Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Výsledky kontroly na obecním úřadě v Nákle'.


 
 
*MVCRX04H879K* 
MVCRX04H879K 
 
prvotní identifikátor 
 
odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 
náměstí Hrdinů 1634/3 
140 21  Praha 4 
 
Č. j. MV- 65465-4/ODK-2019 
Praha 17. května 2019 
Přílohy: 1 
 
Vážená paní  
Mgr. Miloslava Stará 
pouze elektronicky na:   
foi+request-7758-4896815b@infoprovsechny 
 
Poskytnutí informace 
 
Ministerstvo  vnitra,  odbor  veřejné  správy,  dozoru  a  kontroly,  obdrželo  Vaši 
žádost  o  informaci  týkající  se  kontroly  výkonu  samostatné  působnosti  orgány  obce 
Náklo. Konkrétně se dotazujete: 
Dne  3.  4.  2019  proběhla  na  obecním  úřadě  Náklo  u  Litovle  kontrola  z Ministerstva 
vnitra. 
Žádám Vás o následující informace: 

-  kdo inicioval kontrolu na obecním úřadě v Nákle? 
-  jaký je výsledek kontroly na obecním úřadě v Nákle? 
V odpověď na Vaše podání uvádíme následující. 
 
Část Vaší žádosti týkající se totožnosti podatele podnětu ke kontrole výkonu 
samostatné působnosti orgány obce Náklo byla odmítnuta rozhodnutím Ministerstva 
vnitra č. j. MV-65465-3/ODK-2019, ze dne 17. května 2019, které Vám bylo doručeno 
současně  s tímto  přípisem.  Totožnost  podatele  podnětu  ke  kontrole  je  chráněna 
ustanovením  §  22  zákona  č.  255/2012  Sb.,  o  kontrole  (kontrolní  řád),  ve  znění 
pozdějších  předpisů  (dále  jen  „KŘ“),  blíže  viz  uvedené  rozhodnutí  o  odmítnutí 
žádosti. 
 
O provedené kontrole je dle KŘ vyhotoven protokol o kontrole. Přílohou tohoto 
přípisu  je  protokol  o  kontrole  výkonu  samostatné  působnosti  orgány  obce  Náklo,  
č. j. MV-42655-6/ODK-2019, ze dne 3. května 2019. Podotýkáme však, že kontrola 
výkonu samostatné působnosti obce Náklo není dosud ukončena ve smyslu § 18 KŘ, 
 1  
 
jelikož  dosud  neuplynula  lhůta  pro  podání  námitek  proti  kontrolním  zjištěním 
kontrolovanou osobou (obcí).  
 
 
 
 
 
 
Ing. Marie Kostruhová 
ředitelka odboru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyřizuje:  Mgr. Stanislav Szpandrzyk 
tel. č.: 
974 816 639 
e-mail:  xxxxxxx@xxxx.xx 
Elektronický podpis - 22.5.2019
 2 
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Marie Kostruhová
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 31.1.2020 11:42:40-000 +01:00