Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Dialog s Městskou částí Praha 6/Magistrátem hlavního města Prahy ohledně dopravní situace v ulicích Horoměřická a Na krutci v Praze 6'.


 
 
 
 
 
 
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 
 
ODBOR DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
ODDĚLENÍ SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ 
 
 
VÁŠ DOPIS č.j.: 
 
 
ZE DNE: 
 
        Dle rozdělovníku 
NAŠE č.j.: 
MCP6 164804/2018 
 
 
 
 
VYŘIZUJE: 
Ing. Bc. Miroslav Sachl 
      
TELEFON: 
220 189 609 
 
E-MAIL: 
xxxxxx@xxxxxx.xx 
 
 
 
 
DATUM: 
2018-07-18 
 
 
 
 
 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 
Opatření obecné povahy 
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 
 
Městská  část  Praha  6,  Úřad  městské  části,  Odbor  dopravy  a  životního  prostředí,  odd.  správních 
činností (dále též „správní orgán“), jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení přechodné 
úpravy  provozu  na  místních  komunikacích  podle  §  124  odst.  6  zákona  č.  361/2000  Sb.,  o provozu 
na pozemních komunikacích a  o  změnách některých  zákonů (zákon o silničním provozu), v platném 
znění  (dále  jen  „zákon  o silničním  provozu“),  ve  spojení  s  ustanovením  §  32  odst.  1  zákona 
č. 131/2000  Sb.,  o  hlavním  městě  Praze,  v  platném  znění,  a  v  rozsahu  podle  obecně  závazné 
vyhlášky  č.  55/2000  Sb.  hl.  m.  Prahy,  kterou  se  vydává  Statut  hlavního  města  Prahy,  ve  znění 
pozdějších předpisů, a dále ve smyslu ustanovení § 10 a § 11 zákona  č. 500/2004 Sb., správní řád, 
v platném znění (dále jen „správní řád“), po předchozím projednání věci s dotčeným orgánem Policie 
České  republiky,    Krajské  ředitelství  policie  hlavního  města  Prahy,  odbor  služby  dopravní  policie, 
oddělení  dopravního  inženýrství  č.j.  KRPA-259046-1/ČJ-2018-0000DŽ  ze dne  11.07.2018  a  dále  se 
souhlasem  Magistrátu  hlavního  města  Prahy,  Odboru  dopravních  agend,  oddělení  silničního 
správního úřadu ze dne 11.07.2018 tímto vydává opatření obecné povahy: 
 
podle ustanovení  §  77  odst.  1  písm.  c)  a odst.  5,  věta  poslední,  zákona  o silničním  provozu 
v návaznosti na ustanovení § 171 a následující části šesté správního řádu 
 
stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích  
NA KRUTCI a HOROMĚŘICKÁ 
 
Jedná  se  o  instalaci  svislého  dopravního  značení  B  2  „zákaz  vjezdu  všech  vozidel“  a  E  13  „text“ 
s časovým rozsahem „10:00 – 7:00“ a nápisem „MIMO + symbol č. 217“ a IP 4b „jednosměrný provoz“ 
a  E  13  „text“  s časovým  rozsahem  „10:00  –  7:00“  a  nápisem  „PROVOZ  (+  symbol  č.  217)  V OBOU 
SMĚRECH
“ na místní komunikaci Na Krutci a dále o související instalaci svislého dopravního značení 
B 24a „zákaz odbočování vpravo“ a E 13 „text“ s časovým rozsahem „10:00 – 7:00“ a nápisem „MIMO 
+ symbol č. 217“, B 24b „zákaz odbočování vlevo“ a E 13 „text“ s časovým rozsahem „10:00 – 7:00“ 
a nápisem „MIMO + symbol č. 217“ a IP 22 „Změna místní úpravy“ na místní komunikaci Horoměřická. 
 
Platnost vlastní přechodné úpravy:   od 01.08.2018 do 31.12.2018 
 
Navrhované  umístění  je  patrné  z  přiložených  situací  dopravního  značení,  které  jsou  přílohou 
a nedílnou součástí tohoto opatření. 
 
 
 
Úřad městské části Praha 6 
Tel. ústředna: 220 189 111 
IČ:      000 63 703 
Čs. armády 23 
E-podatelna: xxxxxxxxx@xxxxxx.xx 
DIČ: CZ00063703 
160 52 PRAHA 6 
http://www.praha6.cz 
 
 

č.j. MCP6 164804/2018 
str. 2 /3 
 
Odůvodnění: 
 
Správní orgán se v období posledních několika let zabýval řadou podnětů místních rezidentů z oblasti  
Starých  Vokovic,  jejichž  společným  jmenovatelem  byla  snaha  o  efektivní  zamezení  průjezdné 
dopravy,  která  je  realizována  prostřednictvím  ulice  Na  Krutci.  Zbytná  doprava  je  danou  oblastí 
realizována  zejména  v důsledku  kongescí  na  Horoměřické  ulici  ve  směru  do  centra  a  návazné 
nadřazené komunikační síti. Na základě aktivit rezidentů byla provedena podrobná analýza skutečné 
dopravní situace, jejímž závěrem je, že pokud by byla veškerá dopravní zátěž bezezbytku přenesena 
na páteřní komunikace, lze důvodně předpokládat další zvýšení kapacitních problémů na Horoměřické 
spojené s prodloužením doby jízdy nejen individuální automobilové dopravy, ale i městské hromadné 
dopravy projíždějící v této trase.  
Celou  problematikou  se  v potřebném  kontextu  opakovaně  zabývala  Komise  dopravní  při  Radě 
městské části Praha 6, přičemž na zasedání dne 15.05.2018 přijala v této věci dvě zásadní usnesení, 
kterými doporučila ve zkušebním provozu provést v ulici Na Krutci omezení jízdy ve směru do centra 
v čase  mimo  ranní  dopravní  špičku  a  dále  doporučila  iniciovat  vypracování  studie  na  vytvoření 
samostatného  vyhrazeného  jízdního  pruhu  pro  autobusy  na  komunikaci  Horoměřická  ve směru 
k Evropské.  Toto  opatření  obecné  povahy  reflektuje  závěry  odborné  komise  a  stanovuje  příslušné 
dopravní značení ve zkušebním provozu od 01.08.2018 do 31.12.2018, v rámci které bude provedeno 
vyhodnocení skutečného provozu a dopady opatření z hlediska širších dopravních vztahů. 
Správní  orgán si k předmětné úpravě vyžádal stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství 
policie  hlavního města Prahy, odbor služby  dopravní  policie,  oddělení dopravního inženýrství (orgán 
státní  správy  ve věcech  bezpečnosti  a plynulosti  silničního  provozu  příslušný  podle  §  1  zákona 
č. 12/1997  Sb.,  o bezpečnosti  a  plynulosti  provozu  na  pozemních  komunikacích,  v platném  znění), 
která vyslovila s umístěním předmětného dopravního  značení souhlas,  a to  za podmínky dočasnosti 
opatření  v  termínu  do  31.12.2018  s patřičným  odborným  vyhodnocením.  S umístěním  dopravního 
značení vyslovil  dne  11.07.2018 souhlas Magistrát  hlavního města Prahy, Odbor dopravních agend, 
oddělení silničního správního úřadu, neboť předmětné značení bude částečně realizováno na místní 
komunikaci I. třídy Horoměřická. 
Správní  orgán  stanovil předmětnou  přechodnou  úpravu  z moci  úřední  po projednání  s dotčeným 
orgánem Policie České republiky a po zjištění, že důvody pro zavedení zkušebního opatření jsou ve 
vztahu k oprávněným zájmům rezidentů z oblasti Vokovic relevantní. 
V souladu  s ustanovením  §  77  odst.  5  zákona  o  silničním  provozu  správní  orgán  nedoručuje  návrh 
opatření obecné  povahy  a  nevyzývá  dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek, neboť se 
jedná o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. 
 
Poučení: 
 
Podle  §  173  odst.  2  správního  řádu  proti  opatření  obecné  povahy  nelze  podat  opravný  prostředek. 
Ve smyslu  §  101a  -  101d  zákona  č. 150/2002  Sb.,  soudní  řád  správní,  v platném  znění,  je  možný 
přezkum u soudu. 
Správní  orgán  si  vyhrazuje  právo  toto  stanovení  přechodné  úpravy  provozu  na pozemní komunikaci 
změnit,  upravit,  doplnit,  popřípadě  zrušit,  bude-li  si  to  vyžadovat  veřejný  zájem  nebo  v případě,  že 
dopravní značení bude umístěno v rozporu se stanovenými podmínkami. Stanovení přechodné úpravy 
provozu  nenahrazuje  povolení,  stanovisko,  posouzení,  případně  jiné  opatření  správního  orgánu 
vyžadované zvláštními předpisy. 
V  souladu  s  ustanovením §  77  odst.  5  zákona  o  silničním  provozu  nabývá  opatření  obecné  povahy 
pro stanovení  přechodné  úpravy  provozu  na  pozemních  komunikacích  účinnosti  pátým  dnem 
po vyvěšení. 
Do opatření  obecné  povahy  a  jeho  odůvodnění  může  každý  nahlédnout  u  správního  orgánu,  který 
opatření  obecné  povahy  vydal.  Toto  opatření  obecné  povahy  nabývá  účinnosti  pátým  dnem 
po vyvěšení. 
 
 
 
otisk úředního razítka“ 
 
 
Ing. Dana Charvátová, v. r. 
vedoucí odboru 
 
 
 
Úřad městské části Praha 6 
Tel. ústředna: 220 189 111 
IČ:      000 63 703 
Čs. armády 23 
E-podatelna: xxxxxxxxx@xxxxxx.xx 
DIČ: CZ00063703 
160 52 PRAHA 6 
http://www.praha6.cz 
 
 

č.j. MCP6 164804/2018 
str. 3 /3 
 
 
Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů. 
 
 
Vyvěšeno: 
 
Sejmuto: 
 
 
Přílohy a nedílné součásti stanovení přechodné úpravy provozu: 
2 x odsouhlasená situace umístění dopravního značení a zařízení (07/2018; DD) 
 
 
Rozdělovník 
Dotčené osoby: 
1.  V souladu s  § 173 odst. 1 správního řádu se veřejná vyhláška vyvěsí na úřední desce ÚMČ 
Praha 6 a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým 
dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou. 
Dotčený subjekt: 
2.  Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a.s., oddělení dopravního značení, 
Řásnovka 8/770, 110 15  PRAHA 1 (k realizaci) 
Dotčený orgán: 
3.  Policie  České  republiky,  Krajské  ředitelství  policie  hlavního  města  Prahy,  odbor  služby 
dopravní policie, oddělení dopravního inženýrství 
Na vědomí: 
4.  Magistrát  hlavního  města  Prahy,  Odbor  dopravních  agend,  oddělení  silničního  správního 
úřadu 
5.  MČ Praha – Nebušice, Nebušická 128, 164 00 PRAHA 6, IDDS: 27qb3d8 
6.  Obec Horoměřice, Velvarská 100, 252 62 Horoměřice, IDDS: m93bd5b 
 
 
 
 
 
Úřad městské části Praha 6 
Tel. ústředna: 220 189 111 
IČ:      000 63 703 
Čs. armády 23 
E-podatelna: xxxxxxxxx@xxxxxx.xx 
DIČ: CZ00063703 
160 52 PRAHA 6 
http://www.praha6.cz