Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Starosta'.


 
 
*MVCRX04B1I3M* 
MVCRX04B1I3M 
prvotní identifikátor 
 
 
odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 
náměstí Hrdinů 1634/3 
140 21  Praha 4 
 
Č. j.: MV-  8174-2/ODK-2019 
Praha 29. ledna 2018 
 
Vážený pan 
 
 
   
 
elektronicky na e-mailovou adresu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 

Odbor  veřejné  správy,  dozoru  a  kontroly  Ministerstva  vnitra  České  republiky 
(dále též „Ministerstvo vnitra“) obdržel dne 14. ledna 2019 Vaši žádost o poskytnutí 
informace  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o svobodném  přístupu  k informacím,  ve 
znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „informační  zákon“).  Obsahem  Vaší  žádosti  je 
dotaz, cit.: „Co dělat se starostou co stále porušuje zákon a její tlupa zastupitelů 
ji nechce odvolat. Jak zjistit čachr s pozemky.“ 
 
Úvodem  si  Ministerstvo  vnitra  dovoluje  uvést,  že  podle ustanovení 
§ 2 odst.  4  informačního  zákona  se  povinnost  poskytovat  informace  netýká 
dotazů  na  názory,  budoucí  rozhodnutí  a  vytváření  nových  informací.  Dle 
odborné  literatury  se  pod  „dotazy  na  názory“  nejčastěji  řadí  žádosti 
o poskytnutí  právních  výkladů  a  stanovisek.  V daném  případě  však 

Ministerstvo  vnitra  informaci  nad  rámec  své  povinnosti  v  níže  uvedeném 
stanovisku obecného charakteru poskytuje. 
 Vyjádření ve věci odvolání starosty 
Dle  ustanovení  §  103  odst.  1  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích  (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) starosta zastupuje 
obec  navenek.  Zastupování  obce  navenek  tak  znamená  především 
zprostředkovávání právních jednání, o nichž rozhodly příslušné orgány obce
nejde-li  samozřejmě  o případy,  kdy  starosta  vykonává  pravomoci  obecní  rady 
(ustanovení § 99 odst. 2 zákona o obcích s výjimkami stanovenými v § 102 odst. 4), 
jakož  i  v  těch  případech,  kdy  starosta  jedná  v rámci  vlastních  rozhodovacích 
kompetencí  (sám  utváří  vůli  obce  jednat)  vyplývajících  z  ustanovení  §  103  odst.  4 
zákona  o obcích  či  na  základě  pravomocí  jemu  svěřených  radou  obce  (ustanovení 
§ 102 odst. 3 zákona o obcích). 
  
 
Starosta  obce  je  za  výkon  své  funkce  odpovědný  zastupitelstvu  obce 
(ustanovení § 103 odst. 2 zákona o obcích), což znamená, že je povinen plnit úkoly 
schválené zastupitelstvem či radou obce (viz k tomu ustanovení § 83 odst. 1 zákona 
o  obcích, dle kterého platí, že: „Člen zastupitelstva obce je povinen zúčastňovat se 
zasedání  zastupitelstva  obce,  popřípadě  zasedání  jiných  orgánů  obce,  je-li  jejich 
členem,  plnit  úkoly,  které  mu  tyto  orgány  uloží,  hájit  zájmy  občanů  obce  a  jednat 
a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce
.“) 
 
Dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích, je zastupitelstvu obce 
vyhrazeno,  mimo  jiné,  volit  starostu  z řad  členů  zastupitelstva  obce.  Jak  uvedeno 
výše, starosta obce je odpovědný zastupitelstvu a zpravidla nečiní právně závazná 
rozhodnutí  sám,  nýbrž  na  základě  vůle  zastupitelstva.  Oprávnění  k odvolání 
starosty z jeho funkce, má
 stejně jako v případě jeho volby pouze zastupitelstvo 
obce, a to za stejných podmínek jako při jeho volbě (tedy usnesením, pro které se 
vyslovila  minimálně  nadpoloviční  většina  všech  členů  zastupitelstva  obce). 
Další podmínky, za jakých lze či nelze starostu obce odvolat z  jeho funkce, zákon 
o obcích, ani jiný právní předpis nestanoví. 
 
K Vámi položené první části dotazu si dovolujeme shrnout, že oprávnění 
odvolat starostu z jeho  funkce  náleží  pouze  zastupitelstvu  obce.  Ministerstvo 
vnitra pravomoc odvolat starostu obce, ani do takového postupu „zasáhnout“ 

či jej jakkoliv ovlivnit, nemá.  
Ohledně  odpovědnosti  členů  zastupitelstva  (tedy  též  starosty  obce)  si  pro 
úplnost  dovolujeme  odkázat  na  ustanovení  §  79  zákona  o  obcích,  ze  kterého  se 
podává:  „Splatnost  a  výplata  odměny  a  dalších  plnění  poskytovaných  v  souvislosti 
s výkonem  funkce  členům  zastupitelstva  obce,  jakož  i  srážky  z  nich,  odpovědnost 

člena  zastupitelstva  obce  za  škodu,  kterou  způsobil  obci  v  souvislosti 
s výkonem funkce, a postup obce v případě zjišťování průměrného výdělku, vzdání 
se práva na odměnu nebo další plnění a v případě smrti člena zastupitelstva obce se 
řídí zákoníkem práce. Pro tyto účely se obec považuje za zaměstnavatele a členové 
zastupitelstva obce se považují za zaměstnance.“ 
Vyjádření k nakládání s majetkem obce 
„Kontrola“  hospodaření  s  obecním  majetkem,  v  rámci  níž  jsou  posuzovány 
jednotlivé zejména majetkoprávní jednání z hlediska splnění zákonem požadovaných 
skutečností (včetně účelnosti a hospodárnosti nakládání s majetkem dle ustanovení 
§  38  zákona  o  obcích),  je  uskutečňována  především  postupem  podle  zákona 
č. 420/2004  Sb.,  o přezkoumávání  hospodaření  územních  samosprávných  celků 
a dobrovolných  svazků  obcí.  Přezkoumání  hospodaření  v  případě  obcí  vykonávají 
buď  krajské  úřady,  nebo  –  podle  volby  každé  obce  –  auditoři  (auditorské  společ-
 
 
 
nosti). Z uvedeného hlediska máte možnost obrátit se na orgán přezkoumávající 
hospodaření obce, tedy na příslušný krajský úřad.  
 
Určité  aspekty  nakládání  s  obecním  majetkem  mohou  být  posuzovány  též 
v rámci  obecného  dozoru  a  kontroly  nad  výkonem  samostatné  působnosti 
obcí,  který  náleží  Ministerstvu  vnitra  dle  §  123  a  násl.  a  §  129  a  násl.  zákona 
o obcích.  Vztah  „kontroly“  v  rámci  přezkoumání  hospodaření  podle  zákona 
č. 420/2004  Sb.  a kontroly  a  dozoru  ze  strany  Ministerstva  vnitra  je  dán  vztahem 
speciálního  vůči  obecnému,  takže  skutečnosti,  které  jsou  předmětem  přezkoumání 
hospodaření,  již  nejsou  zkoumány  v  rámci  (obecného)  dozoru  nebo  kontroly  nad 
samostatnou  působností  obcí  ze  strany  Ministerstva  vnitra  (srov.  §  124  odst.  6 
a § 129 odst. 1 zákona o obcích).  
 
Ve  věci  uváděného  „zjištění  čachru  s pozemky“  Vám  doporučujeme 
kontaktovat  příslušný  policejní  orgán,  který  provádí  úkony  k  objasnění 
a prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný 

čin. 
 
Závěrem  je  nutné  podotknout,  že  výše  uvedená  odpověď  není  právně 
závazná,  neboť  závazný  výklad  právních  předpisů  přísluší  v konkrétních  případech 
pouze soudům. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Marie Kostruhová 
ředitelka odboru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyřizuje:  Mgr. Tereza Lukešová 
tel. č.: 
974 816 442 
e-mail: 
xxxxxxx@xxxx.xx 
Elektronický podpis - 29.1.2019
 

Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Marie Kostruhová
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 11.7.2019