Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím '33 AD 2 / 2018'.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            33 Ad 2/2018-44 
 
 

USNESENÍ  
 
Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Lukášem Hlouchem, Ph. D. v právní věci  
 
žalobkyně:  
D.Š. 
 
bytem XXXX 
 
zastoupena:  JUDr. Ludmila Krejčí 
 
advokátka, sídlem Starobrněnská 286/13, 602 00 Brno 
proti  
 
žalované:  
Česká správa sociálního zabezpečení, sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5,  
 
v řízení  o  podání  (žalobě)  ze  dne  5.  2.  2018  proti  rozhodnutí  žalované  ze  dne  29.  12.  2017,          
č.j. 645 511 2136/47091-VD 
 
takto: 
 
I. 
Řízení   s e   z a s t a v u j e . 
II. 
Žádný z účastníků n e m á  p r á v o na náhradu nákladů řízení. 
 
O d ů v o d n ě n í : 
 
Žalobou  ze  dne  15.  1.  2018  žalobkyně  brojila  proti  rozhodnutí  žalované                                 
ze dne 29. 12. 2017, č.j. 645 511 2136/47091-VD (dále jen „napadené rozhodnutí“), které byly 
zamítnuty  námitky  proti  prvostupňovému  rozhodnutí  žalované  ze  dne  18.  10.  2017,  č.j.  R-
18. 10. 2017  –  423/645  511  2136  (dále  jen  „prvostupňové  rozhodnutí“).  Prvostupňovým 
rozhodnutím byl snížen invalidní důchod žalobkyně ode dne 10. 11. 2017 z invalidního důchodu 
pro invaliditu třetího stupně na invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně s tím, že invalidní 
důchod pro invaliditu prvního stupně činí 4948 Kč měsíčně. 
 
Při  ústním  jednání  konaném  ve  věci  dne  19.  3.  2019,  kde  byl  za  účasti  žalobkyně  i 
zástupců  obou  stran  konstatován  obsah  soudního  a  správního  spisu  a  byl  proveden  důkaz 
posudkem Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ze dne 21. 6. 2018, byla věc 
meritorně  projednána.  Při  přednesu  konečného  návrhu  však  žalobkyně  prostřednictvím  své 
zástupkyně vzala žalobu v celém rozsahu zpět s tím, že již netrvá na meritorním rozhodnutí ve 
věci samé.  
 
Žalobce může vzít svoji žalobu zpět, dokud o ní soud nerozhodl. Soud řízení usnesením 
zastaví,  vzal-li  žalobce  svoji  žalobu zpět  [§  37  odst.  4  a  § 47  písm.  a)  zákona  č.  150/2002  Sb., 
soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „s. ř. s.“]. 
 
Podle ustanovení § 49 odst. 8 s.ř.s. platí, že zjistí-li soud při jednání, že tu jsou důvody pro 
přerušení nebo zastavení řízení, popřípadě odmítnutí návrhu, rozhodne o tom usnesením. 

pokračování                                                  2                                                          33 Ad 2/2018 
 
Jelikož  procesní  úkon  směřující  ke  zpětvzetí  žaloby  byl  podle  názoru  krajského  soudu 
učiněn dostatečně srozumitelně a určitě, a to zplnomocněnou zástupkyní za osobní přítomnosti 
žalobkyně, neměl krajský soud o jeho smyslu a významu žádné pochyby. Krajský soud připomíná, 
že to je žalobkyně, která disponuje předmětem řízení, dokud nebylo ve věci vydáno rozhodnutí, 
přičemž soud je takovým procesním úkonem žalobkyně vázán.  
 
Proto  krajskému  soudu  nezbylo,  než  návrhu  vyhovět,  a  proto  při  nařízeném  jednání 
rozhodl,  jak je ve výroku I. tohoto usnesení uvedeno.  
 
Podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. platí, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu 
nákladů  řízení,  bylo-li  řízení  zastaveno  nebo  žaloba  odmítnuta.  Proto  krajský  soud  rozhodl  o 
náhradě nákladů řízení ve smyslu tohoto ustanovení.  
 
Jelikož předmětná věc je osvobozena od soudního poplatku, nebylo třeba rozhodovat o 
jeho  vrácení  ve  smyslu  §  10  odst.  3  zákona  č.  549/1991  Sb.,  o  soudních  poplatcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů.  
 
Poučení:  Proti tomuto  usnesení lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho 
doručení.  Kasační  stížnost  se  podává  u  Nejvyššího  správního  soudu.  V  řízení  o 
kasační  stížnosti  musí  být  stěžovatel  zastoupen  advokátem;  to  neplatí,  má-li 
stěžovatel,  jeho  zaměstnanec  nebo  člen,  který  za  něj  jedná  nebo  jej  zastupuje, 
vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro 
výkon advokacie. 
 
V Brně dne 19. března 2019                                                   
 
 
 
JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D., v.r.  
           samosoudce 
 
  
Za správnost vyhotovení: 
Karolina Marešová