Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Zastupitelstvo obce'.


 
 
*MVCRX04M6F37* 
MVCRX04M6F37 
 
prvotní identifikátor 
 
odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 
náměstí Hrdinů 1634/3 
140 21  Praha 4 
 
Č. j. MV-113659-2/ODK-2019 
Praha 27. srpna 2019 
 
 
Vážený pan 
Oldřich Kolář 
 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx  
 
Pravomoc starosty obce 
 
Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra obdržel Váš e-mail 
ze  dne  15.  srpna  2019,  v němž  nás  formou  žádosti  o  informace  dle  zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „InfZ“) žádáte o poskytnutí odpovědi na Váš dotaz, zda může starosta obce 
odmítnout podepsat dokument odsouhlasený zastupitelstvem, resp. kdy a za jakých 
okolností tak může učinit. K tomu Vám sdělujeme následující. 
 
Úvodem je třeba říci, že v tomto konkrétním případě jste se na nás obrátil se 
žádostí o informace dle InfZ, avšak fakticky se z Vaší strany jedná o žádost o výklad 
konkrétních  ustanovení  právních  předpisů.  Jak  přitom  vyplývá  z  §  2  odst.  4  InfZ, 
„Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí 
a vytváření nových informací.“ Pod pojem „dotazy na názory“ přitom lze nepochybně 
podřadit i žádosti o poskytnutí právních výkladů a stanovisek. Nicméně i přesto Vám 
náš odbor své stanovisko k dané věci poskytne. 
 
Jak vyplývá z § 103 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve  znění  pozdějších  přepisů  (dále  jen  „zákon  o obcích“),  starosta  a  místostarosta 
odpovídají za výkon své funkce zastupitelstvu. Zastupitelstvo je nejvyšším orgánem 
obce  a  disponuje  tak  v rámci  obce  nejdůležitějšími  pravomocemi,  mimo  jiné 
i pravomocí volit starostu do jeho funkce a rovněž jej z této funkce odvolávat – viz 
§ 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích. Navíc lze upozornit i na § 83 odst. 1 zákona 
o obcích,  dle  nějž  „Člen  zastupitelstva  obce  je  povinen  zúčastňovat se zasedání 
zastupitelstva obce, popřípadě zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich členem, plnit 
úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, 
aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.“ I starosta tak má podobné povinnosti jako 
kterýkoliv jiný „řadový“ člen zastupitelstva. 
 
 1  
 
Je  tak  zřejmé,  že  starosta  by  měl  respektovat  vůli  zastupitelstva,  tedy 
i podepisovat takové dokumenty, které zastupitelstvo schválilo. Podobné dokumenty 
sice mohou na základě pokynu zastupitelstva či udělené plné moci podepisovat i jiné 
osoby  (místostarosta,  členové  rady,  členové  zastupitelstva,  zaměstnanci  obecního 
úřadu atd.), nicméně primárně je k jejich podepisování příslušný právě starosta, který 
zastupuje obec navenek – viz § 103 odst. 1 zákona o obcích. 
 
Výše  uvedené  však  neznamená,  že  by  starosta  takto  nemohl  za  žádných 
okolností  postupovat,  neboť  k podobným  odmítnutím  v praxi  nepochybně  dochází. 
Lze si představit např. situaci, kdy zastupitelstvo hlasuje o uzavření určité smlouvy, 
s jejímž uzavřením samotný starosta nesouhlasí, avšak zastupitelstvo jako celek jej 
„přehlasuje“  a  smlouvu  přesto  schválí.  Zde  však  musíme  upozornit,  že  zákon 
o obcích  nestanoví  univerzální  pravidlo,  jak  by  se  mělo  v podobných  případech 
postupovat. Vždy totiž bude záležet na konkrétní situaci a konkrétním zastupitelstvu, 
jak  se  s podobným  odmítnutím  svého  starosty  vypořádá.  Lze  si  proto  představit 
situaci, že zatímco v jedné obci vyřeší zastupitelstvo tento problém tzv. po dobrém 
(např. nechá starostu, aby se na dalším zasedání pokusil zastupitelstvo jako celek 
přesvědčit  o  správnosti  svého  názoru),  v jiné  obci  může  zastupitelstvo  takového 
starostu  naopak  „potrestat“  za  jeho  nerespektování  přijatého  usnesení.  Takové 
„potrestání“  přitom  může  mít  více  podob.  Jako  nejmírnější  formu  si  lze  představit 
jakési napomenutí, důraznějším způsobem by pak mohlo být snížení odměny, kterou 
starosta pobírá (pokud se jedná o tzv. neuvolněného starostu). Nejvyšším „trestem“ 
by  pak  bylo  odvolání  starosty  z jeho  funkce,  čímž  by  se  z něj  stal  „řadový“  člen 
zastupitelstva. 
 
Můžeme tak shrnout obecné pravidlo, že starosta by neměl odmítat plnit 
úkoly,  které  mu  ukládá  zastupitelstvo.  Pokud  přitom  k takové  situaci  přesto 
dojde, záleží pouze na samotném zastupitelstvu, jak se s ní vypořádá. 
 
Závěrem je nutné pro úplnost podotknout, že výše uvedený právní názor není 
právně závazný, neboť závazný výklad právních předpisů přísluší pouze soudům. 
 
 
 
Ing. Marie Kostruhová 
ředitelka odboru 
 
 
 
 
 
Vyřizuje:  Mgr. Martin Vašica 
tel. č.: 
974 816 485 
e-mail:  xxxxxxx@xxxx.xx 
Elektronický podpis - 27.8.2019
 2 
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Marie Kostruhová
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 31.1.2020 11:42:40-000 +01:00