Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím '33 AD 2 / 2018'.

KRAJSKÝ SOUD V BRNĚ 
Rooseveltova 16, 601 95 Brno  
Tel.: 546 511 111, fax: 546 513 362, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx, IDDS: 5wwaa9j 
 
NAŠE ZNAČKA 
Si 302/2019 
VAŠE ZNAČKA:  
 
Vážená paní 
VYŘIZUJE:  
Mgr. Eva Angyalossy 
T.P. 
DNE:  
01. 04. 2019 
 
Vážená paní P., 
 
Krajský  soud  v  Brně  obdržel  dne  22.  03.  2019  Vaši  žádost  o  poskytnutí  informací  ve  smyslu 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 
„InfZ“), kterou jste požádala o poskytnutí „rozhodnutí Krajského soudu v Brně sp. zn. 33 Ad 2/2018 
ze dne 19. 03. 2019.“ 
 
 
Ve Vaší žádosti požadujete zaslání uvedeného rozhodnutí v neanonymizované formě, resp. 
výslovně  neuvádíte,  že  požadujete  rozhodnutí  v anonymizované  formě
.  Rozhodnutí  však 
nelze v neanonymizované formě zaslat.  
 
Rozhodnutí  bylo na  základě  ust.  § 8a  a  §  12  InfZ  ve  spojení  s  §  6  odst.  6  a  7  Instrukce 
Ministerstva  spravedlnosti  ČR  ze  dne  24.  7.  2009  č.  j.  13/2008-SOSV-SP,  kterou  se  provádějí 
některá  ustanovení  zákona  č. 106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění 
pozdějších předpisů a ve spojení s ust. § 5 odst. 2, odst. 3 a § 10 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních  údajů,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  zbaveno  některých  osobních  údajů  týkajících  se 
účastníků řízení a svědků (příjmení, datum narození, bydliště).  
 
Rozhodnutí  o  částečném  odmítnutí  žádosti,  v části  týkající  se  neanonymizované  formy 
rozhodnutí zasílám jako přílohu tohoto přípisu a současně s tímto přípisem zasílám požadované 
anonymizované rozhodnutí Krajského soudu v Brně sp. zn. 33 Ad 2/2018 ze dne 19. 03. 2019. 
 
S pozdravem 
Mgr. Eva  Digitálně podepsal 
 
Mgr. Eva Angyalossy 
 
 
 
 
 
 
Angyalossy Datum: 2019.04.01 
09:29:38 +02'00'
                                                                     Mgr. Eva Angyalossy 
                                                      asistentka předsedy Krajského soudu v Brně 
 
 
 
 
Přílohy:  
anonymizované rozhodnutí Krajského soudu v Brně sp. zn. 33 Ad 2/2018 ze dne 19. 03. 2019