Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Nové runwaye; Budoucí dopravní projekce'.
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
Dne/Date: 9. 9. 2019 
 
 
Poskytnutí informace dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů 
 
Společnost Letiště Praha, a. s., se sídlem K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČO: 282 44 532, zapsaná 
v obchodním  rejstříku  vedeném  Městským  soudem  v  Praze  oddíl  B,  vložka  14003  (dále  jen  „Povinný  subjekt“) 
obdržela  dne  12.  8.  2019  žádost  o  poskytnutí  informací  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o svobodném přístupu k informacím“), podanou 
žadatelem:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx  (dále  jen  „Žadatel“),  kterou  se  Žadatel  dožaduje 
poskytnutí následujících informací: „Prosím, poskytněte mi nejaktuálnější projekty na dopravní rozvoj, který by mohl 
obhájit  vybudování  nové  runwaye.  Prosím,  zajistěte,  že  bude  obsahovat  co  možná  nejdetailnější  analýzy 
dopravních typů (pasažéři/nákladní doprava, geografický původ/cílová destinace, nárůst za rok, atd.). Také prosím 
zajistěte, že dokument zahrnuje zásadní předpoklady  (např. projekty pro budoucí rozvoj české ekonomiky, efekt 
klimatických změn, atd.). Pokud tyto informace máte k dispozici v angličtině, pak bych chtěl poprosit o obě jazykové 
verze - českou i anglickou.“
 
 
Povinný subjekt dne 27. 8. 2019 Žadateli poskytl požadované informace: „kompletní dokumentace popisující záměr 
vybudování nové runwaye tzv. „paralelní dráhy“ a její vliv na všechny složky životního prostředí je obsažen v tomto 
dokumentu: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP090. Tento dokument obsahuje i všechny vstupní údaje  
k záměru, statistiky, prognózy, problematika hluku a ostatních emisí, dopravy, vyvolané zátěže na obyvatele, atd. 
K  dispozici  jsou  zde  i  dosud  vydaná  stanoviska  ze  strany  Ministerstva  životního  prostředí  s  podmínkami  
pro přípravu, realizaci a provozování paralelní dráhy.  Další informace týkající vybudování  paralelní dráhy, jakož  
i  technické  parametry  této  dráhy  naleznete  na  internetových  stránkách    https://www.prg.aero/paralelni-draha.
 
Kompletní statistiky odbavených cestujících jsou uvedeny v tomto dokumentu: https://www.prg.aero/prague-airport-
traffic-reports. Výše uvedené dokumenty a informace jsou k dispozici pouze v českém jazyce“. 
 
Dne 3. 9. 2019 obdržel Povinný subjekt novou žádost Žadatele o poskytnutí informací dle Zákona o svobodném 
přístupu k informacím, která se vztahuje k žádosti o poskytnutí informací Žadatele ze dne 12. 8. 2019. Touto žádostí 
se Žadatel požaduje poskytnutí následujících informací: „nová runway je velice nákladný projekt. Před zahájením 
takového projektu, předpokládám, stát zvážil a rozhodl, že je zřejmá nutnost pro vybudování nové runwaye.  Část 
podkladů, které od vás požaduji, by měly být prognózy budoucího dopravního růstu na letišti. Představuji si, že tyto 
prognózy,  by  následně  měly  být  dodány  spolu  se  zásadními  předpoklady.  Tyto  dokumenty  -  prognózy  by  měly 
obsahovat (ale nejen) celkový ekonomický růst v České republice a ostatních relevantních zemích; možné dopady 
změn  v  ostatních  druzích  dopravy,  např.  vybudování  vysokorychlostních  železnic;  možné  dopady  měnícího  
se přístupu vzhledem ke klimatickým změnám, atd. Věřím, že všechny tyto prognózy musely být předem připraveny. 
Mohou být částí nějakého širšího dokumentu, ale já se spokojím pouze s těmito několika prognózami a zásadními 
podpůrnými dokumenty, nepotřebuji celý dokument. Předpokládám, že tyto prognózy jsou rozděleny do kategorií: 
pasažéři vs. nákladní doprava, geografická destinace; prosím o zahrnutí co nejvíce možných detailů.“ 
 

 
 
Povinný  subjekt  informuje  Žadatele,  že  uvedenými  dokumenty/prognózami  nedisponuje.  Všechny 
dokumenty/prognózy/projekty, které má  Povinný subjekt k dispozici, a které se vztahují k vybudování nové runway 
tzv. „paralelní dráhy“ byly Žadateli poskytnuty, a to na základě jeho žádosti o poskytnutí informací ze dne 12. 8. 
2019. 
 
S pozdravem 
 
 
 
Letiště Praha, a. s