Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím '53 T 2/2018'.

KRAJSKÝ SOUD V BRNĚ 
Rooseveltova 16, 601 95 Brno  
tel.: 546 511 111, fax: 546 513 362, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx, IDDS: 5wwaa9j 
NAŠE ZNAČKA  Si 618/2019 
Vážený pan 
F.H. 

VAŠE ZNAČKA:    
Email: foi+request-7786-
VYŘIZUJE:  
Mgr. Eva Angyalossy 
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
DNE:  
21. 06. 2019 
 
 
 
 
Vážený pane H., 
 
Krajský  soud  v  Brně  obdržel  dne  17.  06.  2019  Vaši  žádost  o  poskytnutí  informací  ve  smyslu 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 
„InfZ“), kterou jste požádal o „poskytnutí rozhodnutí Krajského soudu v Brně sp. zn 53 T 2/2018 ze dne 
19. 03. 2019.“ 
 
Na základě Vaší žádosti Vám sděluji, že Vámi požadované rozhodnutí Krajského soudu v Brně je 
k dispozici na webovém portále Krajského soudu v Brně https://justice.cz/web/krajsky-soud-v-
brne/zakladni-informace?clanek=poskytnute-informace-dle-zakona-c-106-1999-sb-  
ke  stažení 
pod  Si  487/2019  (Portál  justice.cz/soudy/Brno/Základní  informace/Informace  dle  zákona 
č.106/1999 Sb./
Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999Sb). 
 
 
Digitálně podepsal Mgr. 
S pozdravem 
Mgr. Eva 
Eva Angyalossy 
 
Angyalossy Datum: 2019.06.21 
 
 
 
 
 
    …………………………………… 
08:22:08 +02'00'
                                                                     Mgr. Eva Angyalossy 
                                                      asistentka předsedy Krajského soudu v Brně