Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádost o kopii usnesení 2 T 88/2010, 2T 152/2009, 2 T 63/2011 a 35 E 373/2010'.

 
 
 
Jednací číslo: 35E 373/2010-9 
U S N E S E N Í 
 
 
Okresní soud v Uherském Hradišti rozhodl vyšší soudní úřednicí Mgr. Janou Kudelovou 
ve věci výkonu rozhodnutí 
 
oprávněného: 
nezl. 
███████████████
nar. 
██████████, 
██████████████████████, 
zast. 
zákonnou 
zástupkyní 
matkou 
██████████████, 
nar. 
████████, 
bytem 
██████████████████████████ 
proti 
povinnému: 
Petr ████, nar. ██████████, █████████████████████████ 
 
pro výživné 
 

t a k t o : 
 
I. 
Soud nařizuje podle vykonatelného rozsudku  Okresního soudu v Uh.Hradišti čj. Nc 5/2001-25 ze dne 
21.2.2003                                                                                                   
k uspokojení pohledávky oprávněného  ve výši  108.199,-Kč (tj. nedoplatek na výživném za období od             
                                                                                                    1.10.2003 do 31.8.2010) 
 
výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinného.  
 
 
 
II.   Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. 
 
III.  Nařízení výkonu rozhodnutí se vztahuje na vymožení pohledávky a nákladů předcházejícího řízení (bod 
I.), náhrady nákladů výkonu rozhodnutí (bod II.), jakož i dalších nákladů, které budou oprávněnému  v 
průběhu tohoto výkonu rozhodnutí proti povinnému (povinné) přiznány. 
 
IV.  Povinnému  se  zakazuje,  aby  nakládal  s věcmi,  které  vykonavatel  při  provedení  výkonu  rozhodnutí 
podle tohoto usnesení sepíše. Sepsané věci budou prodány (zpeněženy) po právní moci tohoto usnesení. 
 
P o u č e n í :   Proti  tomuto  usnesení  je  možno  podat  odvolání  do  15  dnů  ode  dne    jeho  doručení 
ke Krajskému soudu v Brně prostřednictvím podepsaného soudu. 
 
Nebudou-li v odvolání uvedeny žádné skutečnosti rozhodné pro nařízení výkonu rozhodnutí, 
odvolací soud odvolání odmítne. 
Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí je vykonatelné doručením. 
 
Okresní soud v Uherském Hradišti 
dne 30. září 2010 
Mgr. Jana Kudelová,v.r. 
vyšší soudní úřednice 
Za správnost vyhotovení: 
Radka Dvořanová