Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Záměr revitalizace/regulace potůčku'.


Samostatné oddělení tiskové a PR
Vršovická 65
100 10  Praha 10
Praha dne 10. května 2019
Vážená paní 
Č. j.: MZP/2019/130/345
Ing. Marie Dvořáková
Sp. zn.: ZN/MZP/2019/130/172
Nové Město čp. 432 
Vaše č. j.: 
Drtinova 557/10
Vyřizuje: Mgr. Šamonilová
281 61 Kouřim
Tel.: 267 122 167
E-mail: xxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xx 
Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím

Vážená paní inženýrko,
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 27. dubna 2019 Vaši žádost 
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí těchto informací:
Jakým způsobem a komu lze:
1) ohlásit záměr revitalizace/regulace potůčku na vlastním pozemku
2) adresovat požadavek na případný finanční příspěvek
3) ohlásit podezření z nepovoleného vypouštění odpadních vod do vod povrchových

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Se záměry na pozemku, kde se nachází koryto vodního toku, popř. na sousedních pozemcích, 
které by ovlivnily vodní poměry (např. zemní práce a změny terénu v korytě vodního toku nebo 
jeho sousedství) je třeba se obrátit na místně příslušný vodoprávní úřad (na základě specifikace 
záměru úřad sdělí, jakou formu má podání mít – ohlášení, žádost o souhlas apod.), případně 
i na správce daného vodního toku.
Zároveň je třeba požádat příslušný orgán ochrany přírody o vydání závazného stanoviska 
k zásahu do významného krajinného prvku, kterým je vodní tok podle § 3 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Žádost o poskytnutí finanční podpory, jejíž součástí jsou stanoviska dotčených orgánů (viz 
výše), se předkládá na předepsaném formuláři spolu s dalšími požadovanými přílohami 
v souladu s pravidly konkrétního dotačního programu na místně příslušné sběrné místo (např. 
v případě programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny, který je v gesci MŽP, jsou to 
regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR). Záměr, který má být předmětem 
žádosti o poskytnutí podpory, doporučujeme s příslušným sběrným místem konzultovat. 
Přehled dotačních programů v oblasti ochrany přírody a krajiny naleznete na stránkách: 
http://www.dotace.nature.cz/.
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 
(+420) 26712-1111 
xxxxx@xxx.xx
ISDS: 9gsaax4 
www.mzp.cz
1/2


Samostatné oddělení tiskové a PR
Vršovická 65
100 10  Praha 10
K dotazu na ohlášení podezření z nepovoleného vypouštění odpadních vod do vod povrchových. 
V případě, že podezíraným subjektem je soukromá osoba, ohlašuje se věc primárně místně 
příslušnému vodoprávnímu úřadu, v případě že podezíraným subjektem je právnická osoba, 
ohlašuje se věc místně příslušnému obvodnímu inspektorátu České inspekce životního prostředí
S pozdravem
Bc. Petra Roubíčková
vedoucí oddělení tiskového a PR
podepsáno elektronicky
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 
(+420) 26712-1111 
xxxxx@xxx.xx
ISDS: 9gsaax4 
www.mzp.cz
2/2