Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Usnesení o zrušení konkursu'.

 
KRAJSKÝ SOUD V BRNĚ 
Rooseveltova 16, 601 95 Brno  
tel.: 546 511 111, fax: 546 513 362, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx, IDDS: 5wwaa9j 
NAŠE ZNAČKA:  Si 6/2019 
Vážený pan 
VAŠE ZNAČKA:   
P.K. 
VYŘIZUJE: 
Mgr. Eva Angyalossy 
 
DNE: 
08. 01. 2019 
 
 
 
Vážený pane K., 
 
Krajský  soud  v  Brně  obdržel  dne  03. 01. 2019  Vaši  žádost  o  poskytnutí  informací  ve  smyslu 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 
„InfZ“), kterou jste požádal o „poskytnutí kopie usnesení Krajského soudu v Brně č. j. 46 K 32/2002-105 
ze dne 17. 09. 2003 a usnesení Krajského soudu v Brně č. j. 46 K 32/2002-279 ze dne 21. 08. 2009.“ 
 
Na základě Vaší žádosti Vám sděluji, že Vámi požadované rozhodnutí Krajského soudu v Brně je 
k dispozici  na  webovém  portále  Justice.cz v sekci  „Evidence  úpadců“  (E-služby  a  Infoservis  – 
Rejstříky 
– 
Evidence 
úpadců) 
Dostupné 
zde 
http://upadci.justice.cz/cgi-
bin/sqw1250.cgi/upkuk/s_i8.sqw.  Po  zadání  podmínek  pro  výběr  společnosti  se  Vám  zobrazí 
detail konkursu, kde si můžete stáhnout Vámi požadovaná usnesení. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
    …………………………………… 
                                                                     Mgr. Eva Angyalossy 
                                                      asistentka předsedy Krajského soudu v Brně 
 
 
 

Document Outline