Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Výběr členů rozkladových komisí'.
 
 
  
 
*UOHSX00C8I8K* 
UOHSX00C8I8K 
 
 
 
Číslo jednací: 
Vyřizuje: 
 
ÚOHS-V0043/2019/IN-10438/2019/130/JDa 
Mgr. Daněčková 
Brno: 12. 4. 2019 
 
 
 
Poskytnutí  informace  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Úřad  pro  ochranu  hospodářské  soutěže  (dále  jen  „Úřad“)  obdržel  dne  29.  3.  2019  Vaši  žádost 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „InfZ“ a „žádost“). 
 
Předmětem žádosti je poskytnutí následujících informací: 
1.  aktuálního  seznamu  členů  všech  rozkladových  komisí  Úřadu  a  informace,  zda  jsou 
zaměstnanci Úřadu, 
2.  informace, zda má již Úřad nějaká procesní pravidla pro výběr členů rozkladových komisí či 
zda požaduje nějaké minimální kvalifikační předpoklady na členy rozkladových komisí, 
3.  seznamu  rozhodnutí,  u  kterých  se  předseda  Úřadu  odchýlil  od  návrhu  rozhodnutí 
předloženému mu rozkladovou komisí, a to od 1. 1. 2017 do dne přijetí žádosti  (dále jen 
požadovaná informace“). 
 
Úřad dle ust. § 14 odst. 5 písm. d) InfZ poskytuje požadovanou informaci a k jednotlivým bodům 
žádosti sděluje: 
 
1.  aktuální  seznam  všech  členů  rozkladových  komisí  Úřadu  Vám  zasíláme  v příloze  tohoto 
přípisu, a to včetně vyznačení členů, kteří jsou zaměstnanci Úřadu. 
2.  Procesní  pravidla  pro  výběr  členů  rozkladových  komisí  nejsou  písemně  kodifikována, 
členové  rozkladových  komisí  jsou  jmenováni  zejména  z  řad  odborníků  z  oboru  práva  a 
ekonomie, či oboru vztahujícího se k činnosti dané komise. 
3.  Předseda  Úřadu  při  svém  rozhodování  respektuje  návrh  rozkladové  komise  v dané  věci, 
tedy se neodchyluje od návrhů rozhodnutí rozkladové komise. 
 
 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno, Česká republika, +420 542 167 111, xxxxx@xxxx.xx, www.uohs.cz 
Elektronický podpis - 12.4.2019
Certifikát autora podpisu :
Jméno : JUDr. Jiřina Valešová
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 17.9.2019 13:32:28 +02:00


Č. j.: ÚOHS-V0043/2019/IN-10438/2019/130/JDa 
 
 
 
Úřad nepožaduje v souvislosti s poskytnutím informace úhradu nákladů. 
 
 
S pozdravem 
 
 
JUDr. Jiřina Valešová 
ředitelka Kabinetu předsedy Úřadu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obdrží: 
Marek Zelenka, Ovesná 15, 779 00 Olomouc 
email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Příloha: 
Dle textu 
 
 
 

Elektronický podpis - 12.4.2019
Certifikát autora podpisu :
Jméno : JUDr. Jiřina Valešová
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 17.9.2019 13:32:28 +02:00