Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí'.

                                                                                                      č. j. 9 Co 1644/2018-62  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USNESENÍ 
 
 
Krajský  soud  v  Ostravě  rozhodl  v  senátě  složeném  z předsedy  senátu    JUDr.  Jana  Horáka 
a soudců Mgr. Aleše Janošce a Mgr. Lukáše Nohela ve věci exekuce 
 
oprávněného:  RESIDOMO,  s. r. o., IČO 05253268 
sídlem Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava 
zastoupeného advokátem Mgr. Petrem Kaustou 
sídlem Čs. legií 1719/5, 402 00 Ostrava- Moravská Ostrava 
proti 
povinnému:   Jiří M., narozený dne xxx 
bytem xxx 
 
o  vyklizení  bytu,  k odvolání  povinného  do  usnesení  Okresního  soudu  v Karviné,  pobočka 
v Havířově ze dne 7. 9. 2018, č.j. 127EXE 1726/2018 – 47, 
 
takto: 
  Usnesení okresního soudu se potvrzuje. 
 
Odůvodnění: 
 
 
1.  Usnesením  okresního  soudu  byl  jako  nedůvodný  zamítnut  návrh  povinného  na  zastavení  této 
exekuce. 
 
2.  Včasným odvoláním napadl toto usnesení povinný. Podle něj byl příslušný exekuční titul platný 
pouze pro období do 14. 8. 2016, kdy byly poté sepsány různé dodatky k nájmu bytu. Navíc byl 
tento notářský zápis podepsán v časové tísni, při podpisu tam bylo asi pět dalších lidí, na které 
měla notářka čas asi jenom 30 minut. Odvolateli bylo rovněž v této souvislosti řečeno, že pokud 
notářský zápis nepodepíše, nebude mu vrácena kauce a administrativní poplatek. Domáhal se tak 
evidentně změny usnesení okresního soudu v tom smyslu, aby tato exekuce byla zastavena. 
 
Shodu s prvopisem potvrzuje Naděžda Fonioková  

 
 
3.  Oprávněný navrhl potvrzení napadeného usnesení. Zdůraznil přitom, že samotný notářský zápis 
obsahuje pouze tři strany textu, které je možno prostudovat za velmi krátký časový úsek, když 
kromě  toho  nelze  ani  předpokládat,  že  by  povinný  nevěděl,  jakou  listinu  bude  u  notáře  vůbec 
podepisovat. Nadto povinný ani neplatí za užívání  bytu nájemné a jeho dluh tak přesahuje částku 
100 000 Kč. 
 
4.  Krajský soud přezkoumal usnesení okresního soudu jakož i řízení, jež předcházelo jeho vydání, 
a dospěl posléze k závěru, že odvolání povinného je naprosto nedůvodné. 
 
5.  Návrhu povinného na zastavení této exekuce tak vskutku vyhovět nelze. 
 
6.  Jak naprosto správně  konstatoval již prvostupňový soud, okolnost, že původně sjednaný nájem 
bytu na dobu určitou byl postupně prodlužován, nikterak nečiní vykonávaný závazek povinného 
předmětný    byt  vyklidit  obsažený  v exekučním  titulu  (notářský  zápis  ze  dne  14.  4.  2016) 
neúčinným či neplatným. 
 
7.  Odvolatelovy výtky vůči vlastnímu procesu sepisu exekučního titulu (údajná časová tíseň, účast 
dalších  lidí,  vztah  tohoto  úkonu  ke  složené  kauci  a  administrativnímu  poplatku)  jsou  pak 
evidentně ryze účelové a samy o sobě na vykonatelnosti tohoto titulu nemohou nic změnit. 
 
8.  Krajský  soud  tudíž  usnesení  soudu  okresního  jako  věcně  správné  (náležitá  aplikace  ustanovení 
§ 268 odst. 1 o. s. ř.) ve smyslu ustanovení § 219 o. s .ř. potvrdil. 
 
Poučení: 
 
Proti  tomuto  rozhodnutí  lze  podat  dovolání  do  dvou  měsíců  od  doručení  tohoto  rozhodnutí 
k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu, který rozhodoval v I. stupně, a to pouze z důvodu, 
že  rozhodnutí  odvolacího  soudu  spočívá  na  nesprávném  právním  posouzení  věci  ve  smyslu 
ustanovení § 237 o. s. ř. 
 
Ostrava 28. 12. 2018 
 
 
JUDr. Jan Horák v. r.  
předseda senátu 
 
 
Shodu s prvopisem potvrzuje Naděžda Fonioková