Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím '44 Co 709/2018'.

 
 
KRAJSKÝ SOUD V BRNĚ 
Rooseveltova 16, 601 95 Brno 
tel.: 546 511 111, fax: 546 513 362, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx, IDDS: 5wwaa9j 
 
NAŠE ZNAČKA:  Si 891/2018 
Vážený pan 
VAŠE ZNAČKA:   
M.Š. 
VYŘIZUJE: 
Mgr. Eva Angyalossy 
Email: foi+request-7574-
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
DNE: 
12. 12. 2018 
 
 
 
V ý z v a  
 
Krajský soud v Brně  jako  povinný  subjekt  ve  smyslu  §  2  odst.  1  zák.  č.  106/1999  Sb.,  o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) podle § 14 
odst. 5 písm. b) InfZ 
vyzývá 
 
žadatele M. Š, nar. xxx, bytem xxx 
 
aby žádost ze dne 28. 11. 2018, kterou požadoval „ informace ke spisové szačce 44 Co 709/2018.“ 
 
do třiceti dnů ode dne doručení této výzvy upřesnil
 
Žádost je formulována způsobem, že není zřejmé, jaké informace žadatel požaduje. 
 
Tímto žadatele vyzýváme k tomu, aby jasně specifikoval jaké infromace o věci vedené pod sp. 
zn. 44 Co 709/2018 požaduje sdělit. 
 
S ohledem na shora uvedené lze uzavřít, že nelze informace poskytnout, jelikož není zřejmé
jakých  informací  se  žadatel  domáhá.  Aby  mohlo  být  žádosti  vyhověno  je  nutno  žádost 
formulovat jiným způsobem, aby bylo jednoznačné, čeho se žadatel domáhá a povinný orgán mu 
tak mohl poskytnout požadované informace a žádosti tak plně vyhovět. 
 
Dále uvádím, že žadatel neuvedl úplnou adresu pro doručování listinných písemností a nelze mu 
tedy doručit výzvu do vlasních rukou. Navíc žádost byla odeslána z emailové adresy, na kterou 
nelze  odpovědět  bez  toho,  aniž  by  byla  odpověď  automaticky  zveřejněna  na  stránkách 
www.infoprovsechny.cz. 
 
Poučení:  Proti této výzvě není přípustný žádný opravný prostředek. 
 
Pokud žadatel svou žádost do 30 dnů ode dne doručení této výzvy neupřesní, povinný 
subjekt rozhodne dle § 14 odst. 5 písm. b) ve spojení s § 15 InfZ o odmítnutí žádosti. 
                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………. 
                                                                            Mgr. Eva Angyalossy 
                                                             asistentka předsedy Krajského soudu v Brně 
 

Document Outline