Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádost o kopii usnesení 2 T 88/2010, 2T 152/2009, 2 T 63/2011 a 35 E 373/2010'.


2T 63/2011-48 
 
 
 
 
ČESKÁ  REPUBLIKA 
 
 
 
T R E S T N Í   P Ř Í K A Z  
 
 
Samosoudce Okresního soudu v Uherském Hradišti vydává dne 27.5.2011 v Uherském 
Hradišti podle ustanovení § 314e odst. 1 trestního řádu následující  t r e s t n í   p ř í k a z :  
 
Obviněný  
 
████  K U J A, 
 
nar. █████████  v Uherském  Hradišti,  bez pracovního  poměru, trvale bytem  (adresa pro 
doručování) █████████████████████████████████████, okres Uherské 
Hradiště,  
 
je vinen, 
 
že  od  měsíce  července  2010  včetně  do  2.5.2011  ve  Starém  Městě,  okres  Uherské  Hradiště, 
Zlínský  kraj  ani  nikde  jinde  řádně  a  včas  úmyslně  neplnil  svou  zákonnou  vyživovací 
povinnost  ke  své  nezletilé  dceři  ███████████████,  nar.  █████████    ve  výši 
3.000,-Kč  měsíčně,  jak  mu  to  vyplývá  ze  zákona  o  rodině,  a  jehož  výše  a  splatnost  byla 
stanovena rozsudkem Okresního soudu v Uherském Hradišti č.j. Nc 5/2001-25, 4Sv 96/2003 
ze dne 21.2.2003, který nabyl právní moci dne 22.3.2003, splatných vždy do každého 20. dne 
v měsíci  předem  k rukám  matky  ████████████,  nar.  ████████,  a  to  i  přes  to,  že 
bylo v jeho schopnostech a možnostech stanovené výživné na dceru, která s ohledem na svůj 
nízký věk není schopna živit se sama, platit řádně a včas, kdy mu tak na výživném vznikl dluh 
ve výši 30.000,-Kč,  
 
 
t e d y 
neplnil úmyslně svou zákonnou povinnost vyživovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, 
 
 
č í m ž    s p á c h a l 
 
přečin zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 trestního zákoníku  a  
 

pokračování 

      2T 63/2011 
 
 
o d s u z u j e    s e  
 
za tento přečin a za přečin zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 trestního zákoníku, 
z jehož spáchání byl uznán vinným trestním příkazem Okresního soudu v Uherském Hradišti 
ze dne 27.4.2011, č.j. 2 T 88/2010-72, který nabyl právní moci dne 13.5.2011, podle § 196 
odst. 1 trestního zákoníku, § 62 odst. 1 trestního zákoníku a § 63 odst. 1 trestního zákoníku za 
použití  §  43  odst.  2  trestního  zákoníku  k  souhrnnému trestu  obecně  prospěšných  prací  ve 
výměře tři sta (300) hodin
 
 
Podle § 82 odst. 2 trestního zákoníku se obviněnému ukládá, aby v době do skončení 
výkonu  trestu  podle  svých  sil  uhradil  dlužné  výživné  na  svou  dceru 
████████████████, nar. ██████████. 
 
 
Podle  §  43  odst.  2  trestního  zákoníku  se  ruší  výrok  o  trestu  z  trestního  příkazu 
Okresního  soudu  v Uherském  Hradišti  ze  dne  27.4.2011,  č.j.  2  T  88/2010-72,  který  nabyl 
právní  moci  dne  13.5.2011,  jakož  i  všechna  další  rozhodnutí  na  tento  výrok  obsahově 
navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.   
 
 
P  o  u  č  e  n  í  :    Proti  tomuto  trestnímu  příkazu  lze  do  osmi  dnů  od  jeho  doručení  podat  u 
zdejšího  soudu  odpor.  Pokud  je  odpor  podán  včas  a  oprávněnou  osobou, 
trestní  příkaz  se  ruší  a  ve  věci  bude  nařízeno  hlavní  líčení.  Při  projednání 
věci v hlavním líčení není samosoudce vázán právní kvalifikací ani druhem 
a  výměrou  trestu  obsaženými  v trestním  příkazu.  Nebude-li  odpor  řádně  a 
včas  podán,  trestní  příkaz  se  stane  pravomocným  a  vykonatelným. 
V případě,  že  obviněný  odpor  nepodá,  vzdává  se  tím  práva  na  projednání 
věci v hlavním líčení.  
 
 
 
V Uherském Hradišti dne 27. května 2011 
 
 
                                                                                                    Mgr. Vít Krchňáček, v.r.                                                              
                                                                                                             samosoudce 
Za správnost vyhotovení:  
Kateřina Hřebejková 
 
 
Toto rozhodnutí ze dne 27.5.2011, č.j. 2T 63/2011-48, nabylo právní moci dne 23.6.2011.  
Připojení doložky právní moci provedla Kateřina Hřebejková dne 25.4.2013.