Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Výsledky kontroly na obecním úřadě v Nákle'.


 
 
*MVCRX04GIRX7* 
MVCRX04GIRX7 
 
prvotní identifikátor 
 
odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 
náměstí Hrdinů 1634/3 
140 21  Praha 4 
 
Č. j. MV- 42655-6/ODK-2019 
Praha 3. května 2019 
 
PROTOKOL 
 
o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u obce Náklo na 
základě § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů 
 
Kontrolní orgán: 
Ministerstvo  vnitra,  odbor  veřejné  správy,  dozoru 
a kontroly  
 
Kontrolovaná osoba:    obec Náklo   
Kontrolující: 
  vedoucí kontrolní skupiny  Ing. Tomáš Tříska 
 
 
 
 
 
člen kontrolní skupiny 
Mgr. Stanislav Szpandrzyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum a čas kontroly  
na místě:   
 
3. dubna 2019 od 9:30 hod. do 14:00 hod.  
 
Předmět kontroly: 
Dodržování § 12, § 16, § 39, § 41, § 43, § 84, § 85, § 87, 
§ 92-96,  §  99-102  a  § 117-119  zákona  č. 128/2000  Sb., 
o obcích  (obecní  zřízení),  ve  znění  pozdějších  předpisů 
(dále  jen  „zákon  o  obcích“),  § 5,  §  6,  §  14-18  zákona 
č. 106/1999 Sb.,  o svobodném  přístupu  k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), § 26 a § 69 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů  (dále  jen  „správní  řád“),  a případně  dalších 
souvisejících  oblastí  samostatné  působnosti  svěřené 
orgánům obce.  
  
 

 1 


 
 
1.  PRŮBĚH KONTROLY A KONTROLNÍ ZJIŠTĚNÍ 
Zahájení kontroly 
Kontrola  výkonu  samostatné  působnosti  svěřené  orgánům  obce  Náklo  (dále  jen 
„kontrola“)  byla  zahájena  předáním  pověření,  č. j. MV-42655-3/ODK-2019  ze  dne 
20. března 2019 (první kontrolní úkon), panu Mgr. Tomáši Utíkalovi, místostarostovi 
obce. 
Poučení  o  povinnosti  poskytnout  součinnost  ve  smyslu  §  10  odst.  2  zákona 
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon  o kontrole“),  bylo  obci  zasláno  spolu  s informací  o  provedení  kontroly. 
Místostarostou bylo jeho přijetí potvrzeno rovněž při předání pověření.  
2.  KONTROLA FUNGOVÁNÍ ORGÁNŮ OBCE 
2.1 Dodržování postupu při naplňování § 92 až § 96 zákona o obcích (pravidla pro 
svolávání a konání zasedání zastupitelstva obce) 
V obci je zvoleno 15členné zastupitelstvo obce (dále též „ZO“). 
Dodržování § 92 až § 96 zákona o obcích, tj. pravidel stanovených pro svolávání 
a konání zasedání ZO, bylo prověřeno na základě předložených dokumentů: 
• 
zápisů ze zasedání ZO, 
• 
informací o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání 
ZO (dále též „pozvánka“), 
• 
dalších materiálů. 
Kontrolní zjištění: 
1.  V rámci kontroly byla prověřována níže uvedená zasedání ZO: 
Zasedání ZO  Oznámení o konání zasedání  Přítomno 
Přítomno 
ZO zveřejněno 
členů ZO 
Zasedání ZO 
Oznámení o konání 
zasedání ZO zveřejněno 
členů ZO 
16. 4. 2018*) 
6. 4. 2018 – 17. 4. 2018 
12 
1. 11. 2018 
24. 10. 2018 - 2. 11. 2018 
15 
14. 6. 2018 
6. 6. 2018 - 15. 6. 2018 
12 
6. 12. 2018 
28. 11. 2018 – 7. 12. 2018 
14 
28. 6. 2018 
20. 6. 2018 – 29. 6. 2018 
13 
21. 2. 2019 
13. 2. 2019 – 25. 2. 2019 
14 
27. 9. 2018 
19. 9. 2018 – 1. 10. 2018 
12 
 
 
 
*) předcházející zasedání ZO se uskutečnilo dne 15. března 2018 
2.  V den  kontroly  na  místě,  tj.  3.  dubna  2019,  nebyly  předložené  návrhy  zápisů  ze 
zasedání ZO opatřeny podpisem starosty obce. Takové zápisy nelze považovat 
za  pořízené.  Obec  tedy  nepořídila  zápisy  ve  lhůtě  stanovené  § 95  odst.  2  větu 
 2 


 
 
první  zákona  o obcích,  dle  které  zápis,  který  je  nutno  pořídit  do  10  dnů  po 
skončení  zasedání,  musí  být  uložen  na  obecním  úřadu  k nahlédnutí,  čímž  toto 
ustanovení porušila
Dne  16.  dubna  2019  byly  zápisy  ze  zasedání  ZO  za  sledované  období  doručeny 
kontrolnímu orgánu a to se všemi náležitostmi včetně podpisu starosty obce. 
Upozornění: 
Podmínku pořídit zápis do 10 dnů po skončení zasedání lze za splněnou považovat 
tehdy,  je-li  po  této  době  zápis  ze  zasedání na obecním/městském  úřadu 
k dispozici i s podpisem  starosty  (místostarosty).  Byť  to  zákon  výslovně  neukládá, 
kontrolní skupina doporučuje opatřovat zápis ze zasedání ZO datem jeho pořízení, 

aby  ani  s  odstupem  času  nevznikly  pochybnosti  o  splnění  povinnosti  stanovené 
§ 95 odst. 2 zákona o obcích. Na lhůtu 10 dnů pro pořízení zápisu ze zasedání ZO 

je nutné nahlížet ve  vazbě na  právo „občana obce“ zakotvené  v ustanovení § 16 
odst.  2  písm.  e)  zákona  o obcích,  podle  kterého  má  občan  právo  nahlížet  mj.  do 

usnesení  a  zápisů  z jednání  zastupitelstva  obce  a pořizovat  si  z  nich  výpisy. 
Kontrolní skupina dále doporučuje, aby v případě, kdy by se datum sepsání zápisu 

lišilo od data, kdy je tento opatřen podpisem starosty nebo místostarosty a určených 
ověřovatelů, uvádět datum podpisu jednotlivých osob, nebo naopak uvádět pouze 

datum, kdy je zápis pořízen včetně všech náležitostí, tj. i včetně podpisů určených 
osob. 

3.  Porovnáním předložených zápisů ze zasedání ZO a dat jejich konání bylo zjištěno, 
že  obec  zachovává  periodicitu  konání  zasedání  ZO  tak,  jak  předpokládá  § 92 
odst. 1 věta první zákona o obcích, dle níž se zastupitelstvo obce schází podle 
potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. 
4.  Zasedání  ZO  se  vždy  konala  v územním  obvodu  obce,  tedy  v souladu  s § 92 
odst. 1 větou druhou zákona o obcích, dle které se zasedání zastupitelstva obce 
konají v územním obvodu obce. 
5.  V kontrolovaném období nenastal případ, kdy by o svolání zasedání ZO požádala 
alespoň jedna třetina členů ZO nebo hejtman kraje. Postup dle § 92 odst. 1 věty 
čtvrté  a páté zákona o obcích,  dle  kterých  je starosta  povinen  svolat  zasedání 
zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce, 
nebo hejtman kraje; zasedání zastupitelstva obce se koná nejpozději do 21 dnů ode 
dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu, tak obcí nebyl uplatněn. 
6.  Ve  všech  kontrolovaných  případech  se  zasedání  ZO  konalo  za  přítomnosti 
nadpoloviční většiny všech členů ZO, tedy v souladu s § 92 odst. 3 větou první 
 3 


 
 
zákona o obcích, dle níž je zastupitelstvo obce schopno se usnášet, je-li přítomna 
nadpoloviční většina všech jeho členů.  
Z předložených  zápisů  rovněž  nevyplývá,  že  by  nastal  případ  předpokládaný  
§  92  odst.  3  větou  druhou  a třetí  zákona  o obcích,  dle  kterých  jestliže  při 
zahájení  jednání  zastupitelstva  obce  nebo  v  jeho  průběhu  není  přítomna 
nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, ukončí předsedající zasedání 
zastupitelstva obce; do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání.
 
7.  Prověřovaná usnesení (namátkový výběr) byla přijata nadpoloviční většinou všech 
členů ZO. Obec tedy postupovala v souladu s § 87 zákona o obcích, dle něhož 
k platnému usnesení zastupitelstva obce, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu 
nadpoloviční  většiny  všech  členů  zastupitelstva  obce,  nestanoví-li  zvláštní  právní 
předpis jinak.
 
8.  Obec  předložila  informace  o  místě,  době  a  navrženém  programu  připravovaného 
zasedání  ZO  ke  všem  zasedáním  konaným  ve  sledovaném  období,  jež  obsahují 
zákonem  o obcích  předpokládané  náležitosti.  Pozvánky  jsou  opatřeny  daty 
vyvěšení  na  úřední  desce  obecního  úřadu  a  sejmutí  z ní  dokládajícími  jejich 
zveřejnění  vždy  minimálně  7  dní  před  konáním  příslušného  zasedání  ZO.  Na 
základě předložených  dokumentů  tak  lze  konstatovat,  že  obec  splnila  povinnost 
vyplývající  z §  93  odst. 1  zákona  o obcích,  dle  kterého  obecní  úřad  informuje 
o místě,  době  a  navrženém  programu  připravovaného  zasedání  zastupitelstva 
obce;  informaci  vyvěsí  na  úřední  desce  obecního  úřadu  alespoň  7  dní  před 
zasedáním  zastupitelstva  obce;  kromě  toho  může  informaci  uveřejnit  způsobem 

v místě obvyklým. 
9.  Vzhledem  ke  způsobu  informování  o  konání  prověřovaných  zasedání  a  zejména 
účasti  veřejnosti,  která  je  patrná  ze  zápisů  ze  zasedání  ZO,  lze  mít  
za  to,  že  princip  veřejnosti  formulovaný  §  93  odst.  3  zákona  o obcích,  podle 
kterého zasedání zastupitelstva obce je veřejné, byl dodržen
10. Zápisy  ze  zasedání  ZO  uskutečněných  ve  sledovaném  období  jsou  v souladu 
s § 95  odst.  1  větou  první  zákona  o  obcích,  dle  které  se o průběhu  zasedání 
zastupitelstva  obce  pořizuje  zápis,  který  podepisuje  starosta  nebo  místostarosta 
a určení ověřovatelé, opatřeny podpisy starosty a dvou určených ověřovatelů.  
11. Z kontrolovaných  zápisů  je  vždy  patrný  údaj  o  počtu  přítomných  členů  ZO, 
schváleném  pořadu  jednání,  průběhu  a  výsledku  hlasování  a  přijatých  usnesení. 
Obec tedy splnila požadavky dané § 95 odst. 1 větou druhou zákona o obcích
dle  které  se v zápise  vždy  uvede  počet  přítomných  členů  zastupitelstva  obce, 
 4 


 
 
schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá 
usnesení. 
12. Ve sledovaném období nebyly podány námitky člena ZO proti zápisu ze zasedání 
ZO. Obec proto nebyla povinna postupovat podle § 95 odst. 2 věty druhé zákona 
o obcích, podle které o námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne 
nejbližší zasedání zastupitelstva obce
13. ZO  vydalo  na  základě  § 96  zákona  o obcích  jednací  řád  ZO,  
a to na svém zasedání konaném dne 23. června 2011. 
2.2  Zřízení  a  složení  výborů  ZO  –  §  117  odst.  2  a odst.  4,  § 118  odst.  2,  § 119 
odst. 1 zákona o obcích 
Pro  volební  období  2018–2022  ZO  na  svém  zasedání  konaném  dne  1.  listopadu 
2018 zřídilo 3členný finanční výbor a 3členný kontrolní výbor. Předsedové výborů 
jsou  členy  ZO.  Členy  výborů  nejsou  starosta,  místostarosta,  tajemník  obecního 
úřadu (funkce tajemníka obecního úřadu není zřízena), ani osoby zabezpečující na 
obecním úřadě rozpočtové a účetní práce.  
Obec splnila povinnosti plynoucí z: 
a) § 117 odst. 2 zákona o obcích, dle kterého zastupitelstvo obce zřizuje vždy 
finanční a kontrolní výbor, 
b) § 117 odst. 4 zákona o obcích, podle kterého předsedou výboru je vždy člen 
zastupitelstva obce; to neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru (§ 120),  
c) § 118 odst. 2 věty první zákona o obcích, podle které počet členů výborů je 
vždy lichý,  
d) § 119 odst. 1 zákona o obcích, podle kterého finanční a kontrolní výbory jsou 
nejméně tříčlenné; jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník 
obecního  úřadu  ani  osoby  zabezpečující  rozpočtové  a  účetní  práce 
na obecním úřadu.
  
2.3 Dodržování  postupu  při  naplňování  §  99  až  §  102  zákona  o obcích 
(pravidla svolávání a konání schůzí rady obce) 
V obci je zvolena 5členná rada obce (dále též „RO“). 
1.  RO  tvoří  starosta,  místostarosta  a  další  3  členové  RO,  čímž  obec  dodržela 
podmínky  dané  §  99  odst.  3  zákona  o  obcích,  dle  kterého  radu  obce  tvoří 
starosta,  místostarosta  (místostarostové)  a další  členové  rady  volení  z řad  členů 
 5 


 
 
zastupitelstva obce; počet členů rady obce je lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11 
členů, přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce; rada 
obce se nevolí v obcích, kde zastupitelstvo obce má méně než 15 členů. 

2.  Pro účely kontroly byly prověřovány následující zápisy ze schůzí RO konaných ve 
sledovaném období: 
Datum konání schůze 
Počet přítomných 
Datum konání schůze 
Počet přítomných 
RM 
členů RM 
RM 
členů RM 
9. 4. 2018 

15. 10. 2018 

14. 5. 2018 

19. 11. 2018 

4. 6. 2018 

17. 12. 2018 

16. 7. 2018 

21. 1. 2019 

6. 8. 2018 

25. 2. 2019 

24. 9. 2018 

11. 3. 2019 

  Všechny výše uvedené zápisy byly zkontrolovány z hlediska průběhů schůzí RO 
a náležitostí zápisů z nich pořizovaných. Bylo též namátkově prověřováno, zda RO 
nepřekračuje kompetence stanovené RO v § 102 zákona o obcích
3.  Ze  zápisů  ze  schůzí  RO  je  zřejmé,  že  obec  postupovala v souladu  s  §  101 
odst. 2  zákona  o obcích,  dle  kterého  rada  obce  je  schopna  se  usnášet,  je-li 
přítomna  nadpoloviční  většina  všech  jejích  členů;  k platnému  usnesení  nebo 
rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů
4.  Zápisy ze schůzí RO předložené kontrolní skupině byly v souladu s § 101 odst. 3 
větou první zákona o obcích, dle které rada obce pořizuje ze své schůze zápis, 
který  podepisuje  starosta  spolu  s místostarostou  nebo  jiným  radním,  opatřeny 
podpisem starosty a místostarosty, případně jiného radního. 
5.  Všechny prověřované zápisy ze schůzí RO obsahují údaj o počtu přítomných členů 
RO,  průběh  a  výsledek  hlasování  a přijatá  usnesení.  Zápisy  však  neobsahují 
schválený pořad schůze RO, resp. ze zápisů není zřejmé, že by se o navrženém 
pořadu  hlasovalo  (přestože  je  pořad  jednání  RO  v zápisech  uváděn).    Obec 
porušila  §  101  odst.  3  větu  druhou  zákona  o obcích,  podle  které  se  v zápise 
vždy uvede počet přítomných členů rady obce, schválený pořad schůze rady obce, 
průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení
Upozornění: 
Kontrolní  skupina  upozorňuje,  že  v zápisech  z  jednání  RO  musí  být  uveden 
schválený  pořad  jednání  RO.  Vždy  je  tak  nutno  dbát  na  to,  aby  RO  na  začátku 

 6 


 
 
schůze nadpoloviční většinou všech členů schválila pořad jednání RO (tzn. program 
zasedání).  RO  schvaluje  pořad  jednání  jako  kterékoli  jiné  usnesení  a výsledek 
hlasování  o schválení  pořadu  (programu)  zasedání  RO  musí  být  v zápise 

zaznamenán,  aby  bylo  zcela  zřejmé,  že většina  ze  všech  členů  RO  s navrženým 
programem  souhlasila,  případně  odsouhlasila  jeho  doplnění  či  úpravu.  Jde  nejen 

o zajištění průkaznosti řádného průběhu schůze RO, ale potažmo naplňování práv 
členů RO. 

6.  Zápisy ze schůzí RO nejsou opatřovány daty jejich pořízení, z nichž by bylo patrné, 
že  byly  zápisy  vyhotoveny  do  7  dnů  od  konání  příslušných  schůzí.  Dodržování 
§ 101  odst.  3  věty  třetí  zákona  o obcích,  dle  které  zápis ze schůze  rady  obce 
musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání, tak nebylo možno ověřit
Doporučení: 
Aby  nebylo  možné  zpochybnit,  že  zápis  ze  schůze  RO  byl  pořízen  do  7  dnů 
od jejího  konání,  kontrolní  skupina  doporučuje  vždy  uvádět  v zápisech  ze schůzí 

RO  datum  jejich  pořízení.  Kontrolní  skupina  taktéž  doporučuje  uvádět  do zápisu 
ze schůze RO datum podpisu jednotlivých osob.
 
7.  Z prověřovaných zápisů bylo zjištěno, že žádný z členů RO nepodal proti zápisu ze 
schůze RO námitky. Postup dle § 101 odst. 3 věty čtvrté zákona o obcích, dle níž 
o námitkách  člena  rady  obce  proti  zápisu  rozhodne  nejbližší  schůze  rady  obce
tak nebyl obcí uplatněn
8.  Zápisy ze schůzí RO jsou uloženy na obecním úřadu a jsou k dispozici k nahlédnutí 
členům ZO. Obec tedy plní povinnost danou § 101 odst. 3 větou pátou zákona 
o obcích,  dle  níž  zápis  ze  schůze  rady  obce  musí  být  uložen  u  obecního  úřadu 
k nahlédnutí členům zastupitelstva obce. 
9.  RO vydala na základě § 101 odst. 4 zákona o obcích jednací řád RO, a to na své 
schůzi konané dne 15. prosince 2000. 
3.  NAKLÁDÁNÍ NEMOVITÝM MAJETKEM OBCE 
K prověření,  zda  obec  při  nakládání  s  nemovitým  majetkem  splnila  podmínky 
stanovené zákonem o obcích, byly užity: 
•  záměry obce nakládat s nemovitým majetkem, 
•  zápisy ze zasedání ZO, 
•  uzavřené smlouvy k posuzovaným dispozicím nemovitým majetkem. 
 7 


 
 
Kontrolní zjištění: 
Ve  sledovaném  období  byly  prověřovány  následující  dispozice  nemovitým 
majetkem (namátkový výběr): 
Typ 
Schválení 
Uzavření 
Doložka 
dispozice 
Označení nemovitosti 
Zveřejnění 
záměru 
dispozice 
smlouvy 
o zveřejnění 
/schválení 
p. p. č. 47 - 565 m2, 130/2 - 1028 m2,  12. 4. 2018 
Pacht 
obé v k. ú. Mezice, p. p. č. 360/33 – 

RO 
11.177 m2, k. ú. Náklo  
2. 5. 2018 
17. 9. 2018 
26. 9. 2018 
ne 
nebytové prostory v objektu č. p. 5, 
21. 9. 2018 
Výpůjčka 
k. ú. Mezice, součást p. č. st. 60, 

RO 
k. ú. Mezice 
10. 10. 2018  15. 10. 2018  23. 10. 2018 
částečně 
10. 4. 2018 
Prodej 
p. p. č. 779/15 – 887 m2, k. ú. Náklo  

ZO 
27. 4. 2018 
14. 6. 2018 
15. 8. 2018 
ano 
10. 4. 2018 
Prodej 
p. p. č. 779/19 – 887 m2, k. ú. Náklo 

ZO 
27. 4. 2018 
27. 9. 2018 
21. 1. 2019 
ano 
1.  Záměry  obce  disponovat  nemovitým  majetkem  (viz  tabulka  výše)  byly  po  dobu 
nejméně 15 dnů před rozhodnutím příslušného orgánu obce zveřejněny na úřední 
desce  obecního  úřadu,  jakož  i způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup. 
Prověřované záměry splňují zákonem požadované obsahové náležitosti, tj. řádnou 
identifikaci  nemovitosti  v souladu  s  §  8  zákona  č. 256/2013  Sb.,  o katastru 
nemovitostí (katastrální zákon).  
 
Lze  tedy  konstatovat,  že  obec  postupovala  v souladu  s § 39 odst.  1  zákona 
o obcích,  podle  něhož  záměr  obce  prodat,  směnit,  darovat,  pronajmout, 
propachtovat  nebo  vypůjčit  hmotnou  nemovitou  věc  nebo  právo  stavby  anebo 
je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve 

vlastnictví  obce  obec  zveřejní  po  dobu  nejméně  15  dnů  před  rozhodnutím 
v příslušném  orgánu  obce  vyvěšením  na úřední  desce  obecního  úřadu,  

aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též 
zveřejnit  způsobem  v místě  obvyklým.  Pokud  obec  záměr  nezveřejní,  je právní 

jednání neplatné. Nemovitá věc se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona 
platnými ke dni zveřejnění záměru. 

2.  Z předložených  podkladů  rovněž  vyplývá,  že  o  předmětné  dispozici  nemovitým 
majetkem  (prodeji)  rozhodoval  příslušný  orgán  obce.  V kontrolovaných  případech 
proto obec postupovala v souladu s § 85 písm. a) zákona o obcích, dle kterého 
zastupitelstvu  obce  je  dále  vyhrazeno  rozhodování  o  nabytí  a  převodu  hmotných 
nemovitých  věcí  včetně  vydání  nemovitostí  podle  zvláštních  zákonů,  s  výjimkou 
inženýrských  sítí  a  pozemních  komunikací,  převodu  bytů  a  nebytových  prostorů 

 8 


 
 
z majetku  obce  a §  102  odst.  3  zákona  o  obcích,  dle  něhož  rada  obce 
zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti 
obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo 

obce  nevyhradilo;  rada  obce  může  tyto  pravomoci  zcela  nebo  zčásti  svěřit 
starostovi nebo obecnímu úřadu; rada obce může svěřit obecní polici  zcela nebo 

zčásti rozhodování o právních jednáních souvisejících s činností obecní policie. 
3.  Kontrolní  skupina  ověřila  skutečnost,  že  usnesení,  jimiž  bylo  rozhodnuto  o shora 
uvedených dispozicích nemovitým majetkem obce, obsahovala alespoň podstatné 
náležitosti  zamýšleného  právního  jednání,  které  se  pak  staly  součástí  smluvních 
ujednání, případně příslušný orgán obce schválil znění celé smlouvy. 
4.  Výše uvedené smlouvy o pachtu a o výpůjčce nebyly opatřeny doložkou potvrzující 
splnění  zákonných  podmínek  pro  zveřejnění  záměru  a rozhodnutí  příslušného 
orgánu  obce  (resp.  smlouva  o  výpůjčce  je  opatřena  toliko  doložkou  o  zveřejnění 
záměru,  nikoliv  však  o  rozhodnutí  příslušného  orgánu  obce),  čímž  obec  porušila 
§ 41 odst. 1 větu první zákona o obcích, dle níž podmiňuje-li tento zákon platnost 
právního  jednání  obce  předchozím  zveřejněním,  schválením  nebo  souhlasem, 
opatří  se  listina  o  tomto  právním  jednání  doložkou,  jíž  bude  potvrzeno,  že  tyto 
podmínky jsou splněny
Upozornění: 
 
Neuvedení doložky sice nezpůsobuje neplatnost uzavřené smlouvy, avšak kontrolní 
skupina  v souladu  s povinností  stanovenou  výše  citovaným  § 41  odst.  1  zákona 
o obcích  upozorňuje  na  nutnost  opatření  každé  smlouvy  o majetkoprávních 

úkonech  doložkou  prokazující  splnění  zákonných  podmínek,  tj. zveřejnění  záměru 
a rozhodnutí  příslušného  orgánu  obce.  Zákon  nestanoví  náležitosti  doložky,  ta  by 

však  měla  být  konkrétní  a obsahovat  konkrétní  údaje  (v tomto  smyslu  je třeba 
důsledně dbát, aby daná doložka obsahovala platné – správné údaje). Není vhodné 

pouhé  konstatování,  že „záměr  byl  zveřejněn“  nebo  že  „uzavření  smlouvy  bylo 
schváleno  zastupitelstvem  obce“  apod.,  které  nelze  považovat  za  určité.  V tomto 

smyslu lze doporučit, aby součástí smlouvy byla nejen doložka podle § 41 odst. 1 
zákona  o  obcích,  ale  jako  její  přílohy  i  kopie  zveřejněného  záměru  a příslušného 

usnesení ZO nebo RO.  
 
Pokud  jde  o  informaci  o zveřejnění  záměru,  je  vhodné  (a  s  ohledem  na  aktuální 
judikaturu  i  nutné)  uvádět  i  údaj  o zveřejnění  na  elektronické  úřední  desce  

ve  smyslu  § 26  odst.  1  správního  řádu.  Doložka  může  být  přímo  součástí  textu 
smlouvy v samostatném ustanovení, může být ovšem opatřována rovněž následně, 

 9 


 
 
kupříkladu  razítkem  na  jejím  písemném  vyhotovení  s předmětnými  údaji  (údaje 
o vyvěšení na úřední desce, datum schválení příslušným orgánem obce). 
4.  VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO NAPLŇOVÁNÍ PRÁV OBČANŮ OBCE 
K prověření způsobu, jímž obec vyřizuje podání občanů, byly využity: 
• 
zápis ze schůzí RO, 
• 
písemnost,  jíž  se  občané  obce  (resp.  osoby  starší  18  let  vlastnící  na 
území obce nemovitost) obrátili na obec. 
Kontrolní zjištění: 
1.  Vyřizování  podání  občanů  bylo  ověřeno  u  konkrétního,  níže  uvedeného  podání 
směřujícího do oblasti samostatné působnosti obce: 
Vyřízeno 
Předmět podání 
Doručeno 
Číslo jednací 
Datum 
Způsob 
Žádost o schválení 
parkovacího stání 
18. 5. 2018 
bez č. j. 
21. 5. 2018 
Projednáno RO 
Žádost o schválení 
podnájmu 
17. 1. 2019 
59/2019 
11. 3. 2019 
Projednáno RO 
Žádost o přidělení bytu 
20. 2. 2019 
136/2019 
25. 2. 2019 
Projednáno RO 
2.  Ve výše uvedených případech postupovala obec souladu s § 16 odst. 2 písm. g) 
zákona o obcích, podle kterého občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo 
podávat  orgánům  obce  návrhy,  připomínky  a  podněty;  orgány  obce  je  vyřizují 
bezodkladně,  nejdéle  však  do  60  dnů,  jde-li  o  působnost  zastupitelstva  obce, 
nejpozději do 90 dnů. 
5.  OSTATNÍ POVINNOSTI NA ÚSEKU SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI  
5.1 Evidence právních předpisů obce a dostupnost dalších právních předpisů či 

jiných dokumentů 
Kontrolní zjištění: 

1.  Obec ve sledovaném období nevydala žádnou obecně závaznou vyhlášku (dále jen 
„OZV“),  dodržení  §  12  odst. 1  zákona  o  obcích,  podle  kterého  obecně  závazné 
vyhlášky a nařízení obce musí být vyhlášeny, což je podmínkou platnosti právního 
předpisu  obce;  vyhlášení  se provede  tak,  že se právní  předpis  obce  vyvěsí  na 

úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů; dnem vyhlášení právního předpisu 
 
10 


 
 
obce je první den jeho vyvěšení na úřední desce; kromě toho může obec uveřejnit 
právní předpis obce způsobem v místě obvyklým, tak nebylo kontrolováno
2.  Kontrolní  skupině  byla  předložena  chronologicky  vedená  evidence  právních 
předpisů, jež obec vydala, čímž splnila povinnost danou § 12 odst. 4 větou první 
zákona o obcích, dle které obec vede evidenci právních předpisů, které vydala.  
Právní  předpisy  jsou  označeny  pořadovými  čísly  a  číselná  řada  je uzavřena  vždy 
koncem  každého  kalendářního  roku.  Obec  tímto  splnila  povinnost  danou  §  12 
odst. 4 větami třetí a čtvrtou zákona o obcích, podle kterých se právní předpisy 
obce  označují  pořadovými  čísly;  číselná  řada  se  uzavírá  vždy  koncem  každého 
kalendářního roku.  
Co  se  týče  obsahových  náležitostí,  předmětná  evidence  u  neplatných  právních 
předpisů obsahuje toliko údaj o pozbytí platnosti právního předpisu, neuvádí však 
již  údaje  o  datu  schválení,  nabytí  platnosti  a  účinnosti  těchto  právních  předpisů, 
čímž obec porušila § 12 odst. 4 větu druhou zákona o obcích, dle níž evidence 
právních předpisů obsahuje číslo a název právního předpisu, datum jeho schválení, 
datum nabytí platnosti, datum nabytí jeho účinnosti, popřípadě i datum pozbytí jeho 

platnosti.  
Upozornění: 
Kontrolní  skupina  doporučila  obci  neprodleně  doplnit  evidenci  vydaných  právních 
předpisů obce (platných i zrušených), která bude obsahovat číslo a název právního 

předpisu,  datum  jeho  schválení,  datum  nabytí  jeho  platnosti,  datum  nabytí  jeho 
účinnosti, popřípadě i datum pozbytí jeho platnosti a to u všech vydaných právních 

předpisů. Kontrolní skupina dále upozornila, že právní předpisy musí být průběžně 
číslovány. Číselnou řadu, v níž jsou právní předpisy vedeny, je nutno uzavírat vždy 

koncem kalendářního roku. Jednací řády, vnitřní směrnice, opatření obecné povahy 
apod. se do evidence právních předpisů nezařazují. 
V podrobnostech k vydávání OZV a k evidenci právních předpisů obce odkazujeme 
na Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků č. 1 – Proces 

tvorby a vydávání obecně závazných vyhlášek obcí – obecná část, publikované na 
internetové stránce Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz/odk).
 
3.  Právní  předpisy,  které  obec  vydala,  a  jejich  evidence  jsou  přístupné  u  obecního 
úřadu, čímž lze povinnost danou § 12 odst. 5 větou první zákona o obcích, dle 
které  musí  být  právní  předpisy  obce  a jejich  evidence  každému  přístupny 
u obecního úřadu v obci, která je vydalapovažovat za splněnou
 
11 


 
 
4.  Vzhledem  k tomu,  že  obec  v kontrolním  období  nevydala  žádnou  OZV,  splnění 
povinnosti  vyplývající  z § 12  odst. 6  věty  první  zákona  o obcích,  dle níž  obec 
zašle  obecně  závaznou  vyhlášku  obce  neprodleně  po  dni  jejího  vyhlášení 
Ministerstvu vnitra, nebylo kontrolováno. 
5.2 Dodržování  postupu  při  naplňování  §  43  zákona  o  obcích  (projednání 
závěrečného účtu obce a zprávy o přezkoumání hospodaření) 
Kontrolní zjištění: 

1.  Kontrolou bylo zjištěno, že závěrečný účet obce za rok 2017 byl spolu se zprávou 
o výsledcích přezkoumání hospodaření obce projednán na zasedání ZO konaném 
dne  14.  června  2018.  Obec  tedy  splnila  povinnost  vyplývající  z §  43  zákona 
o obcích,  podle  kterého  závěrečný  účet  spolu  se  zprávou  o  výsledcích 
přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok projedná zastupitelstvo 
obce do 30. června následujícího roku a přijme opatření k nápravě nedostatků. 
5.3 Dodržování postupu při vedení úřední desky dle § 26 správního řádu  
Kontrolní zjištění: 
1.  Kontrolní  skupina  ověřila  existenci  úřední  desky  a  její  nepřetržitou  přístupnost. 
Obec plní povinnost danou § 26 odst. 1 větami první a druhou správního řádu
dle  nichž  každý  správní  orgán  zřizuje  úřední  desku,  která  musí  být  nepřetržitě 
veřejně  přístupná;  pro  orgány  územního  samosprávného  celku  se  zřizuje  jedna 
úřední deska.
 
2.  V den kontroly nebyl z oblasti předmětu kontroly na úřední desce zveřejněn žádný 
dokument, tudíž povinnost daná § 26 odst. 1 větou třetí správního řádu, dle níž 
obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup, nebyla 
kontrolována. 
6.  PLNĚNÍ POVINNOSTÍ STANOVENÝCH INFZ 
Kontrolní zjištění: 
Postup  obce  při  vyřizování  žádostí  o  informace  dle  InfZ  byl  ověřen  na  níže 
uvedených žádostech směřující do oblasti  samostatné působnosti obce. Kontrolní 
skupina  se  zaměřila  na  dodržování  procesních  povinností  plynoucích  z InfZ, 
přičemž věcná správnost způsobu vyřízení žádosti o informace nebyla posuzována. 
 
 
12 


 
 
Datum 
Vyřízeno 
Zveřejnění 
doručení 
Písemnost 
Sp. zn. 
poskytnuté 
Datum 
Způsob 
informace 
31. 1. 2019 
Žádost o informace 
bez sp. zn. 
1. 2. 2019 
Poskytnutí informace 
ano 
11. 12. 2018 
Žádost o informace 
777/2018 
17. 12. 2019 
Poskytnutí informace 
ano 
26. 11. 2018 
Žádost o informace 
759/2018 
17. 12. 2019 
Poskytnutí informace 
ano 
5. 11. 2018 
Žádost o informace 
700/2018 
20. 11. 2018 
Odmítnutí poskytnout 

26. 6. 2018 
Žádost o informace 
414/2018 
6. 8. 2018 
Poskytnutí informace 
ano 
13. 1. 2018 
Žádost o informace 
bez sp. zn. 
17. 1. 2018 
Poskytnutí informace 
ano 
1.  V případě  výše  uvedených  žádosti  sp.  zn.  759/2018  a  414/2018  obec  poskytla 
informace  až  po  uplynutí  15denní  zákonné  lhůty.  Tímto  postupem  obec  porušila 
§ 14  odst.  5  písm.  d)  InfZ,  podle  kterého  povinný  subjekt  posoudí  žádost 
a nerozhodne-li  podle  §  15,  poskytne  informaci  v souladu  se  žádostí  ve  lhůtě 
nejpozději  do  15  dnů  ode  dne  přijetí  žádosti  nebo  ode  dne  jejího  doplnění;  je-li 

zapotřebí  licence  podle  § 14a,  předloží  v  této  lhůtě  žadateli  konečnou  licenční 
nabídku.  V případě  ostatních  žádostí  vyřízených  poskytnutím  požadované 
informace postupovala obec v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ, jelikož informaci 
poskytla v zákonem stanovené lhůtě. 
Upozornění: 
Při  vyřizování  žádostí  podle  InfZ  je  třeba  důsledně  dodržovat  zákonné  lhůty 
uvedené v ustanovení § 14 a násl. InfZ, a to zejména 15denní lhůtu pro poskytnutí 

informací podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d). V případě, že povinný subjekt má 
závažné  důvody  jako  vyhledávání  a  sběr  údajů  pro  vyřízení  žádosti  na  více 

místech,  vyhledávání  a  sběr  objemného  množství  informací  či  nutnost  konzultace 
s jiným  povinným  subjektem,  může  lhůtu  pro  poskytnutí  informace  podle  

odst. 5 písm. d) tohoto ustanovení prodloužit až o deset dnů, přičemž samozřejmě 
platí, že žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně 

informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace. 
2.  Obec  žádost  o  poskytnutí  informace  vedené  pod  sp.  zn.  700/2011  sice  odmítla 
v 15denní  lhůtě  stanovené  zákonem,  nikoliv  však  formou  rozhodnutí.  Tímto  obec 
porušila § 15 odst. 1 InfZ, podle kterého pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen 
zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, 
popřípadě  o odmítnutí  části  žádosti  (dále  jen  "rozhodnutí  o odmítnutí  žádosti"), 
s výjimkou případů, kdy se žádost odloží, ve spojení s § 20 odst. 4 písm. a) InfZ
podle  kterého  pokud  tento  zákon  nestanoví  jinak,  použijí  se  při  postupu  podle 
tohoto zákona pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti ustanovení správního řádu, a § 69 
 
13 


 
 
odst. 1 správního řádu, dle kterého v písemném vyhotovení rozhodnutí se uvede 
označení  "rozhodnutí"  nebo  jiné  označení  stanovené  zákonem.  Písemné 
vyhotovení  rozhodnutí  dále  musí  obsahovat  označení  správního  orgánu,  který 

rozhodnutí  vydal,  číslo  jednací,  datum  vyhotovení,  otisk  úředního  razítka,  jméno, 
příjmení,  funkci  nebo  služební  číslo  a  podpis  oprávněné  úřední  osoby.  Podpis 

oprávněné úřední osoby je na stejnopisu možno nahradit doložkou "vlastní rukou" 
nebo zkratkou "v. r." u příjmení oprávněné úřední osoby a doložkou "Za správnost 

vyhotovení:" s uvedením jména, příjmení a podpisu úřední osoby, která odpovídá 
za písemné vyhotovení rozhodnutí. 
Upozornění: 
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti se vydává v případě zákonem vymezených výjimek 
z poskytování  informací  (důvodů  pro  neposkytnutí),  které  jsou  upraveny 

ustanoveními § 2 odst. 4 InfZ a § 7 - § 11 InfZ a v případě, kdy žadatel na výzvu 
k upřesnění žádosti ve smyslu ustanovení § 14 odst. 5 písm. b) InfZ tuto neupřesní. 

Uvedený výčet důvodů pro odmítnutí je taxativní a nelze jej rozšiřovat. 
Kontrolní skupina upozorňuje, že dle § 20 odst. 4 písm. a) InfZ se pro rozhodnutí 
o odmítnutí  žádosti  použijí  ustanovení  správního  řádu.  To  mj.  znamená, 

že rozhodnutí  o  odmítnutí  žádosti  musí  obsahovat  veškeré  náležitosti  správního 
rozhodnutí  dle  §  69  odst.  1  správního  řádu  a  žádost  nelze  odmítnout  pouhým 

neformálním sdělením. 
2.  Kontrolní  skupina  ověřila,  že  obec  ve  výše  uvedených  případech  informace 
poskytnuté  na  žádost  zveřejnila  v zákonem  stanovené  lhůtě  způsobem 
umožňujícím dálkový přístup v souladu s § 5 odst. 3 InfZ, dle něhož do 15 dnů od 
poskytnutí  informací  na  žádost  povinný  subjekt  tyto  informace  zveřejní  způsobem 
umožňujícím  dálkový  přístup;  o informacích  poskytnutých  způsobem  podle  §  4a 
odst. 2 písm. e) a f), informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo 

mimořádně  rozsáhlých  elektronicky  poskytnutých  informacích  postačí  zveřejnit 
doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.
 
3.  Podle  §  5  odst.  4  InfZ  jsou  povinné  subjekty  povinny  zveřejňovat  informace 
uvedené  v odstavci  1  a  2  též  způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup.  Strukturu 
zveřejňovaných informací stanoví prováděcí právní předpis, tj. vyhláška č. 442/2006 
Sb.,  kterou  se stanoví  struktura  informací  zveřejňovaných  o povinném  subjektu 
způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup,  v platném  znění  (dále  jen  „vyhláška 
č. 442/2006  Sb.),  a  to  v příloze  č. 1.  Podle  § 2  odst.  1  uvedené  vyhlášky  povinný 
 
14 


 
 
subjekt  zveřejňuje  informace  ve  struktuře  (o  17  bodech),  v pořadí,  s označením 
a uvozovacím textem podle přílohy č. 1.  
Při  kontrole  bylo  zjištěno,  že  informace  dle  § 5  odst.  1  a  2  InfZ  obec  zveřejňuje 
způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup  na  svých  internetových  stránkách 
www.naklo.cz,  v sekci  „obecní  úřad“,  rubrika  „povinné  informace“,  avšak  pouze 
částečně.  Povinně  zveřejněné  informace  obce  v rámci  předepsané  struktury 
neobsahují veškeré náležitosti dané § 5 odst. 4 InfZ a vyhláškou č. 442/2006 Sb. 
Konkrétně se jedná o rubriky pod bodem: 
4.5. Čísla faxu – rubrika není vyplněna 
12. Formuláře – rubrika není vyplněna 
14.2. Vydané právní předpisy – obsahuje pouze odkaz na úřední desku 
 
Na základě shora uvedeného kontrolní skupina konstatovala, že obec porušila § 5 
odst.  4  InfZ,  dle  něhož  povinné  subjekty  jsou  povinny  zveřejňovat  informace 
uvedené  v odstavci  1  a  2  též  způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup, 
tato povinnost  se  nevztahuje  na  povinné  subjekty,  které  jsou  pouze  fyzickými 

osobami; v případě informací uvedených v odstavci 2 písm. a) postačuje ke splnění 
této  povinnosti  uvedení  odkazu  na  místo,  kde  jsou  tyto  informace  již  zveřejněny 

způsobem umožňujícím dálkový přístup, strukturu zveřejňovaných informací stanoví 
prováděcí právní předpisve spojení s vyhláškou č. 442/2006 Sb. 
Upozornění: 
Podle  ustanovení  §  5  odst.  4  InfZ  jsou  povinné  subjekty  povinny  zveřejňovat 
informace  uvedené  v odstavci  1  a  2  též  způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup. 
Strukturu  zveřejňovaných  informací  stanoví  prováděcí  právní  předpis,  kterým  je 
vyhláška č. 442/2006 Sb., a to v příloze č. 1. Z ní vyplývá „povinná osnova“ (o 17 
bodech, z nichž některé body se dále člení). Podle ustanovení § 2 odst. 1 uvedené 

vyhlášky povinný subjekt zveřejňuje informace ve struktuře, v pořadí, s označením 
a uvozovacím textem podle přílohy č. 1.  
Obci bylo doporučeno uvést neúplný soubor povinně zveřejňovaných informací do 
souladu  se  zákonem  tak,  aby  byly  způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup 

zveřejněny  všechny  informace  požadované  v ustanovení  §  5  odst.  1  a  2  InfZ. 
Pro zpracování těchto informací je nutné využít strukturu stanovenou v příloze č. 1 
vyhlášky  č. 442/2006  Sb.  V případě,  že  informace  podle  struktury  vyhlášky  jsou 

uvedeny  na  jiném  místě  než  v rubrice  povinně  zveřejňované  informace, 
 
15 


 
 
doporučujeme  do  rubriky  povinně  zveřejňované  informace  pro  snadnou  orientaci 
uvést alespoň hypertextový odkaz. 
4.  Kontrolní  skupině  byla  předložena  výroční  zpráva  o  činnosti  obce  v oblasti 
poskytování informací za rok 2018, jež byla zveřejněna dne 6. února 2018. Co se 
týče obsahových náležitostí, výroční zpráva neobsahuje údaje předpokládané § 18 
odst. 1 písm. b) – f) InfZ, neboť tyto situace, jak vyplývá z předloženého spisového 
materiálu,  nenastaly.  Lze  tedy  konstatovat,  že  výroční  zpráva  za  rok  2018 
koresponduje  se  skutečným  stavem,  čímž  obec  postupovala  v souladu  s §  18 
odst. 1 InfZ, podle kterého každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit 
výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování 
informací podle tohoto zákona obsahující následující údaje: 
a)  počet  podaných  žádostí  o  informace  a  počet  vydaných  rozhodnutí 
o odmítnutí žádosti, 
b)  počet podaných odvolání proti rozhodnutí, 
c)  opis  podstatných  částí  každého  rozsudku  soudu  ve  věci  přezkoumání 

zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí 
informace  a  přehled  všech  výdajů,  které  povinný  subjekt  vynaložil 

v souvislosti  se  soudními  řízeními  o právech  a povinnostech  podle  tohoto 
zákona,  a  to  včetně  nákladů  na  své  vlastní  zaměstnance  a nákladů 

na právní zastoupení, 
d)  výčet  poskytnutých  výhradních  licencí,  včetně  odůvodnění  nezbytnosti 
poskytnutí výhradní licence, 
e)  počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis 
způsobu jejich vyřízení, 
f)  další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona. 
7.  SHLEDANÁ PORUŠENÍ ZÁKONA 
Při kontrole byla shledána následující porušení zákona: 
1)  Obec  porušila  § 95  odst.  2  větu  první  zákona  o obcích  (zápis,  který je nutno 
pořídit  do  10  dnů  po  skončení  zasedání,  musí  být  uložen  na  obecním  úřadu 
k nahlédnutí) 
tím, že v zákonem stanovené lhůtě nepořídila zápisy ze zasedání 
ZO, jelikož návrhy těchto zápisů nebyly podepsány starostou obce (doloženo 
příkladmo kopiemi návrhů zápisů ze zasedání ZO konaných dne 14. června 2018, 
27. září 2018 a 6. prosince 2018, předložených dne 3. dubna 2019). 

 
16 


 
 
2)  Obec  porušila  §  101  odst.  3  větu  druhou  zákona  o obcích  (v zápise  se  vždy 
uvede  počet  přítomných  členů  rady  obce,  schválený  pořad  schůze  rady  obce, 
průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení) 
tím, že žádný z kontrolovaných 
spisů neobsahoval schválený pořad jednání, resp. nebylo patrno, že by o něm 
bylo  hlasováno  (doloženo  příkladmo  kopií  zápisu  ze  schůze  RO  konané  dne 
14. května 2018 a 15. října 2018)
3)  Obec porušila § 41 odst. 1 větu první zákona o obcích (podmiňuje-li tento zákon 
platnost  právního  jednání  obce  předchozím  zveřejněním,  schválením  nebo 
souhlasem, opatří se listina o tomto právním jednání doložkou, jíž bude potvrzeno, 
že  tyto  podmínky  jsou  splněny)  
tím,  že  výše  uvedená  smlouva  u  pachtu 
a smlouva  o  výpůjčce  neobsahuje  předmětnou  doložku,  resp.  ji  obsahuje 
pouze z části (doloženo kopií předmětných smluv)
4)  Obec  porušila  § 12  odst.  4  větu  druhou  zákona  o obcích  (evidence  právních 
předpisů  obsahuje  číslo  a název  právního  předpisu,  datum  jeho  schválení,  datum 
nabytí  platnosti,  datum  nabytí  jeho  účinnosti,  popřípadě  i datum  pozbytí  jeho 
platnosti)  
tím,  že  evidence  právních  předpisů  u  již  neplatných  právních 
předpisů  neobsahuje  údaje  o  datu  schválení,  datu  nabytí  platnosti  a  datu 
nabytí  účinnosti  těchto  právních  předpisů  (doloženo  kopií  evidence  právních 
předpisů obce). 
5)  Obec  porušila  §  14  odst.  5  písm.  d)  InfZ  (povinný  subjekt  posoudí  žádost 
a nerozhodne-li  podle  §  15,  poskytne  informaci  v souladu  se  žádostí  ve  lhůtě 
nejpozději  do  15  dnů  ode  dne  přijetí  žádosti  nebo  ode  dne  jejího  doplnění;  je-li 

zapotřebí  licence  podle  § 14a,  předloží  v  této  lhůtě  žadateli  konečnou  licenční 
nabídku)  
tím,  že  v případě  žádostí  o  poskytnutí  informace  vedených  sp.  zn. 
759/2018 a 414/2018 obec poskytla informace až po uplynutí 15denní zákonné 
lhůty (doloženo kopiemi předmětných žádostí a kopiemi odpovědi na žádost). 
6)  Obec porušila § 15 odst. 1 InfZ [pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, 
nevyhoví,  vydá  ve  lhůtě  pro  vyřízení  žádosti  rozhodnutí  o odmítnutí  žádosti, 
popřípadě  o odmítnutí  části  žádosti  (dále  jen  "rozhodnutí  o odmítnutí  žádosti"), 
s výjimkou případů, kdy se žádost odloží] 
ve spojení s § 20 odst. 4 písm. a) InfZ 
(pokud tento zákon nestanoví jinak, použijí se při postupu podle tohoto zákona pro 
rozhodnutí  o odmítnutí  žádosti  ustanovení  správního  řádu)  a  §  69  odst.  1 
správního  řádu  (v  písemném  vyhotovení  rozhodnutí  se  uvede  označení 
"rozhodnutí"  nebo  jiné  označení  stanovené  zákonem.  Písemné  vyhotovení 
rozhodnutí  dále  musí  obsahovat  označení  správního  orgánu,  který  rozhodnutí 

vydal,  číslo  jednací,  datum  vyhotovení,  otisk  úředního  razítka,  jméno,  příjmení, 
 
17 


 
 
funkci  nebo  služební  číslo  a  podpis  oprávněné  úřední  osoby.  Podpis  oprávněné 
úřední  osoby  je  na  stejnopisu  možno  nahradit  doložkou  "vlastní  rukou"  nebo 
zkratkou  "v.  r."  u  příjmení  oprávněné  úřední  osoby  a doložkou  "Za  správnost 

vyhotovení:" s uvedením jména, příjmení a podpisu úřední osoby, která odpovídá 
za  písemné  vyhotovení  rozhodnutí)
  tím,  že  žádost  o  poskytnutí  informace 
vedenou  pod sp. zn. 700/2011 odmítla, přičemž nevydala  ve věci rozhodnutí 
(doloženo kopií předmětné žádosti o poskytnutí informace a kopií odpovědi obce). 
7)  Obec  porušila  §  5  odst.  4  InfZ  (povinné  subjekty  jsou  povinny  zveřejňovat 
informace  uvedené  v odstavci  1  a  2  též  způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup, 
tato  povinnost  se  nevztahuje  na  povinné  subjekty,  které  jsou  pouze  fyzickými 

osobami; v případě informací uvedených v odstavci 2 písm. a) postačuje ke splnění 
této  povinnosti  uvedení  odkazu  na  místo,  kde  jsou  tyto  informace  již  zveřejněny 

způsobem umožňujícím dálkový přístup, strukturu zveřejňovaných informací stanoví 
prováděcí právní předpis) 
ve spojení s vyhláškou 442/2006 Sb. tím, že povinně 
zveřejněné informace obce v rámci předepsané struktury neobsahují veškeré 
náležitosti  dané  §  5  odst.  4  InfZ  a vyhláškou  č. 442/2006  Sb.  (doloženo 
přehledem podkladů předložených při kontrole výkonu samostatné působnosti dne 
3. dubna 2019 potvrzeným místostarostou). 

8.  DOPORUČENÍ MOŽNÉHO ŘEŠENÍ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ 
(§ 129a odst. 1 zákona o obcích) 
Místostarosta  požádal  o  uvedení  doporučení  možného  řešení  zjištěných 
nedostatků. Jednotlivá doporučení k nedostatkům nedosahujícím intenzity porušení 
zákona  byla  sdělena  před  ukončením  kontroly  a jsou  uvedena  u jednotlivých 
kontrolních zjištění. 
Doporučená  opatření  k nedostatkům  dosahujícím  intenzity  porušení  zákona  jsou 
následující: 
1)  Opatření  k odstranění  důsledků  nezákonného  postupu  orgánů  obce: 
obec  již  v průběhu  kontroly  přistoupila  k nápravě  důsledku  nezákonného  postupu 
tím,  že  pořídila  zápisy  ze  zasedání  ZO,  tedy  návrhy  zápisů  byly  podepsány 
starostou obce. 
2)  Opatření  k odstranění  důsledků  nezákonného  postupu  orgánů  obce: 
nelze  přijmout  nápravné  opatření  k odstranění  důsledku  nezákonného  postupu 
obce 
 
18 


 
 
3)  Opatření  k odstranění  důsledků  nezákonného  postupu  orgánů  obce: 
nelze  přijmout  nápravné  opatření  k odstranění  důsledku  nezákonného  postupu 
obce 
4)  Opatření  k  odstranění  důsledků  nezákonného  postupu  orgánů  obce:  
doplnit evidenci právních předpisů obce o tak, aby i o právních předpisech, které již 
pozbyly platnosti, obsahovala všechny zákonem požadované náležitosti. 
5)  Opatření  k  odstranění  důsledků  nezákonného  postupu  orgánů  obce:  
nelze přijmout  nápravné  opatření  k odstranění  důsledků  nezákonného  postupu 
obce. 
6)  Opatření  k  odstranění  důsledků  nezákonného  postupu  orgánů  obce:  
nelze přijmout  nápravné  opatření  k odstranění  důsledků  nezákonného  postupu 
obce. 
7)  Opatření  k  odstranění  důsledků  nezákonného  postupu  orgánů  obce:  
doplnit  soubor  povinně  zveřejňovaných  informací  zveřejněných  způsobem 
umožňujícím  dálkový  přístup  dle  §  5  odst.  1  a  2  InfZ  (na internetových  stránkách 
obce), a to dle struktury a se všemi údaji požadovanými vyhláškou č. 442/2006 Sb. 
Opatření k zamezení opakování nezákonného postupu orgánů obce: 
k jednotlivým  porušením  zákona  určit  konkrétní  orgán  či  konkrétní  osobu 
odpovědnou  za  dodržování  povinností  stanovených  příslušnými  ustanoveními 
zákona o obcích a InfZ, příp. stanovit vnitřní mechanismus k zamezení opakování 
uvedených nezákonných postupů obce. 
K nápravným  opatřením  kontrolní  skupina  doporučuje  přijmout  (usnesením) 
konkrétní termín realizace nápravného opatření. 
Kontrolní  skupina  doporučuje  přijmout  nápravná  opatření  i  k nedostatkům 
nedosahujícím  intenzity  porušení  zákona,  a  to  ve  smyslu  doporučení  uvedených 
u jednotlivých  kontrolních  zjištění.  I  v těchto  případech  je  doporučováno  uložit 
konkrétní  úkol,  určit  konkrétní  orgán  či  konkrétní  osobu  zodpovědnou  za  jeho 
splnění a termín realizace ZO (usnesením) uloženého úkolu. 
9.  POUČENÍ  
1.  Místostarosta byl poučen o: 
 
19 


 
 
a) možnosti  obce  podat  kontrolnímu  orgánu  námitky  proti  kontrolním  zjištěním 
do 15 dnů  ode  dne  doručení  protokolu  o kontrole  (srov.  § 13  zákona 
o kontrole), 
b) povinnosti starosty ve smyslu § 129a zákona o obcích seznámit na nejbližším 
zasedání  ZO  s  výsledky  uskutečněné  kontroly  a  předložit  návrh  opatření 
k nápravě  kontrolou  zjištěných  nedostatků  a  k zamezení  jejich  opakování, 
popřípadě  seznámit  ZO  se  způsobem,  jakým  se  tak  již  stalo;  současně  byl 
upozorněn  na  povinnost  zveřejnit  neprodleně  informaci  o jednání  ZO  v  této 
věci, včetně návrhu opatření k nápravě, popřípadě sdělení o způsobu nápravy, 
na úřední desce obecního úřadu po dobu nejméně 15 dnů,  
c) povinnosti  podat  zprávu  o  odstranění  a  prevenci  nedostatků  zjištěných  při 
kontrole ve smyslu § 10 odst. 2 zákona o kontrole, neprodleně po projednání 
výsledků kontroly na zasedání ZO a vyvěšení dokumentu podle § 129a odst. 3 
zákona o obcích, nejpozději do 6 měsíců od procesního ukončení provedené 
kontroly,  
d) povinnosti  obce  ve  smyslu  §  129a  odst.  4  zajistit  nápravu  nedostatků 
zjištěných kontrolou. 
2.  Místostarosta byl dále požádán, aby obec odboru veřejné správy, dozoru a kontroly 
Ministerstva  vnitra,  na  adresu  Ministerstvo  vnitra,  odbor  veřejné  správy,  dozoru 
a kontroly,  nám.  Hrdinů  3,  140  21  Praha  4,  ID  DS:  6bnaawp,  ke  sp.  zn.  
MV-42655/ODK-2019 poskytla: 
a) kopii  informace  o  místě,  době  a  navrženém  programu  připravovaného 
zasedání ZO, na němž budou výsledky kontroly projednány,  
b) kopii  zápisu  ze  zasedání  ZO,  včetně  přijatých  nápravných  opatření,  v jehož 
průběhu byly výsledky kontroly projednány a byla přijata odpovídající opatření 
spolu s termínem jejich realizace,   
c) kopii  dokumentu  zveřejněného  na  úřední  desce  Obecního  úřadu  Náklo  po 
dobu  nejméně  15 dnů  dokládajícího  řádné  zveřejnění  závěrů  plynoucích 
z tohoto projednání výsledků kontroly spolu s přijatými opatřeními, 
d) neprodleně po projednání výsledků kontroly na zasedání ZO, nejpozději však 
do 6 měsíců od procesního ukončení provedené kontroly, zprávu o odstranění 
a prevenci nedostatků zjištěných při kontrole ve smyslu § 10 odst. 2 zákona 
o kontrole, která bude dokládat konkrétní nápravu zjištěných nedostatků. 
 
 
20  
 
10. POSLEDNÍ KONTROLNÍ ÚKON 
 
Všechny originály podkladů zapůjčených pro výkon kontroly byly vráceny. Kontrola 
na  místě  byla  ukončena  dne  3.  dubna  2019  ve  14:00   hod.  podáním  předběžné 
informace  o  kontrolních  zjištěních.  Posledním  kontrolním  úkonem  bylo  doručení 
vyžádaných podkladů kontrolnímu orgánu dne 16. dubna 2019. 
 
Stejnopis protokolu bude doručen obci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Tomáš Tříska, v. r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
vedoucí kontrolní skupiny 
 
 
 
 
Mgr. Stanislav Szpandrzyk, v. r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
člen kontrolní skupiny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: 

 
Ing. Bc. Tomáš Pösl 
vedoucí oddělení kontroly 
odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra 
Elektronický podpis - 9.5.2019
 
21 
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Tomáš Pösl
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 26.6.2019

Document Outline