Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Jihočeský kraj - Adresy obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí'.


JIHOČESKÝ KRAJ 
*KUCBX00KTUNCBLX000TVNL*0V 
KRAJSKÝ ÚŘAD 
Odbor kancelář hejtmanky 
Úsek vedoucího odboru 
U Zimního stadionu 1952/2 
  370 76  České Budějovice 
 
 
 
 
Váš dopis zn.: 
      
 
Ze dne: 
12. 8. 2019 
 
Naše č. j.: 
KUJCK 91903/2019 
Doručováno na email: 
Sp. zn.: 
KHEJ 91629/2019/kakr SO 
foi+request-7820-
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 

 
 
 
Vyřizuje: 
Bc. Kamila Křížová 
 
Telefon: 
386 720 225 
 
E-mail: 
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
 
 
Datum: 
13. 8. 2019 
 
Odkaz na zveřejněnou informaci podle § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 12. 8. 2019 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), níž 
se domáháte poskytnutí následujících informací:  
adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí ve vaší územní působnosti. Informaci žádám 
v otevřeném počítačovém formátu (dle §4b 106/1999 Inf. zákona). 
Podle § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu  k informacím platí, že pokud žádost o poskytnutí informace 
směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, 
místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména 
odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází.  
 
Adresář  obecních,  městských  úřadů,  městysů,  a  městských  částí  Jihočeského  kraje,  tj.  Vámi  požadovaná 
informace je zveřejněna na internetových stránkách kraje www.kraj-jihocesky.cz v sekci Informace / Informace 
podle zákona č. 106/1999 Sb. a výroční zprávy Jčk / Odpovědi na žádosti o informace 2019 / bod č. 36: 
https://www.kraj-jihocesky.cz/index.php/informace/informace-podle-zakona-c1061999-sb-vyrocni-zpravy-
jck/odpovedi-na-zadosti-o-informace-0 
 
Informace Vás sdělujeme i přesto, že jste ve své žádosti neuvedl všechny povinné údaje podle § 14, odst. 2 
zákona o svobodném přístupu k informacím, který říká, že fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení…. 
 
S pozdravem 
 
 
Mgr. Petr Soukup       
vedoucí odboru 
 
 
identifikátor DS:   kdib3rr 
tel:   386 720 111 
IČ:  
70890650 
e-podatelna:        xxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
fax:   386 359 069 
DIČ:  CZ70890650