Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Strategický plán rozvoje sportu ve Mšeně pro období 2018 - 2022.'.


                M ě s t o   M š e n o
                    nám. Míru 1, 277 35  Mšeno
                         
                            telefon: 315 693 121, 123   fax: 315 693 006
                                  e-mail: 
xx@xxxxxxxxxx.xx 
                                       www.mestomseno.cz
Váš dopis/
26.8.2019
ze dne:
Naše čj.:
MSE 2796/2019/taj
Vyřizuje:
Koudelka
Email:
xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
Mšeno
28.8.2019
Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, na Vaši dodatečnou žádost ze dne 26.08.2019 sděluji:
Osnovu „Strategického plánu rozvoje sportu ve Mšeně pro období 2018 – 2022“ 
dle „Doporučené osnovy pro zpracování plánu rozvoje sportu dle zákona č. 230/2016 sb., 
kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů“ 
(viz stránky Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR  http://sdv.msmt.cz/file/46654/ )
zpracoval v souladu s ust. § 110 odst. 4) písm. b) zákona o obcích, s použitím v dokumentu 
uvedených zdrojů, tajemník MěÚ Mšeno PaedDr. Zdeněk Koudelka a tuto osnovu v souladu 
s ust. § 110 odst. 4) písm. b) zákona o obcích předložil radě města k projednání.
Konkrétní strategické cíle, priority města a přístup města k naplnění priorit a jejich financování
projednala Rada města Mšena na své schůzi č. 88 dne 29.08.2018 a návrh předložila k projednání
Zastupitelstvu města Mšena. 
Zastupitelstvo města Mšena návrh rady projednalo a po diskusi schválilo na svém veřejném 
zasedání dne 26.09.2018 pod číslem usnesení 4/18/2018 „Strategický plán rozvoje sportu ve 
Mšeně pro období 2018 – 2022".
PaedDr. Zdeněk Koudelka, v. r.
tajemník MěÚ Mšeno