Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Jihomoravský - Adresy obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí'.

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 
Odbor kontrolní a právní 
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 
 
 
 Č. j.:  JMK 123930/2019 
Sp. zn.: S-JMK 116936/2019 OKP 
Brno 29.08.2019  
 
 
 
 
 
 
R O Z H O D N U T Í  
Krajský úřad Jihomoravského kraje posoudil žádost žadatele Lukáše Kouckého, datum narození: 
 
 
 
 
  
 
 
,  o  poskytnutí  informace  dle  zákona  
č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k  informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů  ze  dne  12.08.2019, 
vedenou  pod  sp.  zn.:  S-JMK  116936/2019  OKP,  a  dle  §  15  odst.  1  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném 
přístupu  k  informacím, ve  znění  pozdějších  předpisů  a  § 67  a  násl.  zákona  č. 500/2004  Sb.,  správní  řád,  
ve znění pozdějších předpisů 
r o z h o d l   t a k t o :  
Žádost  žadatele  Lukáše  Kouckého,  datum  narození: 
 
 
 
 
 
 
 
 
o  poskytnutí  informace  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  
přístupu  k  informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů  ze  dne  12.08.2019,  vedená  pod  sp.  zn.:  
S-JMK 116936/2019 OKP, 
s e  v  souladu  s  §  15  odst.  1  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k  informacím,  ve  znění 
pozdějších předpisů, o d m í t á, neboť v případě požadované informace se jedná o neexistující informaci. 
O d ů v o d n ě n í  
Dne  12.08.2019  obdržel  Jihomoravský  kraj  a  jeho  orgány  prostřednictvím  elektronické  podatelny  žádost 
žadatele  Lukáše  Kouckého,  datum  narození: 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
,  o  poskytnutí  informace  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) ze dne 12.08.2019, 
vedenou pod sp. zn.: S-JMK 116936/2019 OKP (dále jen „žádost“), ve které je uvedeno (citace): 
„žádám Vás o adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí ve vaší územní působnosti. 
Informaci žádám v otevřeném počítačovém formátu (dle §4b 106/1999 Inf.zákona). 
[...] 
Informaci poskytněte elektronicky na e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 Zákona o svobodném přístupu  
k  informacím.  Na  tuto  adresu  žádám  i  o  doručení  do  vlastních  rukou  (případně  rozhodnutí  o  odmítnutí 
žádosti)  postupem  podle  §  19  odst.  8  Správního  řádu.  Řádným  a  včasným  zpřístupněním  informace  
n
a základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle Zákona 106/1999 Sb. ...“ (konec 
citace). 
Žádost  pak  byla  dne  15.08.2019,  na  základě  výzvy  povinného  subjektu  č.  j.:  JMK  117945/2019  ze  dne 
14.08.2019, žadatelem doplněna o jeho identifikační údaje, jejichž doplnění bylo nezbytné pro účely dalšího 
vyřizování žádosti, resp. odmítnutí žádosti  [kdy nezbytnou náležitostí výrokové části správního rozhodnutí 
 


je  označení  účastníků  řízení,  což  zahrnuje  údaje  umožňující  identifikaci  konkrétní  fyzické  osoby  (blíže  viz  
§ 68 odst. 2 ve spojení s § 27 odst. 1 a § 18 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů)]. 
Povinný  subjekt  následně  prověřil  existenci  informace  požadované  v  žádosti,  a  to  konkrétně  na  všech 
odborech/útvarech  Krajského  úřadu  Jihomoravského  kraje.  Při  tomto  šetření  bylo  zjištěno,  že  povinný 
subjekt  nemá  k  dispozici  požadovanou  informaci  ve  smyslu  §  3  odst.  3  zákona  č.  106/1999  Sb.  (taková 
informace  u  povinného  subjektu  neexistuje),  přičemž  povinnému  subjektu  ani  ze  žádného  právního 
předpisu nevyplývá povinnost vést si vlastní adresář obecních/městských úřadů, městysů a městských částí, 
které spadají do jeho územní působnosti (tj. do území působnosti Jihomoravského kraje). 
Pro úplnost dodáváme, že požadovanou informaci je možno dohledat na webovém portálu www.epusa.cz  
/ sekce: Jihomoravský / obce na území kraje (kde po kliknutí na jednotlivé názvy obcí lze dohledat základní 
údaje týkající se dané obce, včetně údajů o sídlech jednotlivých obecních/městských úřadů, úřadů městysů 
a městských částí). Obdobné informace je dále možno nalézt též na portále www.statnisprava.cz / sekce: 
Potřebujete vyřídit… / Adresář úřadů / Městské a obecní úřady / Jihomoravský kraj (na tomto webu jsou 
přitom dále uvedeny také kontakty na další úřady, které sídlí na území Jihomoravského kraje). 
Podle  §  15  odst.  1  zákona  č.  106/1999  Sb.  pokud  povinný  subjekt  žádosti,  byť  i  jen  zčásti,  nevyhoví,  
vydá  ve  lhůtě  pro  vyřízení  žádosti  rozhodnutí  o  odmítnutí  žádosti,  popřípadě  o  odmítnutí  části  žádosti, 
s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.  
Vzhledem  k  tomu,  že  povinný  subjekt  nemá  k  dispozici  žadatelem  požadovanou  informaci  ve  smyslu  
§ 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., a není ani povinen takovouto informaci mít, nezbývá než konstatovat,  
že je v daném případě od povinného subjektu požadována (reálně) neexistující informace, kterou již z této 
její  povahy  nelze  (fakticky)  vydat,  resp.  žádosti  žadatele  nelze  vyhovět.  Vzhledem  k  uvedenému  
tak  Krajský  úřad  Jihomoravského  kraje  s  odkazem  na  §  15  odst.  1  zákona  č.  106/1999  Sb.  a  ve  smyslu 
příslušné soudní judikatury (viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j.: 4 As 23/2010-61 ze dne 
22.09.2010) rozhodl o odmítnutí žádosti, jak uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 
P o u č e n í  
Proti  tomuto  rozhodnutí  lze  dle §  16 odst. 1  zákona  č. 106/1999  Sb., a v souladu  s  §  83 odst.  1  zákona  
č.  500/2004  Sb.,  správní  řád,  ve  znění  pozdějších  předpisů  podat  do  15  dnů  ode  dne  doručení  tohoto 
rozhodnutí  odvolání  k  Ministerstvu  vnitra,  a  to  prostřednictvím  Krajského  úřadu  Jihomoravského  kraje, 
Žerotínovo  náměstí  3,  601  82  Brno.  Lhůta  pro  podání  odvolání  počíná  běžet  ode  dne  následujícího  
po dni doručení tohoto rozhodnutí. 
 
 
Otisk 
 
úředního 
 
razítka 
 
 
 
JUDr. Dagmar Dorovská 
 
pověřena vedením odboru kontrolního a právního 
 
 
 


Rozhodnutí obdrží žadatel: 
Lukáš Koucký 
Elektronická adresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Doručovací adresa (pro případ, že nebude adresátem potvrzeno doručení rozhodnutí v návaznosti na § 19 
odst. 9 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů): 
Lukáš Koucký 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyřizuje: Mgr. Romana Machotová, tel.: 541 651 173, e-mail: xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx 
Počet listů rozhodnutí: 

Počet příloh/listů příloh: 
0/0