Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Komunikace s obcí Prameny v záležitosti bezúročné půjčky (zadlužení obce) v roce 2019'.

Ověřovací doložka
k datové zprávě
podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”)
1. ODDÍL - Záznam o konverzi
Pořadové číslo konverze:
116324571-29889-190226142107
Název organizace:
Ministerstvo financí
Jméno a příjmení:
Erlichová Pavla
Datum:
26.2.2019 14:21:05
2. ODDÍL - Údaje o konvertovaném dokumentu
Výstup odpovídá vstupu:
ANO
NE
Počet listů:
2
Zajišťovací prvek:
NE
3. ODDÍL - Poznámky
Pavla 
Digitálně podepsal Pavla Erlichová 
DN: cn=Pavla Erlichová, sn=Erlichová, 
givenName=Pavla, c=CZ, ou=13603, 
ou=Letenská 15, 118 10 PRAHA 1, 
Erlichová ou=Ministerstvo financí, o=Česká 
republika - Ministerstvo financí, 
serialNumber=ICA - 10477657 
Datum: 2019.02.26 14:21:55 +01'00'
26.2.2019
Datum vyhotovení
Elektronický podpis
25 5400 Clb 5400 vzor č. 1

MINISTERSTVO FINANCÍ 
 
Samostatné oddělení 9008 – Agenda  
svobodného přístupu k informacím 
 
 
 

 
Vážený pan 
PID: MFCR9XBSLE 
Jan Lebl 
Č. j.: MF-4392/2019/9008-4 
 
Zpracovatel: Kovandová Markéta, Mgr. 
e-mail: foi+request-7663-
Počet listů: 2 
Počet příloh: 1 
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
 
Praha 26. 2. 2019   
 
 
Poskytnutí informace  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
 Vážený pane, 
na Ministerstvo financí byla dne 12. února 2019 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informace  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů. Vaše žádost je formulována takto: 
(Ž)ádám  Vás  o  zaslání  veškeré  komunikace,  která  proběhla  mezi  ministerstvem 
financí a obcí Prameny (ičo: 00572799) od prosince roku 2018 do dnešního dne v 
roce 2019 v souvislosti se zadlužením obce Prameny a jednáním o poskytnutí státní 
bezúročné půjčky této obci
K Vaší  žádosti  Vám  Ministerstvo  financí  sděluje,  že  v období  od prosince 2018 do 
dnešního dne proběhla mezi Ministerstvem financí a obcí Prameny tato komunikace: 
Dne 4. ledna 2019 zaslala starostka obce Prameny řediteli odboru 12 – Financování 
územních rozpočtů e-mail tohoto znění: 
Pane řediteli,  
požádala jsem exekutora o zaslání vyčíslení. výše dluhu je kvůli nárůstu úroků opět 
vyšší. V příloze přikládám aktuální soupis závazku obce vůči RA k vyčíslený ke 14.1. 
2019. Také Vás chci informovat, že dne 11.1. se uskuteční zasedání zastupitelstva, 
kde by měli zastupitelé projednat prodej majetku spol. RA za odhadní cenu. 
S pozdravem 
Michala Málková 
starostka obce 
 
Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10, Praha 1 
ID datové schránky: xzeaauv 
 
e-mail: xxxxxxxxx@xxxx.xx 
 
Telefon: +420 257 041 111 
 
Fax: +420 257 042 788 

K předmětnému e-mailu byl přiložen dokument, jehož obsahem je vyčíslení závazků 
obce  Prameny  ke  dni  14.  ledna  2019.  Daný  dokument  Vám  Ministerstvo financí 
zasílá v příloze. Informace starostky obce byla vzata na vědomí. 
Dne 7. února 2019 zaslala starostka obce Prameny prostřednictvím datové schránky 
několik  podkladů  pro  jednání  s ministryní  financí,  které  by  se  mělo  uskutečnit 
v průběhu měsíce dubna (předpokládaný termín).  
Ve vztahu ke zprávě ze dne 7. února 2019 a jejím přílohám bylo vydáno rozhodnutí  
o odmítnutí o částečném odmítnutí Vaší žádosti pod č. j. MF-4392/2019/9008-5. 
S pozdravem 
 
 
Digitálně podepsal Mgr. Pavel Polanský 
Mgr. Pavel Polanský DN: cn=Mgr. Pavel Polanský, sn=Polanský, givenName=Pavel, c=CZ, 
ou=14108, ou=Letenská 15, 118 10 PRAHA 1, ou=Ministerstvo 
financí, o=Česká republika - Ministerstvo financí, title=Vedoucí 
 
oddělení, serialNumber=ICA - 10474008 
………..………………………………
Datum: 2019.02.26 13:25:10 +01'00'
 
 
Mgr. Pavel Polanský 
 
vedoucí samostatného oddělení 
 
Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10, Praha 1 
ID datové schránky: xzeaauv 
 
e-mail: xxxxxxxxx@xxxx.xx 
 
Telefon: +420 257 041 111 
 
Fax: +420 257 042 788