Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Vztah institutu trvalého pobytu k možnosti získání / držení ZP'.


 
 
*MVCRX04D0V4D* 
MVCRX04D0V4D 
 
prvotní identifikátor 
 
odbor bezpečnostní politiky 
Nad Štolou 3 
170 34  Praha 7 
 
Č. j.: MV- 33268-2/OBP-2019 
Praha 1. března 2019 
 
 
Vážený pan 
Martin Jaroš 
email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
Poskytnutí informací 
 
 
Ve vztahu k Vašim dotazům ze dne 27. února 2019 sdělujeme následující: 
 
Otázka  vydávání  a  držení  zbrojních  průkazů  je  upravena  zákonem 
č. 119/2002  Sb.,  o  střelných  zbraních  a  střelivu  (zákon  o  zbraních),  ve  znění 
pozdějších předpisů (dále též „zákon o zbraních“)
 
 
Ze  znění  §  18  odst.  1  písm.  a)  zákona  o  zbraních,  je  třeba  dovozovat,  že 
zbrojní  průkaz  může  být  vydán  pouze  osobě,  která  má  pobyt  na  území  České 
republiky, a to bez ohledu na to, zda se jedná o občana České republiky, členského 
státu Evropské unie nebo jiné země. 
 
Vzhledem  ke  skutečnosti,  že  zákon  č.  133/2000  Sb.,  o  evidenci  obyvatel 
a rodných  číslech  a  o  změně  některých  zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů
upravuje  u občanů  České  republiky  na  jejím  území  pouze  trvalý  pobyt  (nikoliv 
i přechodný jako u cizinců), tak je třeba dospět k závěru, že občanu České republiky 
lze  vydat  zbrojní  průkaz  pouze  v případě,  že  má  na  území  České  republiky  trvalý 
pobyt.  
 
Uvedený požadavek přitom nelze nahradit zahraniční adresou trvalého pobytu 
ani kontaktní adresou na území České republiky. 
 
 
Dále  je  třeba  uvést,  že  pokud  občan  České  republiky  -  držitel  zbrojního 
průkazu ukončí svůj trvalý pobyt na jejím území, tak příslušný útvar policie podle § 26 
 1  
 
odst.  2  písm.  d)  zákona  o  zbraních  rozhodne  o  zániku  platnosti  jeho  zbrojního 
průkazu. Zbrojní průkaz tak občan České republiky, který nemá na jejím území trvalý 
pobyt, nemůže držet. 
 
 
 
Mgr. Radek Šubrt 
zástupce ředitele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyřizuje:  JUDr. Dušan Gal'o, Ph.D. 
Elektronický podpis - 1.3.2019
 2 
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Radek Šubrt
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 17.5.2019