Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Komunikace s obcí Prameny v záležitosti bezúročné půjčky (zadlužení obce) v roce 2018'.

Ověřovací doložka
k datové zprávě
podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”)
1. ODDÍL - Záznam o konverzi
Pořadové číslo konverze:
114517593-29889-190103131915
Název organizace:
Ministerstvo financí
Jméno a příjmení:
Erlichová Pavla
Datum:
3.1.2019 13:19:12
2. ODDÍL - Údaje o konvertovaném dokumentu
Výstup odpovídá vstupu:
ANO
NE
Počet listů:
2
Zajišťovací prvek:
NE
3. ODDÍL - Poznámky
Pavla 
Digitálně podepsal Pavla Erlichová 
DN: cn=Pavla Erlichová, sn=Erlichová, 
givenName=Pavla, c=CZ, ou=13603, 
ou=Letenská 15, 118 10 PRAHA 1, 
Erlichová ou=Ministerstvo financí, o=Česká 
republika - Ministerstvo financí, 
serialNumber=ICA - 10477657 
Datum: 2019.01.03 13:19:54 +01'00'
3.1.2019
Datum vyhotovení
Elektronický podpis
25 5400 Clb 5400 vzor č. 1

MINISTERSTVO FINANCÍ 
 
Samostatné oddělení 9008 - Agenda 
svobodného přístupu k informacím 
 
 
 
Vážený pan 
PID: MFCR9XXBEN 
Jan Lebl 
Č. j.: MF-31058/2018/10-4 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Zpracovatel: Erlichová Pavla 
Počet listů: 2 
Počet příloh: 5 
 
 
Praha 3. 1. 2019   
 
Poskytnutí  informací  podle  §  14  odst.  5  písm.  d)  zákona  č.  106/1999  Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 
 
Vážený pane, 
na Ministerstvo financí bylo dne 27. prosince 2018 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí  informací  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí informací v tomto 
znění: 
"žádám  Vás  o  zaslání  veškeré  komunikace,  která  proběhla  mezi  ministerstvem 
financí  a  obcí  Prameny  (ičo:  00572799)  v  roce  2018  v  souvislosti  se  zadlužením 
obce Prameny a možnostní poskytnout obci Prameny státní bezúročnou půjčku." 

Ministerstvo financí Vám v  příloze  dopisu  zasílá  kopie  písemností  týkající  se 
komunikace odboru 12  -  Financování  územních  rozpočtů  s obcí Prameny v roce 
2018 a také  kopie  písemností,  které  se  týkaly  komunikace  s Poslaneckou 
sněmovnou  Parlamentu  ČR  ve  věci  možnosti  poskytnout  obci  Prameny  návratnou 
finanční výpomoc ze státního rozpočtu. 
 Pro  přehlednost  uvádíme  následující  stručnou  informaci  o  časové  posloupnosti 
komunikace: 
•  22. 3. 2018 – starostka obce paní Málková zaslala elektronickou poštou žádost 
o vyjádření  týkající  se  jednání  o  návratné  finanční  výpomoci.  Žádala  „stručné 
vyjádření,  které  vysvětluje  základní  principy  a  postupy  pro  uchazeče  o  státní 
finanční výpomoc“ (příloha č. 1). 
•  Odpověď na tuto žádost byla zaslána dne 17. 4. 2018 dopisem ředitele odboru 12 
- Financování územních rozpočtů, č. j.: MF-10377/2018/1202-2 (příloha č. 2). 
•  10. 4. 2018 – poslanec Parlamentu ČR pan Vít Rakušan v návaznosti na prosbu 
16 občanů obce Prameny požádal ministryni financí o hledání možnosti pomoci 
této obci (příloha  č.  3  -  kopie  dopisu  občanů  obce  Prameny,  příloha  č.  3a  – 
kopie dopisu poslance Víta Rakušana). 
Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10, Praha 1 
ID datové schránky: xzeaauv 
 
e-mail: xxxxxxxxx@xxxx.xx 
 
Telefon: +420 257 041 111 
 
Fax: +420 257 042 788 

•  Odpověď  ministryně  financí  byla zaslána dne 16. 5. 2018 dopisem  evidovaným 
pod č. j.: MF-10911/ 2018/1202-3 (příloha č. 4). 
Závěrem  Vám  Ministerstvo financí  sděluje,  že  v roce 2018,  obdobně  jako 
v předchozích  letech,  poskytovalo  finanční  prostředky  na  úhradu  výdajů  spojených 
s provozem obce Prameny. V průběhu roku 2018 byly poskytnuty tři dotace (v únoru, 
v  březnu  a  v listopadu) v celkové  výši  607 158  Kč  (dotace  jsou  poskytovány 
prostřednictvím  Krajského  úřadu  Karlovarského  kraje).  Finanční  výpomoc  obci 
Prameny je poskytována od dubna 2010. 
 
S pozdravem 
 
 
Digitálně podepsal Mgr. Pavel Polanský 
Mgr. Pavel Polanský DN: cn=Mgr. Pavel Polanský, sn=Polanský, givenName=Pavel, 
c=CZ, ou=14108, ou=Letenská 15, 118 10 PRAHA 1, 
ou=Ministerstvo financí, o=Česká republika - Ministerstvo financí, 
 
title=Vedoucí oddělení, serialNumber=ICA - 10474008 
………..………………………………
Datum: 2019.01.03 13:10:08 +01'00'
 
 
Mgr. Pavel Polanský 
 
vedoucí samostatného oddělení 
 
Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10, Praha 1 
ID datové schránky: xzeaauv 
 
e-mail: xxxxxxxxx@xxxx.xx 
 
Telefon: +420 257 041 111 
 
Fax: +420 257 042 788