Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'prodloužení parkování v Praze'.

  HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

 
 
 
 
*
  MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 
  ODBOR DOPRAVY 
           
             
 
 
Alžběta Charvátová 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
 
Vyřizuje/tel.: 
 
Bc. Václav Lukeš/2479 
Č. j.: 
           
MHMP 843740/2019 
Počet listů/příloh: 2/0 
Sp. zn.: 
Datum: 
S-MHMP 838658/2019 
13. 5. 2019 
 
Věc:  Odpověď  na  žádost  o  poskytnutí  informace  podle  §  2  odst.  1  zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 
Vážená paní, 
dne 10. května 2019 byla na e-podatelnu Posta1 Magistrátu hlavního města Prahy doručena Vaše 
žádost o následující informace: 
„ráda  bych  se  zeptala,  zda  by  nebylo  možné  zjednodušit  on-line  prodloužení  parkování  v 
rezidentské části Prahy 7 (či ostatních). Už samotná výzva e-mailem představuje pořádný oříšek 
a to nemluvím o složitém přihlášení a vyplnění. Mimo jiné je potřeba zadat heslo, u kterého je 
výzva,  že  nesmí  obsahovat  speciální  znaky  (kromě  uvedených).  Za  speciální  znak  je  však 
považovaná i diakritika, což v českém jazyce opravdu nic speciálního není. Při vyplnění žádosti 
je potom potřeba stahování dokumentu, podpis a scan. Celá taškařice mi trvala mnohem déle, než 
cesta na úřad a zaplacení na místě. Ráda bych se zeptala, kdy zavedete tyto služby na úrovni, 
které odpovídají současným technologickým možnostem.“ 

 
K Vaší žádosti sdělujeme následující: 
Zjednodušení funkce on-line prodloužení parkovacího oprávnění do zón placeného stání v Praze 
by za současné situace nebylo možné významně zjednodušit. 
Zjednodušení online prodloužení parkovacího oprávnění  nicméně v zájmu hl. m. Prahy je. Ani 
Magistrát hl. m. Prahy, ani úřady městských částí si nechtějí zbytečně přidělávat práci. Jsme si 
zároveň  vědomi  toho,  že  nutnost  stáhnout,  vytisknout,  podepsat,  naskenovat  a  odeslat  čestné 
prohlášení  o  tom,  že  stále  máte  nárok  na  parkovací  oprávnění,  se  zdá  nadbytečná.  Bohužel, 
v určitých věcech máme sami svázané ruce.  
Pro získání rezidentského parkovacího oprávnění v Praze je nutné splnit dvě zákonné podmínky 
–  mít  trvalý  pobyt  na  území  městské  části,  v níž  je  regulace  parkování  provozována,  a  být 
vlastníkem vozidla.1 Standardně byly a jsou tyto skutečnosti ověřovány na výdejnách parkovacích 
                                                      
1 ve věci vlastnictví vozidla přihlížíme i k dalším variantám jeho dlouhodobého užívání (leasing, 
dlouhodobá výpůjčka, služební vozidlo svěřené k osobnímu užívání apod.) 
Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 157 
1/2 
E-mail: xxxxx@xxxxx.xx, ID DS: 48ia97h 

oprávnění skrze kontrolu občanského průkazu a osvědčení o registraci vozidla – část II. (tj. velký 
technický  průkaz).  V dnešní  době  lze  tyto  informace  prohlížet  i  vzdáleně  -  elektronicky.  Věc 
bohužel není až tak samozřejmá, jak se může na první pohled zdát. Základní registr obyvatel i 
Registr silničních vozidel nejsou databáze veřejné, a proto je nutné, aby k nim byly příslušným 
zaměstnancům Magistrátu hl. m. Prahy či úřadů městských částí Prahy, jejichž agenda spočívá 
mj. i ve vydávání parkovacích oprávnění, přidělena příslušná oprávnění k nahlížení.  
V současné  době  máme  k dispozici  dostačující  přístup  do  Registru  silničních  vozidel  a  jsme 
schopni  elektronicky  ověřovat,  zda  žadatele  splňuje  jednu  ze  dvou  zákonných  podmínek  pro 
vydání parkovacího oprávnění (právní vztah k vozidlu). V souvislosti s ochranou osobních údajů 
nám  byl  odepřen  náhled  do  Registru  obyvatel,  čímž  nám  bylo  znemožněno  ověřování  druhé 
zákonné  podmínky  pro  prodlužování  rezidentských  parkovacích  oprávnění  (místo  trvalého 
pobytu). 
Dle  našich  právních  posudků  je  elektronické  prodlužování  parkovacích  oprávnění  skrze 
poskytování čestných prohlášení jedinou možnou cestou, jak tuto službu zachovat fungující. 
Co se týče procesu elektronického prodloužení parkovacího oprávnění ze strany žadatele, je nutné 
vědět, že přístup do Osobních stránek uživatele je možný pouze pod přihlašovacími údaji, a to 
proto, že se v nich nacházejí osobní údaje držitele parkovacího oprávnění. Dnes však již téměř 
neexistují  poskytovatelé,  kteří  by  zprostředkovávali  personalizované  služby  bez  nutnosti 
vytvoření vlastního webového účtu (resp. profilu). 
Možnost užití speciálních znaků včetně háčků a čárek (a symbolu „ů“) v heslu jsme na základě 
Vašeho podnětu do systému nechali přidat. Během téměř 3 let provozu systému jste byla první, 
kdo se k této věci vyjádřil. Za podnět tímto děkujeme. 
Je dobré si uvědomit, že ve věci nutnosti stáhnout, vytisknout, podepsat, naskenovat a odeslat již 
předvyplněné čestného prohlášení, se dá řada z těchto kroků významně urychlit či úplně přeskočit. 
Např. tisknutí a následné skenování dokumentu je možné vynechat, máte-li zřízen elektronický 
podpis – celý proces Vám pak nezabere víc jak 5 minut. Nemáte-li elektronický podpis zřízen, je 
možné pro naskenování dokumentu využít např. chytrý mobilní telefon. K dispozici je dnes již 
řada bezplatných aplikací, které dokáží funkci běžného skeneru plnohodnotně nahradit. 
Závěrem  bych  se  rád  vyjádřil  k obsahu  Vaší  žádosti  o  poskytnutí  informace  podle  zákona 
č. 106/1999 Sb. Hlavním prvkem obsahu takového podání by měl být velmi konkrétní dotaz. Váš 
podnět však obsahoval v zásadě pouze přání změny, nikoliv přímou otázku. Vezměte prosím na 
vědomí, že institut poskytování informací podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. k podávání 
podobných  přání  a  výzev  vůči  veřejné  správě  neslouží,  jelikož  Vám  ani  veřejnosti  nepřináší 
žádnou konkrétní informaci, ale pouhý nezávazný příslib. Na Váš dotaz bychom jistě obratem 
odpověděli i v rámci přímého kontaktování našeho úřadu bez využití zmiňovaného institutu. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
Ing. Libor Šíma v.r. 
pověřený řízením odboru dopravy 
 
elektronicky podepsáno 
2/2