Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí'.

č. j. 6 To 225/2018-301 
 
 
 
 
USNESENÍ 
 
 
 
Krajský  soud  v Brně,  pobočka  ve  Zlíně,  rozhodl  v  neveřejném  zasedání  konaném 
dne 18. září 2018  o  stížnosti  ██████████████,  narozeného  dne  ███████████ 
ve Zlíně, trvale bytem ██████████████████████, proti usnesení Okresního soudu 
v Kroměříži ze dne 14. 8. 2018, č. j. 1 Nt 2709/2018-196, 
 
takto: 
 
Podle § 148 odst. 1 písm. c) trestního řádu se stížnost zamítá. 
 
Odůvodnění: 
 
Napadeným  usnesením  okresní  soud  podle  §  151  odst.  2,  3  trestního  řádu  rozhodl,  že  se 
obhájkyni  Mgr.  Jitce  Nedvídkové,  advokátce,  Advokátní  kancelář  Holešov,  Palackého  518/14, 
určuje  výše  odměny  a  hotových  výdajů  částkou  4.529  Kč,  která  sestává  z úkonů  spočívajících 
v převzetí a přípravy obhajoby, včetně první porady s klientem, prostudování spisu, 2x režijního 
paušálu a cestovného z Holešova do Kroměříže a zpět. 
Usnesení  nenabylo  právní  moci,  neboť  jej  v zákonné  lhůtě  napadl  stížností 
█████████████, kterou pojal velmi obsáhle. Podstatou stížnosti je to, že sama obhájkyně 
Mgr. Nedvídková údajně přiznala, že nepovede, ani nevedla jeho obhajobu; není pravdou, že by 
studovala  spis  a  ani  nebyla  sama  schopna  obhajobu  vést.  Dále  ve  své  stížnosti 
█████████████ popisuje skutečnosti, které jsou pro posouzení dané věci irelevantní. 
Krajský soud dle ustanovení § 147 odst. 1 trestního řádu přezkoumal zákonnost a odůvodněnost 
výroku  napadeného  usnesení,  jakož  i  řízení  předcházející  jeho  vydání,  a  dospěl  k následujícím 
závěrům: 
Z obsahu 
spisu 
bylo 
zjištěno, 
že 
obhájkyně 
Mgr. 
Jitka 
Nedvídková 
byla 
████████████████  ustanovena  dle  §  36a  odst.  1  písm.  c)  trestního  řádu,  přičemž 
skutečně vykonala dva úkony, za které jí byla přiznána odměna a režijní paušál. Je nepochybné, že 
došlo  k přípravě  a  převzetí  obhajoby  a  rovněž  tak  je  doložen  úkon  spočívající  v prostudování 
spisu,  stejně  tak  jako  cestovné.  Důvodem  nutné  obhajoby  je  skutečnost,  že  probíhá  řízení  o 
návrhu státního zástupce na uložení ochranného léčení psychiatrického v ústavní formě. Okresní 
soud  nepochybil,  když  při  stanovení  výše  odměny  za  jeden  úkon  vycházel  z trestní  sazby 
trestného  činu,  který  byl  ████████████████  kladen  za  vinu,  když  v dané  věci  ani 
nebylo zahájeno trestní stíhání a věc byla odložena. 
Jak již bylo shora uvedeno, okresní soud postupoval při stanovení odměny a náhrady hotových 
výdajů  v souladu  s advokátním  tarifem,  tedy  vyhláškou  č.  177/96  Sb.,  ustanovená  obhájkyně 

 

6 To 225/2018 
skutečně  ony  dva  úkony  provedla  a  řádně  doložila  cestovné,  a  tedy  stížnost 
██████████████ se jeví jako zcela nedůvodná a proto byla dle ustanovení § 148 odst. 1 
písm. c) trestního řádu zamítnuta. 
 
Poučení: 
 
Proti tomuto rozhodnutí není další řádný opravný prostředek přípustný. 
 
 
Zlín 18. září 2018 
 
 
 
Mgr. Radana Macháňová Laštůvková v. r. 
předsedkyně senátu 
 
Vypracoval: 
JUDr. Ivan Holík 
soudce 
 
 
Shodu s prvopisem potvrzuje Hana Heliová