Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádost o kopii usnesení 2 T 88/2010, 2T 152/2009, 2 T 63/2011 a 35 E 373/2010'.


2T 88/2010-72 
                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
ČESKÁ  REPUBLIKA 
 
 
 
T R E S T N Í   P Ř Í K A Z  
 
 
Samosoudce Okresního soudu v Uherském Hradišti vydává dne 27.4.2011 v Uherském 
Hradišti podle ustanovení § 314e odst. 1 trestního řádu následující   t r e s t n í   p ř í k a z :  
 
Obviněný  
 
████   K U J A,  
 
nar.  █████████  v Uherském  Hradišti,  bez  zaměstnání,  trvale  bytem  (adresa  pro 
doručování) ███████████████████████████████████,  Zlínský kraj, 
 
 
je vinen, 
 
že  v  době  od  měsíce  srpna  2009  do  27.5.2010  v Uherském  Hradišti-Míkovicích,    ani  jinde 
řádně  a  včas  úmyslně  neplnil  svoji  vyživovací  povinnost  vůči  své  dceři 
███████████████,  nar.  ██████████,  jejíž  výše  mu  byla  stanovena  rozsudkem 
Okresního  soudu  v Uherském  Hradišti  ze  dne  21.02.2003  pod  č.j.  Nc  5/2001-25,  4Sv 
96/2003, který nabyl právní moci dne 22.3.2003, částkou 3.000,-Kč měsíčně splatnou vždy do 
každého  20.  dne  v měsíci  předem  k rukám  matky  dcery  ████████████,  nar. 
██████████, a to i přesto, že bylo v jeho možnostech a schopnostech stanovené výživné 
na dceru, která přihlížeje k nízkému věku není schopna se živit sama, platit řádně a včas při 
zohlednění  jeho  příjmu,  kterého  v té  době  dosahoval,   v důsledku  čehož  mu  na  výživném 
vznikl dluh ve výši 30.000,-Kč, 
 
 
t e d y 
neplnil úmyslně svou zákonnou povinnost vyživovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, 
 
 
č í m ž   s p á c h a l 
 
přečin zanedbání povinné výživy  podle § 196 odst. 1 trestního zákoníku  a 
 

pokračování 
 

2T 88/2010 
 
 
o d s u z u j e   s e 
 
podle § 196 odst. 1 trestního zákoníku, § 62 odst. 1 trestního zákoníku a § 63 odst. 1 trestního 
zákoníku k trestu obecně prospěšných prací ve výměře dvě stě (200) hodin
 
 
Podle  §  82  odst.  2  trestního  zákoníku  se  obviněnému  ukládá,  aby  ve  zkušební  době 
podmíněného  odsouzení  podle  svých  sil  uhradil  dlužné  výživné  na  svou  dceru 
████████████████, nar. ██████████. 
 
 
 
  
P  o  u  č  e  n  í  :    Proti  tomuto  trestnímu  příkazu  lze  do  osmi  dnů  od  jeho  doručení  podat  u 
zdejšího  soudu  odpor.  Pokud  je  odpor  podán  včas  a  oprávněnou  osobou, 
trestní  příkaz  se  ruší  a  ve  věci  bude  nařízeno  hlavní  líčení.  Při  projednání 
věci v hlavním líčení není samosoudce vázán právní kvalifikací ani druhem 
a  výměrou  trestu  obsaženými  v trestním  příkazu.  Nebude-li  odpor  řádně  a 
včas  podán,  trestní  příkaz  se  stane  pravomocným  a  vykonatelným. 
V případě,  že  obviněný  odpor  nepodá,  vzdává  se  tím  práva  na  projednání 
věci v hlavním líčení.  
 
 
 
V Uherském Hradišti dne 27.4.2011 
 
 
                                                                                                    Mgr. Vít Krchňáček, v.r.                                                              
                                                                                                            samosoudce 
Za správnost vyhotovení:  
Silvie Králíčková 
 
 
Toto rozhodnutí ze dne 27.4.2011,č.j.2T 88/2010-72,nabylo právní moci dne 13.5.2011. 
Připojení doložky provedla Kateřina Hřebejková dne 25.5.2011.