Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím '44 Co 709/2018'.

 
KRAJSKÝ SOUD V BRNĚ 
Rooseveltova 16, 601 95 Brno  
tel.: 546 511 111, fax: 546 513 362, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx, IDDS: 5wwaa9j 
NAŠE ZNAČKA
Si 891/2018 
Vážený pan 
VAŠE ZNAČKA: 
 
M. Š. 
VYŘIZUJE: 
Mgr. Eva Angyalossy 
Email: foi+request-7571-
DNE: 
07. 02. 2019 
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Vážený pane M. Š. 
 
Krajský  soud  v  Brně  obdržel  dne  28.  11. 2018  Vaši  žádost  o  poskytnutí  informací  ve  smyslu 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 
„InfZ“), kterou jste požádal o „informace ke spisové značce 44 Co 709/2018“ 
 
Přípisem ze dne 12. 12. 2018 jste byl vyzván ve smyslu § 14 odst. 5 písm. b) InfZ k doplnění, jaké 
informace o věci vedené pod sp. zn. 44 Co 709/2018  požadujete sdělit. Přípis byl dne 12. 12. 
2018 odeslán na Váš email. 
 
V zákonné 30 denní lhůtě nebyla Vaše žádost doplněna o požadované informace. 
 
S ohledem na shora uvedené Krajský soud v Brně Vaši žádost tedy dle § 14 odst. 5 písm. b) ve 
spojení  §  15  InfZ  odmítá,  neboť  nebylo  sděleno,  jaké  informace  z daného  rozsudku 
požadujete. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
................................ 
                                                                          Mgr. Eva Angyalossy 
                                                           asistentka předsedy Krajského soudu v Brně 
 
 
 

Document Outline