Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádost o kopii usnesení 2 T 88/2010, 2T 152/2009, 2 T 63/2011 a 35 E 373/2010'.

 
 
Jednací číslo: 35E 373/2010-20 
 
U S N E S E N Í  
 
              Okresní soud v Uherském Hradišti  rozhodl vyšší soudní úřednicí Jarmilou Grycovou, DiS. 
ve věci výkonu rozhodnutí 
 
oprávněné/ho  nezl. ███████████████, nar. ██████████, 
███████████████████████████████████ 
 zast.:  
zák.  zást., matkou  ██████████████, nar. ████████, bytem 
tamtéž 
 
proti 
povinné/mu:  Petr 
████
 
nar. 
██████████, 
██████████████████████████ 
 
pro 108.199,00 Kč 
t a k t o : 
 
            I.      Výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinného nařízený usnesením 
Okresního soudu v Uherském Hradišti  ze dne 30.9.2010 č.j.35 E 373/2010-9 
                                                                   s e   z a s t a v u j e . 
 
            II.     Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení. 
 

 
O d ů v o d n ě n í : 
 
          Usnesením Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 30.9.2010 č.j.35 E 373/2010-9 
 byl  nařízen  výkon  rozhodnutí  prodejem  movitých  věcí  povinného  k uspokojení  pohledávky 
oprávněného  na dlužné výživné ve výši 108 199,- Kč. 
  
          Výkon 
rozhodnutí 
byl 
proveden 
dne 
18.2.2011 
v Uherském 
Hradišti, 
██████████████.  Šetřením  na  uvedené  adrese  byl  nalezen  bytový  dům.  V domě  nebyla 
nalezena  poštovní  novinová  schránka,  zvonek  ani  vizitka  na  dveřích  se  jménem  povinného.  Dle 
sdělení spolubydlících povinný na uvedené adrese nebydlí a nemá zde žádné movité věci.   
 
         Dne 18. 6. 2011 byl proveden výkon rozhodnutí na adrese ██████████████████. 
Povinný zde bydlí v rodinném domku  u své sestry  ████████████████. Veškeré zařízení, 
které  se  zde  nachází  je  staré  cca  40  let  –  starý  nábytek,  zrezivělá  pračka,  stará  lednice,  rovněž 
značně  zkorodovaná.  Povinný  nevlastní  žádné  motorové  vozidlo.  Nebyly  nalezeny  postižitelné 
movité věci povinného.  
 
         Dle výpisu z CRSV povinný není vlastníkem žádného motorového vozidla. 
 
         Výkony  na  všech  uvedených  adresách  byly  bezvýsledné.  Ani  na  jedné  z  uvedených adres 
nebyly  nalezeny  postižitelné  movité  věci  povinného.  Jiné  adresy  pobytu  povinného  se  nepodařily 
zjistit. 
 
 
         Podle  §  326a)  o.s.ř.  nepodaří-li  se  v bytě  (sídle,  místě  podnikání)  povinného  ani  na  jiném 
soudu  známém  místě  sepsat  žádnou  věc,  oznámí  to  soud  oprávněnému  a  vyzve  jej,  aby  soudu 
označil místo, kde jsou věci povinného, které by mohly být prodány. Jestliže oprávněný soudu ve 

stanovené lhůtě takové místo nesdělí nebo jestliže ani na jím označeném místě nebyly žádné věci 
sepsány, soud výkon rozhodnutí zastaví.   
 
      
Vzhledem k tomu, že oprávněný tuto výzvu převzal dne 22.6.2011  a žádné jiné místo, kde 
by mohly být věci povinného, které by mohly být prodány, neoznačil, postupoval soud v souladu s 
ustanovením  326a)  o.s.ř. a výkon rozhodnutí zastavil. 
 
Podle  §  271  o.s.ř.  dojde-li  k zastavení  nařízeného  výkonu  rozhodnutí,  rozhodne  soud  o 
náhradě  nákladů,  které  účastníkům  prováděním  výkonu  rozhodnutí  vznikly,  podle  toho,  z jakého 
důvodu k zastavení výkonu rozhodnutí došlo.  V   souladu   s   tímto   ustanovením   o.s.ř.  soud   
postupoval    i    v   tomto    případě,    a    rozhodl    tak,  že      žádný    z   účastníků      nemá      právo      na   
náhradu    nákladů    řízení    o    zastavení    výkonu    rozhodnutí,  jelikož  žádnému  z účastníků 
v souvislosti se zastavením výkonu rozhodnutí žádné náklady řízení nevznikly.  
         
Poučení: Proti tomuto usnesení je přípustné odvolání do 15-ti dní ode dne jeho doručení ke  
                Krajskému soudu v Brně prostřednictvím Okresního soudu v Uherském Hradišti. 
 
V  Uherském Hradišti  dne  15. února 2013 
 
 
 
 
    Jarmila Grycová, DiS., v.r. 
    vyšší soudní úřednice 
Za správnost vyhotovení: 
███████████████