Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádost o kopii usnesení 2 T 88/2010, 2T 152/2009, 2 T 63/2011 a 35 E 373/2010'.


                                                          2T 152/2009-54 
 
 
 
 
ČESKÁ  REPUBLIKA 
 
 
 
T R E S T N Í   P Ř Í K A Z  
 
 
Samosoudce Okresního soudu v Uherském Hradišti vydává dne 25.9.2009 v Uherském 
Hradišti podle ustanovení § 314e odst. 1 trestního řádu následující    t r e s t n í    p ř í k a z :  
 
Obviněný  
 
████   K u j a, 
 
nar. 
██████████ 
v Uherském 
Hradišti, 
montér, 
trvale 
bytem 
████████████████████████████████████████████, zdržující  se na 
adrese Ostrava-Výškovice, ul. ██████████████,  
 
je vinen, 
 
že  v  době  od  měsíce  září  2008  do  měsíce  července  2009  včetně  v Uherském  Hradišti-
Míkovicích,  ani  jinde  řádně  a  včas  úmyslně  neplnil  svoji  vyživovací  povinnost  vůči  své 
nezletilé  dceři  ███████████████,  nar.  ██████████,  jejíž  výše  mu  byla 
stanovena  rozsudkem  Okresního  soudu  v Uherském  Hradišti  ze  dne  21.02.2003  pod  č.j.  Nc 
5/2001-25,  který  nabyl  právní  moci  dne  22.03.2003,  částkou  3.000,-  Kč  měsíčně  splatnou 
vždy  do  každého  20.  dne  v měsíci  předem  k rukám  matky  ████████████,  nar. 
██████████, a to i přesto, že bylo v jeho možnostech a schopnostech stanovené výživné 
na dceru, která přihlížeje k nízkému věku není schopna se živit sama, platit řádně a včas při 
zohlednění  jeho  příjmu,  kterého  v té  době  dosahoval,  v  důsledku  čehož  mu  na  výživném 
vznikl dluh ve výši 33.000,-Kč,   
 
t e d y 
neplnil úmyslně svou zákonnou povinnost vyživovat jiného, 
 
č í m ž    s p á c h a l 
 
trestný čin zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 1 trestního zákona a  
 
o d s u z u j e    s e  
 

pokračování 

      2T 152/2009 
podle § 213 odst. 1 trestního zákona k trestu odnětí svobody v trvání čtyř (4) měsíců. 
 
Podle § 58 odst. 1 trestního  zákona a § 59 odst. 1 trestního zákona se výkon tohoto 
trestu podmíněně odkládá na zkušební dobu v trvání dvanácti (12) měsíců.  
 

Podle  §  59  odst.  2  trestního  zákona  se  obviněnému  ukládá,  aby  ve  zkušební  době 
podmíněného  odsouzení  podle  svých  sil  uhradil  dlužné  výživné  na  dceru 
████████████████.      
 
 
Poučení :  Proti tomuto trestnímu příkazu lze do osmi dnů od jeho doručení podat u zdejšího 
soudu odpor. Pokud je odpor podán včas  a oprávněnou osobou, trestní příkaz se 
ruší a ve věci bude nařízeno hlavní líčení. Při projednání věci v hlavním líčení není 
samosoudce  vázán  právní  kvalifikací  ani  druhem  a  výměrou  trestu  obsaženými 
v trestním  příkaze.  Nebude-li  odpor  řádně  a  včas  podán,  trestní  příkaz  se  stane 
pravomocným a vykonatelným. V případě, že obviněný odpor nepodá, vzdává se 
tím práva na projednání věci v hlavním líčení.  
 
 
V Uherském Hradišti dne 25.9.2009 
 
 
                                                                                                    Mgr. Vít Krchňáček, v.r.                                                               
                                                                                                              samosoudce 
Za správnost vyhotovení:  
███████████████████