Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Výsledky kontroly na obecním úřadě v Nákle'.


 
 
*MVCRX04H82UM* 
MVCRX04H82UM 
 
prvotní identifikátor 
 
odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 
náměstí Hrdinů 1634/3 
140 21  Praha 4 
 
Č. j. MV- 65465-3/ODK-2019 
Praha 17. května 2019 
 
 
R O Z H O D N U T Í 
 
Ministerstvo  vnitra,  odbor  veřejné  správy,  dozoru  a  kontroly,  jako  povinný 
subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), rozhodlo v  souladu s § 15 odst. 1 InfZ 
o žádosti  Mgr.  Miloslavy  Staré  (dále  jen  „žadatelka“),  ze dne  7.  května  2019 
(doručené  téhož  dne),  o poskytnutí  informací  podle  InfZ  o  osobě,  která  podala 
podnět  na  prověření  možného  nezákonného  postupu  obce  Náklo  a  o  výsledku 
provedené kontroly, 
 
t a k t o: 
 
Žádost žadatelky ze dne 7. května 2019 se v části týkající se poskytnutí 
informací  o osobě,  která  podala  podnět  na  prověření  možného  nezákonného 
postupu obce Náklo, odmítá. 
 
O d ů v o d n ě n í: 
 
 
Povinný  subjekt  obdržel  dne  7.  května  2019  žádost  dle  InfZ,  v níž  žadatel 
požádal o poskytnutí následujících informací: 
 
Dne  3.  4.  2019  proběhla  na  obecním  úřadě  Náklo  u  Litovle  kontrola  z Ministerstva 
vnitra. 
Žádám Vás o následující informace: 
-  kdo inicioval kontrolu na obecním úřadě v Nákle? 
-  jaký je výsledek kontroly na obecním úřadě v Nákle? 
 
 
Dle  §  22  zákona  č.  255/2012  Sb.,  o  kontrole  (kontrolní  řád),  ve  znění 
pozdějších předpisů (dále jen „KŘ“) z nahlížení do spisu jsou vyloučeny dokumenty 
nebo jejich části, z nichž lze zjistit totožnost osoby, která podala podnět ke kontrole. 
Z uvedeného vyplývá, že právní řád akcentuje ochranu identity osoby podatele (zde 
stěžovatele), a to i před těmi, vůči kterým podnět směřuje. 
 1 


 
 
 
 
Nad  rámec  výše  uvedeného  pak  připomínáme,  že  InfZ  nestanoví  výslovný 
důvod,  na  jehož  základě  by  bylo  možné  odmítnout  poskytnout  informace 
o podatelích,  kteří  si  nějakým  způsobem  stěžují  na  činnost  obce  –  přičemž  žádají 
přezkoumání  postupu  obce  ze  strany  Ministerstva  vnitra  jakožto  dozorového 
a kontrolního  orgánu  ve  smyslu  §  123  a  násl.  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích 
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Judikatura správních soudů nicméně 
připouští,  že  důvody  pro  neposkytnutí  informace  (z  hlediska  InfZ  pro  odmítnutí 
žádosti)  nejsou  zákonem  č.  106/1999  Sb.,  stanoveny  taxativně  a  mohou  tudíž  být 
stanoveny i zvláštními zákony (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze 
dne 17. června 2010, č. j. 1 As 28/2010-86, publikovaný pod č. 2182/2010 Sb. NSS), 
a to na základě pravidla speciality. Takové důvody mohou být stanoveny zvláštním 
zákonem výslovně jako důvody vylučující zpřístupnění určité informace [srov. např. 
§ 27 odst. 8 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 
(krizový  zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů],  případně  mohou  ze  zvláštních 
zákonů vyplývat.  
 
Povinný  subjekt  má  přitom  za  to,  že  KŘ  je  právě  tímto  zvláštním  zákonem 
náležejícím  do  druhé  kategorie.  Pokud  by  totiž  byla  možnost  získat  informace 
o totožnosti stěžovatelů postupem dle InfZ, ustanovení § 22 KŘ by zcela postrádalo 
smysl, neboť by bylo možné jej jednoduše „obejít“ právě formou žádosti dle InfZ. 
 
Část  žádosti  týkající  se  poskytnutí  informace  o  výsledcích  kontroly  výkonu 
samostatné orgány obce Náklo byla vyřízena poskytnutím požadované informace. 
 
S ohledem  na  výše  uvedené  rozhodl  povinný  subjekt  tak,  že  žádost 
o poskytnutí informací v souladu § 15 odst. 1 InfZ ve spojení s § 22 KŘ odmítl. 
 
P o u č e n í   o   o p r a v n é m   p r o s t ř e d k u: 
 
Proti  tomuto  rozhodnutí  lze  podat  rozklad  na  základě  §  16  a  §  20  odst.  4 
informačního zákona ve spojení s § 152 správního řádu. Odvolací lhůta činí dle § 20 
odst.  4  informačního  zákona  ve  spojení  s § 83  odst.  1  správního  řádu  15  dnů  ode 
dne  doručení  rozhodnutí.  Rozklad  lze  podat  u  odboru  veřejné  správy,  dozoru 
a kontroly Ministerstva vnitra a rozhoduje o něm ministr vnitra. 
 
 
 
Ing. Marie Kostruhová 
 
ředitelka odboru  
 
 
 
 2  
 
Rozdělovník: 
1.  Stejnopis  rozhodnutí  bude  doručen  žadatelce  –  Mgr.  Miloslava  Stará,  na  e-mailovou 
adresu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx. 
2.  Stejnopis rozhodnutí zůstává součástí spisu uloženého u Ministerstva vnitra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyřizuje:  Mgr. Stanislav Szpandrzyk 
tel. č.:   974 816 639 
e-mail:   xxxxxxx@xxxx.xx  
Elektronický podpis - 22.5.2019
 3 
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Marie Kostruhová
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 31.1.2020 11:42:40-000 +01:00