  podat  pouze 
na formuláři,  který  je  zveřejněn  Ministerstvem  spravedlnosti  způsobem 
umožňujícím  dálkový  přístup.  K přihlášce  je  nutno  připojit  listiny,  kterých 
se přihláška dovolává; vykonatelnost pohledávky se prokazuje veřejnou listinou. 
Na základě této výzvy lze podávat přihlášky až do rozhodnutí o úpadku.  
 
V Hradci Králové dne 22. února 2013 
 
 
Mgr. Barbora Tichá Marková, v.r. 
asistentka soudce 
 
 
Za správnost vyhotovení: