Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Změna územního plánu + výstavba'.


 
KOMISE ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
 
Zápis z jednání č. 03/2014  
 
Konaného dne: 
 
25.března 2014  od 16,00 hodin do 19,00 hodin 
Přítomni: 
MUDr.V.Gebouský, Ing.R.Pekárek,CSc., Ing. M. Kousalíková,    
JUDr. Š. Stupčuk, Ing.arch.P.Malina, MUDr.A.Nechvátal, JUDr.I.Hrůza,  
Ing.arch. A. Holub, Ing.arch.P.Bílek, Doc.ing.arch.J.Mužík, 
Ing.P.Kubant, Ing.arch.B.Beránek, Ing.P.Malotin,  
Omluven: 
Ing.J.Jelínková 
Hosté: 
MgA. O. Císler (bod 2.1) 
JUDr. J. Krouský (bod 2.1) 
Program: 
 
1.  Kontrola zápisu č.02 ze dne 11.03.2013 schválení programu jednání komise 
2.  Územní záměry 
2.1. k.ú. Dejvice 
 
-  
Koncepční studie  řešení náměstí Na Santince 
2.2. k.ú. Veleslavín   

Přestavba býv. jeslí na sociální zařízení, ul.Janouškova 
                                                         parcelní čísla 473/163, 473/132 
2.3. k.ú. Břevnov 
 
-  
Bytový dům Na Petynce 84 , parc. č. 545, 547 – dostavba 
                                                  proluky 
2.4. k.ú. Břevnov 
 

Přestavba bytového domu Šlikova - Kochanova  
                                                    
parcelní čísla 2089/1, 2089/2, 2089/3, 2090 a části 
                                                     
pozemku 3700/1 
2.5. k.ú. Vokovice   
-  
Změna sportovního areálu RS sportcentrum – obytný soubor 
                                    
Na Krutci  
3.  Změny ÚPn HMP 
3.1. k.ú. Ruzyně 
 
-  
pozemek č.parc. 750/2 a 2159/2 - EKO Bílá hora 
4.  Změny využití území z bytové funkce  na administrativu v území OV  
4.1.  k.ú. Dejvice   
-  
Dejvická 9 
4.2.  k.ú. Dejvice   
-  
Kafkova 16 
4.3.  k.ú. Bubeneč  
-  
vila Na Zátorce 24 
5.  Různé – informace o petici Lordship (požadavek pana tajemníka) 
_________________________________________________________________________________ 
 
1.  KONTROLA ZÁPISU Č.02 ZE DNE 11.03.2013 SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ KOMISE 
K zápisu č.02/2014 nevznesli přítomní členové žádné připomínky. 
Hlasování: pro  9, proti 0, zdržel se  0 
Program jednání byl přítomnými členy schválen.  
Hlasování: pro  9, proti 0, zdržel se  0 
 
 
 
2.  ÚZEMNÍ ZÁMĚRY 
2.1. k.ú. Dejvice 
-  
Koncepční studie  řešení náměstí Na Santince 
Cílem  studie  zadané  MČ  P6    je  nalezení    nové  podoby    veřejného  prostoru  .  Lokalita  se  nachází  na 
okraji  regulace  prof.  Engela.    Měl  by  být  vytvořen  příjemný  obytný  prostor,  prostupný  pro  pěší  všemi 
základními směry, směřující k vytvoření obytného náměstí.  
 
Po seznámení se studií a diskuzí nad záměrem  přijala komise tyto závěry: 
Studie  byla  přijata  jako  velmi  potřebné  a  správné  řešení  rehabilitace  náměstí  Na  Santince  jako 
městského prostoru. Zároveň bylo doporučeno dopracovat studi  na základě těchto námětů: 


prověřit  dopravní řešení  z hlediska  provozu autobusů, umístění  „třetího“ přechodu,  přemístění 
napojení parkoviště 


prověřit  možnost  urbanistického  scelení  celého  prostoru  náměstí,  tj.  i  s enklávou  za  ul.  Na 
Šťáhlavce (prověření možností většího zapojení zeleně) 


řešit koncepci osvětlení celého prostoru ve vazbě na průjezd autobusové dopravy kontra pěší 
tahy náměstím (vč. návrhu druhů osvětlení) 


dořešit  drobnou  architekturu  v prostoru  náměstí,  tj.  stánek  prodeje  novin  a  další  prvky 
městského mobiliáře 


schodiště  v Zengrově  ul.  jako  výrazný  pobytový  prvek,  námět    doplnit  rampou  pro  kočárky  a 
kola. 

 
Hlasování pro závěr: pro  11, proti 0, zdržel se 0 
 

Strana 1 (celkem 3) 

 
 
 
2.2. k.ú. Veleslavín - 

Přestavba býv. jeslí na sociální zařízení, ul.Janouškova 
                                            parcelní čísla 473/163, 473/132 
Předmětem  záměru  je    návrh  polyfunkčního  objektu  (po  odstranění  objektu  bývalých  jeslí)  s podnoží 
MŠ,    v  horních  podlažích  s  funkcí  domu  s  pečovatelskou  službou  moderního  typu  a  s  parkovací 
kapacitou    pro  stávající  rezidenty  v podzemí.  Pozemek  se  nachází  ve  vnitrobloku  sídlištního  typu.  Je 
obklopen panelovými domy o výšce 4 - 8 NP. Stávající objekt býv. jeslí  má cca 400 m2 užitných ploch. 
Objekt neslouží svému účelu a je za hranici využitelnosti. 
 
Základní  hmotová  idea  je  založena  na  doplnění  stávající  struktury  zástavby  dynamickou  kompozicí, 
která oživí stávající vnitroblok a zároveň nepřevýší sousední objekty. Podnož stavby bude plnit funkci 
školky  s  cca  100%  navýšením  dnešní  kapacity  a  horní  podlaží  jsou  koncipována  pro  dům  s 
pečovatelskou  službou  moderního  typu  s  byty  zvláštního  určení.  Hlavní  hmotu  je  navržena  ve  tvaru 
nepravidelného  L  tak,  aby  nedošlo  ke  zhoršení  světelného  komfortu  okolí.  Budová  má  vjezd  do  dvou 
podzemních  podlaží,  s  tím,  že  přebytek  parkovacích  stání  nabízí  doplnění  parkování  pro  okolní 
zástavbu. Výška hmoty jednotlivých křídel odpovídá výšce okolních objektů 
Dopravní napojení objektu je stávající. 
 
Dle  platného  Územního  plánu  sídelního  útvaru  hlavního  města  Prahy  schváleného  usnesením 
Zastupitelstva  hl.m.  Prahy  č.  10/05  ze  dne  9.9.1999,  který  nabyl  účinnosti  dne  1.1.2000,  včetně 
schválených  a  platných  změn  i  změny  Z  1000/00  vydané  Usnesením  Zastupitelstva  hlavního  města 
Prahy č. 30/86 dne 22.10.2009 formou Opatření obecné povahy č.6/2009 s účinností od 12.11.2009, se 
předmětný záměr nachází v zastavěném území v ploše s funkčním využitím VV – veřejné vybavení, bez 
stanoveného kódu míry využití.
  
Projekt  je  zaměřen  převážně  na  seniory  a  upřednostňuje  samostatné  pohodlné  obytné  jednotky 
doplněné spektrem služeb.  
 
Po seznámení se studií a diskuzí nad záměrem  přijala tyto závěry: 
Hlasování pro záměr ve variantě 02/2014: pro 8,  proti 0, zdržel se 2 
 
 
 
2.3. k.ú. Břevnov  -  

Bytový dům Na Petynce 84 , parc. č. 545, 547 – dostavba proluky 
KÚR se tímto záměrem zabývala již na svém jednání dne 28.1.2014. 
Na předmětný pozemek je vydáno stavební povolení na rodinný dům o 1.PP, 2NP a podkroví se štítem 
Rozhodnutí  č.j.  995/69/P  545,547  Bř/98-Zaj  ze  dne  25.8.1998.  Z tohoto  povolení  bylo  realizováno 
pouze 1.PP – garáže. 
Historie projednávání 
OÚR  se  již  v loňském  roce  vyjadřoval  koordinovaným  stanoviskem  ke  studii    bytového  domu,  -  novostavba 
bytového domu o 1PP a 4NP (z toho poslední obytné podkroví). Původní zahrada není ve vlastnictví stavebníka, 
s těmito závěry: 
-  Navrhovaná  92%  zastavěnost  pozemku  je  pro  danou  lokalitu  nadměrná  a  neodpovídá  okolní  prostavěnosti 
pozemků.  
-  Vzhledem  k  okolní  zástavbě  OÚR  požadoval  umístění  zahradní  čáry  objektu  v max.  hloubce  od  uliční  čáry 
10,5m, pozemek v zahradní části dále nezastavovat. V předzahrádce bylo požadováno realizovat rostlou zeleň.  
-  Navrhované  byty  ve  4.NP  svojí  velikostí  neodpovídají  bytům  o  jedné  místnosti.  Zároveň  deklarovaná  potřeba 
parkování neodpovídá předkládanému návrhu dispozic, proto požadujeme přeřešení dopravy v klidu bez výjimek. 
S ohledem na výše uvedené připomínky OÚR s předloženým záměrem nesouhlasil a požadoval jej přepracovat.  
Dne 22.1.2014 podal OÚR stavebnímu úřadu podnět na zastavení stavby, neboť na pozemku probíhá výstavba a 
je zřejmé, že se stavba liší od platného stavebního povolení, neboť v půdoryse 1.NP není střední obloukovitý rivalit 
a velikost okenních otvorů neodpovídá stavebnímu povolení. 
Dne 28.1.2014 přijala KÚR tento závěr: KÚR nesouhlasí s předloženým záměrem bytového domu o 1.PP a 4.NP. 
Návrh nové zástavby  je nutné přepracovat z hlediska zmenšení objemu i změny charakteru stavby. Nelze 
akceptovat uvažovanou prostavěnost i návrh umístění objektu až na hranici parcely směrem do zahrady. 
Zároveň KÚR žádá Ing. Malotina o zjištění skutečného stavu předmětných pozemků a staveb. 
 
Po seznámení se studií a diskuzí nad záměrem  přijala tyto závěry: 
Na  základě    prověření  majetkových  poměrů  v území,  zkresleného  rozvinutého  pohledu  jako  podkladu 
pro    porovnání  oprávněnosti  nástavby  ve  vztahu  k okolní  zástavbě  za  současného  stavu  v území  a 
vymezení  předmětné  části  projektu,  ke  kterému  se  komise  vyjadřuje  a  co  je  tudíž  předmětem 
dodatečného stavebního povolení, komise souhlasí s předloženým záměrem nástavby objektu.  
Hlasování pro záměr: pro  6, proti 1, zdržel se 0 
 
 
 
 
 

Strana 2 (celkem 3) 

 
 

2.4. k.ú. Břevnov  - 
Přestavba bytového domu Šlikova - Kochanova  parc.č. 2089/1, 
                                    2089/2, 2089/3, 2090 a části pozemku 3700/1 
Na  pozemku  2089/1  je  v  současné  době  bytový  dům  č.p.  369  se  vstupem  z  ulice  Kochanovy,  na 
pozemku 2089/9 je garáž s vjezdem z ulice Šlikovy, na pozemku 2090 je zahrada a v rozích jsou dva 
malé přístřešky či altány.  
Stávající dům Kochanova 8/369 má 2,5 nadzemní podlaží, jedno podzemní a dvoupodlažní podkroví.  
 
Dle  platného  Územního  plánu  sídelního  útvaru  hlavního  města  Prahy  schváleného  usnesením 
Zastupitelstva  hl.m.  Prahy  č.  10/05  ze  dne  9.9.1999,  který  nabyl  účinnosti  dne  1.1.2000,  včetně 
schválených  a  platných  změn  i  změny  Z  1000/00  vydané  Usnesením  Zastupitelstva  hlavního  města 
Prahy č. 30/86 dne 22.10.2009 formou Opatření obecné povahy č.6/2009 s účinností od 12.11.2009, se 
předmětný  záměr  nachází  v  zastavěném  území  v  ploše  s  funkčním  využitím  OB  –  čistě  obytné,  bez 
stanoveného kódu míry využití. Navrhované funkční využití pro bydlení je v souladu s platným územním 
plánem sídelního útvaru hl.m. Prahy. Řešené pozemky jsou  v ochranném pásmu Pražské památkové 
rezervace, v památkové zóně Tejnka a v ochranném pásmu vysílače.  
 
Na základě prvotních skic byl odsouhlasen k pokračování princip využití části pozemku přiléhající k ulici 
Šlikově  a  přestavba  celého  objektu.  V  druhé  fázi,  zpracovávané  v  roce  2014,  byly  hledány  základní 
principy  a  možnosti  regulace,  které  byly  v  průběhu  návrhu  ověřovány  objemovými  studiemi  do 
výsledného stavu (8 variant řešení A – F). 
 
Na  základě  předcházejících  fází,  byly  k  dopracování  vybrány  jako  nejvhodnější  2  klidné,  objemově 
nejmenší, varianty G(následně 1) a F(následně 2), lišící se výškou dvou částí objemů.  
Navrhovaný  objekt  navazuje  na  stávající  nesourodou  urbanistickou  strukturu.  Dochází  k  polozavření 
bloku a vytvoření jeho nároží na místě slepého štítu. Výškově budova je přechodem od nižší výstavby 
na západě jižní strany Šlikovy ulice k vyšší výstavbě na protilehlé straně obou ulic. Přístup do bytového 
objektu  je  v  místě  do  mezery  mezi  uličními  hmotami  do  podzemního  podlaží  v  ulici  Šlikově.  Druhý 
přístup – pouze do komerčního prostoru je z ulice Kochanovy. Vjezd do parkingů je z ulice Šlikovy. Před 
objektem u ulice Šlikovy bude ponechán zelený pás s novou vysokou zelení. Stávající dřeviny budou po 
zaměření  stavu  a  provedení  dendrologického  průzkumu  odstraněny,  případně  zachovány  v  možném 
počtu či přesunuty, a následně nahrazeny nově vysazenými stromy. 
 
Ve variantě 1 je hmota je rozdělena na dvě části uskočením fasády a různou výškou s gradací k nároží. 
Průčelí  do  Šlikovy  ulice  ve  dvou  výškách,  ustupující  patra  gradující  k  nároží.  Nad  zapuštěným 
parkovacím podlažím jsou ve východní části 2 podlaží + ustupující patro, na západní části – nároží jsou 
3 podlaží + ustupující patro. 
Ve variantě 2 je hmota je rozdělena na dvě části uskočením fasády, objemy klidné vyrovnané. Průčelí 
do Šlikovy ulice v jedné výšce. Nad zapuštěným parkovacím podlažím jsou 3 podlaží + ustupující patro. 
 
Hlasování pro  záměr ve variantě 1 (rozdílné výšky křídel objektu):  pro  6, proti 0, zdržel se 1 
Závěr: KÚR souhlasí se  záměrem ve variantě rozdílné výšky křídel objektu bez dalších požadavků. 
 
 
 
2.5. k.ú. Vokovice  -  
Změna sportovního areálu RS sportcentrum  
Obytný soubor Na Krutci, Praha 6 – Vokovice, pozemek parc.č.62/2, 62/28 a 62/79 k.ú.Vokovice 
Sportovní  areál  je  součástí  obytného  souboru  Na  Krutci  v  Praze  –  Vokovicích.  Obytný  soubor  je 
situován  mezi  roklí  pod  Červeným  vrchem  na  východě  a  na  západě  ulicemi  Vokovickou  a  Na  Krutci. 
Celý  soubor  byl  postavený  v  letech  2005  –  2008.    Sportovní  areál  je  umístěný  na  pozemcích 
parc.č.62/2, 62/28 a 62/79 a podle platného ÚP je součástí funkční plochy SP. 
 
Současný stav   
Sportovní  areál  se  skládá  z  provozního  objektu,  který  je  využíván  pro  sport  a  jako  nezbytné  zázemí, 
a ze dvou venkovních sportovišť. Jižně od provozního objektu je venkovní sportovní plocha se dvěma 
tenisovými antukovými kurty a dvěma tenisovými kurty s umělým povrchem, které jsou kryty nafukovací 
halou.  Severně  od  provozního  objektu  jsou  dva  tenisové  kurty  s  umělým  povrchem  také  kryté 
nafukovací  halou.  Nafukovací  haly  je  nutno  vždy  v  letním  období  sejmout  a  sportoviště  je  možné 
využívat  jednoúčelově  a  pouze  při  dobrém  počasí.  V  provozním  dvoupodlažním  objektu  je  vedle 
nezbytného  zázemí  (zejména  vstupní  hala  s  občerstvením,  šatny,  kancelář  správce,  atd),  i  prostor  s 
golfovými trenažéry,  welness, soláriem a víceúčelový sál. Venkovní sportovní plochy (zejména využití 
pro tenis) neposkytují celoroční možnost provozu, což spolu s neefektivním prostorovým uspořádáním v 
provozním  objektu  má  za  následek,  že  sportovní  areál  jako  celek  je  ekonomicky  nerentabilní  a  z 
komerčního  pohledu  značně  ztrátový.  Součástí  areálu  jsou  parkovací  stání  umístěná  podél  ulice 
Suttnerové. 
 
Strana 3 (celkem 3) 

 
Návrh změny – 1.etapa 
Vizí investora je vytvoření multifunkčního sportovního areálu s celoročním provozem, který by pokrýval 
široké spektrum sportovních aktivit návštěvníků. Nově řešený areál by měl být na rozdíl od současného 
stavu zaměřený i na děti a mládež. V areálu, který bude sloužit jako sportoviště, by měly být pořádané 
víkendové sportovně-společenské akce (např. besedy se sportovními olympijskými legendami českého 
sportu), prázdninové příměstské tábory (přednostně určené pro děti z Prahy 6) a sportovní turnaje. 
Zástupci  investora,  pánové  Šebrle  a  Změlík,  kteří  jsou  zakladatelé  Nadačního  fondu  OVOV 
(projekt Odznak  všestrannosti  olympijských  vítězů)  předpokládají,  že  tento  nově  koncipovaný  areál 
doplní aktivity spojené s touto formou podpory mládežnického i rodinného sportování.   
Pro  naplnění  vize  investora  je  v  jižní  části  areálu  na  místě  původních  venkovních  sportovišť  a 
nafukovací haly navržena pevná hala pro celoroční provoz. Prostor haly by měl být dostatečně flexibilní 
k tomu, aby v něm mohly být zřizovány podle aktuální akce či příležitosti například plochy pro míčové 
hry  (  fotbal,  florbal,  tenis,  stolní  tenis,  badminton)  atletická  zařízení,  tanec,  lezecké  stěny  nebo 
parkourové konstrukce. 
Stávající sportovní hala je rozšířena směrem na východ o dvoupodlažní dostavbu, ve které by měla být 
umístěna  posilovna,  rehabilitace  a  fyzioterapie,  a  doplněné  zázemí  areálu  (šatny,  sprchy,  toalety). 
Stávající  objekt  bude  částečně  přebudován.  Např.  neefektivní  welness  a  solárium  bude  změněno  na 
aktivní regenerační centrum a stávající cvičební sál bude doplněn a vybaven multifunkčními prvky a tak 
bude rozšířena možnost jeho využití. Mezi novou multifunkční halou a stávajícím provozním objektem je 
navržený jednopodlažní propojovací prostor, který je nezbytný zejména pro provoz v zimním období.  
 
Návrh změny – 2.etapa 
Výstavbou  multifunkční  haly  a  rekonstrukcí  stávajícího  provozního  objektu  dojde  k  doplnění  funkcí, 
které areálu chyběly, současně se také přemístí náplň stávajících venkovních sportovišť v severní části 
areálu  do  nové  haly  a  provozního  objektu.  Zrušením  těchto  sportovních  ploch,  které  se  přeměnou 
areálu stanou v podstatě nadbytečné, pak vzniká v území prostor pro novou obytnou zástavbu, která je 
navržena ve 3 variantách : 
1.varianta – bytové domy 
Severně  od  sportovní  haly  jsou  umístěny  dva  bytové  domy  jako  pokračování  ortogonální  zástavby 
skupinou  4  bytových  domů  v  ulici  Nobelova.  Domy  mají  s  touto  skupinou  shodné  hmotové  a 
architektonické řešení. Pětipodlažní dům má 10 bytů, čtyřpodlažní 8 bytů. Parkování vozidel rezidentů 
je navrženo v podzemí, vjezd je z ulice Suttnerové. 
2.varianta – bytové domy 
Severně  od  sportovní  haly  jsou  umístěny  dva  čtyřpodlažní  bytové  domy,  jižněji  orientovaný  dům  je 
rovnoběžný  se  sportovní  halou  a  jeho  průčelí  navazuje  na  uliční  průčelí  bytových  domů  v ulici 
Nobelova.  Severněji  umístěný  bytový  dům  se  diagonálně  natáčí  podél  ulice  Suttnerové  ve  shodě  s 
konceptem zástavby rodinných domů obytného souboru. V každém domě je 12 bytů, parkování vozidel 
rezidentů je navrženo v podzemí, vjezd je z ulice Suttnerové. 
3.varianta – rodinné domy 
Severně od sportovní haly jsou umístěny tři rodinné domy jako pokračování stávajícího urbanistického 
konceptu  zástavby  rodinnými  domy  po  obou  stranách  ulice  Suttnerové.  Napojení  domů  na  ulici  je 
řešeno příjezdovými komunikacemi. Parkování je v garážích jednotlivých domů. 
Podmínkou pro realizaci 2.etapy je změna územního plánu - funkční plochy SP na funkční plochu OB 
nebo OV. 
 
Po seznámení se studií a diskuzí nad záměrem  přijala tyto závěry: 

komise doporučuje dostavbu a přestavbu sportovního areálu, změna z tenisového (sezónního) 
sportoviště na multifunkční s celoročním provozem a se zaměřením na mládež 


komise souhlasí se žádostí o změnu ÚPn HMP v severní části pozemku – ze sportovní plochy 
na OB. Podkladem žádosti o změnu bude studie – var. 3(soliterní RD).  

 
Hlasování pro závěr: pro 6, proti 2, zdržel se 0 
 
 
3.  ZMĚNY ÚPN HMP 
3.1. k.ú. Ruzyně   
-  
pozemek č.parc. 750/2 a 2159/2 - EKO Bílá hora 
Jedná  se  o  podnět  občanské  iniciativy  o  změnu  ÚPn  HMP  veřejného  prostranství  (parčíku)  v ulici  Na 
Višňovce    uprostřed  stabilizované  plochy  čistě  obytné  na  plochu  zeleně.  Pozemek  č.parc.  750/2    má 
výměru  175  m2  a  je  ve  vlastnictví  HMP,  svěřen  do  správy  MČ  P6  a  část  pozemku  2159/2  je  ve 
vlastnictví HMP. Důvodem podnětu je ochrana těchto pozemků před dopady stavební činnosti. 
 
Po seznámení se s podnětem na změnu  komise sděluje:: 
Staženo  z jednání,  přesunuto  na  další  komisi.  Komise  požaduje  pro  další  projednávání  předložit 
podklady  pro  řešení  předmětného  prostoru  (křižovatky  ul.  Na  Višňovce  a  K Mohyle).  KÚR  žádá  Ing. 
Malotina, příp. Ing. Charvátovou o podklady k řešení dopravní obslužnosti objektu č.pop. 964 a  1026 
ul. Na Višňovce, k.ú. Ruzyně. 

Strana 4 (celkem 3) 

 
 
  
4.  ZMĚNY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Z BYTOVÉ FUNKCE NA ADMINISTRATIVU 
4.1.k.ú. Dejvice   
-  
Dejvická 9 
- staženo do doby doložení dokumentace 
4.2.k.ú. Dejvice   
-  
Kafkova 16 
- staženo do doby doložení dokumentace 
Na  odboru  územního  rozvoje  jsou  žádosti  vlastníků  bytových  domů  o  změnu  využití  objektů  z funkce 
bydlení  na  funkci  administrativy.  Dle  platného  ÚPn  HMP  se  jedná  o  území  všeobecně  obytné,  kde 
stavby pro administrativu lze povolit jako výjimečně přípustné využití.  
 
4.3.k.ú. Bubeneč -  
vila Na Zátorce 24 
U vily Na Zátorce se jedná o výjimečnou přípustnost z ambasády na administrativu. 
Hlasování pro záměr: pro  7, proti 0, zdržel se 1 
 
 
 
 
5.  RŮZNÉ – informace o petici Lordship  
Ústní  informace  o  problematice  projektu  investora  Lordship  na    rohu  Letenské  pláně  a  prostoru 
Hradčanská Špejchar.  
 
 
 
 
 
 
Příští jednání  KÚR se uskuteční 
ve středu  29. dubna v 16,00 hodin 
v galerii -  3.patro,místnost č. 321 (vchod od recepce) ÚMČ P6, Čs. Armády 23. 
 
 
Sestavila: Ing. Jana Jelínková, zapisovatelka komise - OÚR 
Ověřil: MUDr. Věroslav Gebouský, předseda komise 
Strana 5 (celkem 3)