Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí ze dne 30. 4. 2014, č. j. 10 Co 16/2014-78.'.

10Co 16/2014-78 
 
 
 
U S N E S E N Í  
 
 
Krajský  soud  v Ostravě  rozhodl  v senátě  složeném  z předsedkyně  senátu 
JUDr.  Miroslavy  Holubové  a  soudkyň  Mgr.  Jany  Misiačkové  a  JUDr.  Marcely 
Plutkové v exekuční  věci oprávněného:  M.C.K.  Realit, a.s.  se sídlem Kyšice, Nová 
101, IČ: 27363406, zastoupeného JUDr. Petrem Langerem, Ph.D., LL.M., advokátem 
se sídlem Ostrava – Sokolská tř. 1331/31, proti povinné: Martina V . , nar. xxx, xxx, 
za  účasti  manžela  povinné:  Juraj  V.,  nar.  xxx,  bytem  xxx,  pro  peněžité  plnění, 
k odvolání  oprávněného  proti  usnesení  Okresního  soudu  v Karviné  ze  dne 
5.12.2013, č.j. 46EXE 1110/2013-53 
t a k t o : 
 
I.  Usnesení  okresního  soudu  se  v odstavci  I.  výroku  r u š í   a v tomto 
rozsahu se věc  v r a c í    okresnímu soudu k dalšímu řízení. 
 
II.  Usnesení  okresního  soudu  v další  odvoláním  napadené  části,  tj. 
v odstavci II. výroku, se   m ě n í   následovně: 
 
„Exekuce, jejímž provedením byl usnesením Okresního soudu v Karviné 
č.j.  46EXE  110/2013-8  ze  dne  14.3.2013  pověřen  soudní  exekutor  JUDr.  Jan 
Grosam,  Exekutorský  úřad  Praha  6,  se  ve  vztahu  k exekučnímu  příkazu  č.j. 
180EX  109/13-21,  kterým  soudní  exekutorka  Mgr.  Zuzana  Sobíšková  dne 
27.6.2013  rozhodla  o  jejím  provedení  přikázáním  pohledávek  z  účtu  povinné 
a jejího  manžela  vedených  u  peněžního  ústavu  Československá  obchodní 
banka, a.s., se   n e z a s t a v u j e .“ 
O d ů v o d n ě n í : 
 

 
pokračování 
- 2 - 
10Co 16/2014 
 
 
 
 
 
Napadeným  usnesením  okresní  soud  zastavil  exekuci  prodejem  nemovitostí 
zapsaných  na  LV  č.  xxx  vedeném  Katastrálním  pracoviště  Katastrálního  úřadu  pro 
Moravskoslezský  kraj  v Karviné,  pro  obec  Karviná,  katastrální  území  Staré  Město 
u Karviné,  a  sice  rodinného  domu  č.p.  xxx  stojícího  na  parcele  č.  xxx  a  pozemku 
parc. č. xxx – zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. xxx – zahrada, kterou na základě 
exekučního  příkazu  č.j.  025EX  109/13-9  vydaného  JUDr.  Janem  Grosamem  dne 
20.5.2013  pod  sp.zn.  180EX  109/13  provádí  Mgr.  Zuzana  Sobíšková  (odstavec 
I. výroku).  Dále  exekuci  rovněž  zastavil  ve  vztahu  k exekučnímu  příkazu  č.j. 
180EX 109/13-21,  kterým  Mgr.  Zuzana  Sobíšková  dne  27.6.2013  rozhodla  o  jejím 
provedení  přikázáním  pohledávek  z účtu  povinné  a  jejího  manžela  vedených 
u peněžního ústavu Československá obchodní banka, a.s. (odstavec II. výroku).  
 
 
Proti  tomuto  usnesení  se  oprávněný  včas  odvolal.  Namítl,  že  rozhodnutí 
okresního  soudu  spočívá  na  nesprávném  právním  posouzení  věci.  Výrok 
napadeného usnesení je odůvodněn tím, že Okresní soud v Karviné neuznal převod 
exekučních  spisů  mezi  JUDr.  Janem  Grosamem  a  Mgr.  Zuzanou  Sobíškovou. 
Odvolatel  poukázal  na  zápis  z gremiální  porady  exekučních  soudců  konané  na 
Krajském soudě v Ostravě dne 4.10.2013 s tím,  že na přeložení exekutorů  je  třeba 
nahlížet obdobně jako na zánik exekutorského úřadu podle § 15 odst. 5 exekučního 
řádu.  V té  souvislosti  rovněž  poukázal  na  to,  že  oprávněný  byl  o  přeložení 
informován  a  řádně  poučen,  dokonce  z procesní  opatrnosti  dne  18.9.2013  podal 
návrh  na  změnu  exekutora,  v němž  navrhoval  převzetí  exekuce  Mgr.  Zuzanou 
Sobíškovou. Oprávněný navrhl, aby napadené usnesení bylo zrušeno. 
 
 
Povinná ani manžel povinné se k odvolání nevyjádřili. 
 
 
Krajský  soud  přezkoumal  napadené  usnesení  okresního  soudu,  řízení,  které 
předcházelo jeho vydání, se závěrem, že odvolání je důvodné. 
 
 
Ze spisu vyplývá, že k návrhu podanému dne 24.1.2013 u soudního exekutora 
JUDr. Jana Grosama, Exekutorský úřad Praha 6 Okresní soud v Karviné uvedeného 
soudního  exekutora  pověřil  provedením  exekuce  na  majetek  povinné.  Předmětem 
vymáhání  je  pohledávka  ve  výši  7.490,-  Kč  s příslušenstvím  a  náklady  právního 
zastoupení  ve  výši  10.720,-  Kč.  V dané  věci  okresní  soud  vyšel  ze  skutečnosti,  že 
rozhodnutím  ministra  spravedlnosti  České  republiky  ze  dne  24.4.2013  došlo 
s účinností  od  15.5.2013  k přeložení  soudního  exekutora  JUDr.  Jana  Grosama  do 
Exekutorského  úřadu  v obvodu  Okresního  soudu  v Sokolově  (uvolněného 
přeložením  soudní  exekutorky  Mgr.  Zuzany  Sobíškové)  a  k přeložení  soudní 
exekutorky  Mgr.  Zuzany  Sobíškové  do  Exekutorského  úřadu  v obvodu  Obvodního 
soudu  pro  Prahu  6  (uvolněného  přeložením  soudního  exekutora  JUDr.  Jana 
Grosama).  Okresní  soud  zjistil,  že  Mgr.  Zuzana  Sobíšková  dne  30.7.2013  vydala 
usnesení  č.j.  180EX  109/13-25,  kterým  rozhodla  o  uložení  pořádkové  pokuty  plátci 
povinné.  Původně  pověřený  exekutor  JUDr.  Jan  Grosam  poté,  co  nabylo  účinnosti 

 
pokračování 
- 3 - 
10Co 16/2014 
 
 
 
 
rozhodnutí  ministra  spravedlnosti  o  jeho  přeložení,  rozhodl  o  vydání  exekučních 
příkazů, kterými rozhodl o provedení exekuce prodejem nemovitostí náležejících do 
společného  jmění  povinné  a  jejího  manžela  a  zřízením  exekutorského  zástavního 
práva  na  těchto  nemovitostech  a  rovněž  rozhodl  o  provedení  exekuce  srážkami 
z příjmu povinných. Následně dne 27.6.2013 vydala soudní exekutorka Mgr. Zuzana 
Sobíšková exekuční příkaz, kterým postihla pohledávku povinné a jejího manžela na 
účtech  vedených  u  Československé  obchodní  banky.  Ve  spise  se  nachází  podání 
oprávněného  ze  dne  22.8.2013,  ze  kterého  vyplývá,  že  oprávněný  byl  o  přeložení 
exekutorů  informován a  souhlasí  s tím,  aby  exekuci  nadále  prováděla  Mgr.  Zuzana 
Sobíšková. 
 
 
Dne  27.8.2013  oprávněný  změnil  svůj  návrh  na  nařízení  exekuce  tak,  že 
navrhuje,  aby  provedením  exekuce  byla  pověřena  soudní  exekutorka  Mgr.  Zuzana 
Sobíšková a nikoliv JUDr. Jan Grosam, jak bylo v původním návrhu navrženo. 
 
 
Okresní soud v dané věci zastává názor, že rozhodnutí ministra spravedlnosti 
o  přeložení  exekutora  nemůže  nahrazovat  usnesení  o  změně  exekutora,  vedením 
exekutora je pověřován nikoliv exekuční úřad, nýbrž výhradně konkrétní oprávněným 
navržený  soudní  exekutor,  a  proto  ani  jeho „výměnou“  do  jiného exekučního  úřadu 
nemůže  nový  exekutor  bez  dalšího  přebírat  jeho  spisy.  Proto  také  ve  věcech,  ve 
kterých  byl  pověřen  prováděním  exekuce  JUDr.  Jan  Grosam,  nemůže  jakékoliv 
úkony  svým  jménem  činit  Mgr.  Zuzana  Sobíšková,  pokud  oprávněný  změnu 
nenavrhne  a  nedojde-li  k převzetí  exekuce,  a  to  tím  spíše,  že  byli-li  oba  soudními 
exekutory  jmenováni  již  v dřívější  době  a  oprávnění  k výkonu  činnosti  soudního 
exekutora žádnému z nich nezaniklo. Z uvedeného důvodu je aplikace § 15 odst. 5 
exekučního řádu vyloučena. Podle okresního soudu zákon rozlišuje pojmy exekutor 
a exekutorský úřad, podle § 28 exekučního řádu exekuci provádí jako fyzická osoba 
oprávněným  navržený  a  soudem  vedením  exekuce  pověřený  exekutor,  jehož 
pověření  zaniká  jedině  některým  z důvodů  uvedených  v  §  51  exekučního  řádu, 
odvolán  může  být  pouze  z důvodů  taxativně  vyplývajících  z ust.  §  15  odst.  2 
exekučního  řádu,  přičemž  odst.  1  téhož  ustanovení  stanoví  toliko  důvody  zániku 
exekutorského  úřadu,  kterým  jsou  kromě  odvolání  soudního  exekutora,  jeho  smrt, 
prohlášení  za  mrtvého,  pozbytí  státního  občanství,  zbavení  způsobilosti  k právním 
úkonům, pravomocné rozhodnutí soudu o uložení trestu zákazu činnosti či odsouzení 
soudního  exekutora  k nepodmíněnému  trestu  odnětí  svobody  či  uplynutí  šesti 
měsíců  následujících  po  měsíci,  ve  kterém  soudní  exekutor  doručí  ministerstvu 
spravedlnosti  svou  žádosti  o  ukončení  výkonu  exekutorského  úřadu.  Podle  názoru 
okresního soudu ke změně exekutorů může dojít pouze postupem zakotveným v ust. 
§ 44b exekučního řádu v platném znění. 
 
 
Odvolací soud se se závěry okresního soudu neztotožnil.  
 

 
pokračování 
- 4 - 
10Co 16/2014 
 
 
 
 
Z ust. § 8 písm. c) e.ř. vyplývá, že ministr spravedlnosti na návrh komory může 
přeložit exekutory s jejich souhlasem do obvodu jiného okresního soudu.  
 
 
Podle  ust.  §  1  e.ř.  soudní  exekutor  je  fyzická  osoba  splňující  předpoklady 
podle  tohoto  zákona,  kterou  stát  pověřil  exekutorským  úřadem.  V rámci  pověření 
exekutorským  úřadem  exekutor  provádí  nucený  výkon  exekučních  titulů  a  další 
činnost podle tohoto zákona. 
 
 
Exekuční  činnost  v jednotlivých  věcech  pro  konkrétního  exekutora  je  vázána 
na jeho pověření exekutorským úřadem a nemůže-li exekutor po přeložení vykonávat 
původní exekutorský úřad, nemůže v rámci pověření exekutorským úřadem  ani vést 
exekuci, jíž byl v jednotlivém spise původně pověřen. 
 
 
 Z uvedeného  je  nutno  dovodit,  že  přeložení  exekutora  má  mít  stejné 
následky, jak když zanikne výkon původního exekutorského úřadu a soudní exekutor 
nemůže  pokračovat  ve  vedení  exekucí,  ve  kterých  byl  původně  pověřen,  a  naopak 
v těchto věcech bude pokračovat  do tohoto úřadu pověřený exekutor, protože u něj 
je  to  obdoba  toho,  jako  by  byl  jiný  exekutor  do  uvolněného  exekutorského  úřadu 
nově jmenován. 
 
 
Ust.  §  44b  e.ř.  nelze  podle  názoru  odvolacího  soudu  na  vzniklou  situaci 
aplikovat. 
 
 
Pokud  tedy  po  přeložení  soudních  exekutorů  informovala  Mgr.  Zuzana 
Sobíšková oprávněného o tom, že byla pověřena Exekutorským  úřadem v Praze 6 
namísto  soudního  exekutora  JUDr.  Jana  Grosama  a  poučila  jej  ve  smyslu  §  15 
odst. 5 e.ř. o tom,  že může navrhnout  nového exekutora,  a oprávněný tohoto práva 
nevyužil, resp. sám navrhl, aby exekuci vedla Mgr. Zuzana Sobíšková po přeložení 
obou exekutorů, pak exekuci nyní prováděnou Mgr. Zuzanou Sobíškovou nelze jako 
nepřípustnou zastavit. 
 
 
Odvolací  soud  nemá  důvod  odchylovat  se  od  závěrů,  které  byly  přijaty  na 
gremiální  poradě  dne  4.10.2013  a  o  kterých  se  odvolatel  zmiňuje  v podaném 
odvolání. 
 
 
Z tohoto  důvodu  bylo  napadené  usnesení  v odstavci  II.  výroku  podle  §  220 
o.s.ř. změněno tak, že exekuce nyní prováděná Mgr. Zuzanou Sobíškovou ve vztahu 
k exekučnímu příkazu č.j. 180EX 109/13-21 ze dne 27.6.2013 se nezastavuje. 
 

 
pokračování 
- 5 - 
10Co 16/2014 
 
 
 
 
 
Ve  vztahu  k odstavci  I.  výroku  bylo  nutno  napadené  usnesení  zrušit  a  věc 
v tomto rozsahu vrátit k dalšímu řízení. Okresní soud ve svém odůvodnění poukazuje 
na  to,  že  předmětem  vymáhání  je  částka  ve  výši  7.490,-  Kč  s příslušenstvím,  tedy 
peněžité  plnění,  které  ve  smyslu  ust.  §  58  odst.  2  exekučního  řádu  by  mělo  být 
přednostně vymáháno přikázáním pohledávky  z peněžního účtu povinné či srážkou 
z příjmu nebo zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech povinné. 
Zde  okresní  soud  konstatoval,  že  exekuce  je  prováděná  rovněž  postižením  mzdy 
povinné a jejího manžela, dále postižením jejich účtů, a je proto otázkou, zda v tomto 
postupu  pověřeného  soudního  exekutora  spočívajícího  v postižení  nemovitostí 
povinné  a  jejího  manžela  nelze  dovozovat  nepřípustnost  tímto  způsobem  vedení 
exekuce. 
 
 
Odvolacímu  soudu  zde  uvedená  úvaha  se  jeví  jako  předčasná,  neboť  pro 
závěr,  že  exekuce  je  nepřípustná  z důvodu,  že  je  vedena  nevhodně  zvoleným 
způsobem,  není  ve  spise  dostatek  podkladů.  Z obsahu  spisu  totiž  nevyplývá,  zda 
exekuce postižením mzdy povinné a jejího manžela, případně postižením jejich účtů 
dostačuje  pro  uspokojení  pohledávky  oprávněného  včetně  příslušenství,  nákladů 
exekučního řízení a nákladů exekuce, příp. pro uspokojení pohledávek přihlášených 
věřitelů. 
 
 
Z těchto důvodů v odstavci I. výroku bylo napadené usnesení okresního soudu 
zrušeno a věc vrácena k dalšímu řízení. 
 
 
Okresní  soud  v dalším  řízení  posoudí,  zda  jsou  dány    předpoklady  pro 
zastavení  exekuce  prodejem  nemovitostí  povinné  a  jejího  manžela  z důvodu 
nepřípustnosti takto zvoleného způsobu provedení exekuce (viz ust. § 58 odst. 2 e.ř. 
a  § 263  o.s.ř.),  případně  zváží,  zda  jsou dány  i  jiné  důvody  pro  zastavení  exekuce 
prováděné uvedeným způsobem a podle výsledků svých zjištění pak rozhodne. 
  
P o u č e n í :   Proti tomuto usnesení   n e n í    dovolání přípustné. 
 
 
V Ostravě dne  30.4.2014 
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: 
JUDr. Miroslava Holubová v.r. 
     Simona Fachinelli                                                               předsedkyně senátu