Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí'.

Č E S K Á  R E P U B L I K A – K R A J S K Ý  S O U D  V   P R A Z E 
 
150 75  PRAHA 5 - SMÍCHOV, nám. Kinských č.  5,  tel. 257 005 111, fax: 257 326 026 
 
ID datové schránky: hvbabbq 

 
           E-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx 
___________________________________________________________________________ 
IČO: 00215678 
Naše značka: Si 374/2018 
(uveďte v odpovědi)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 3. 1. 2019 
 
Sdělení  dle  §  14  odst.  5  písm.  a)  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

Vážená paní magistro, 
 
dne  5.  11.  2018  byla  shora  uvedenému  soudu  doručena  žadatelčina  žádost,  kterou  na  základě 
zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k  informacím  žádala  o  zaslání  anonymizovaného 
KSPH 70 INS 9277/2015-A-8 včetně rozhodnutí Vrchního soudu 852/2015-A-21. 
  
K Vaší  žádosti  povinný  subjekt  sděluje,  že Vaše  žádost  se  v souladu  s  §  14  odst.  5  písm.  b) 
zákona o svobodném přístupu k informacím odkládá, a to z níže uvedeného důvodu. 
Dne 13. 11. 2018 Vám povinný subjekt poskytl požadované anonymizované rozhodnutí vedené 
pod  sp.  zn.  KSPH  70  INS  9277/2015-A-8   a  zároveň  Vás  dle  §  14  odst.  5  písm.  b)  zákona o 
svobodném přístupu k informacím dopisem ve věci sp. zn. Si 374/2018, který Vám byl doručen 
dne  15.  11.  2018,  vyzval  k upřesnění  žádosti  dle  §  14  odst.  5  písm.  b)  zákona  o  svobodném 
přístupu  k informacím  (konkrétně  ke specifikaci,  zda  požadujete  usnesení  Vrchního  soudu  v 
Praze, kterým se rozhodovalo o odvolání ve  věci vedené pod sp. zn. KSPH 70 INS 9277/2015-
A-8  , č. j. 2 VSPH 853/2015-A-21, ze dne 20. 5. 2015 či jiné rozhodnutí).   
Podle  §  14  odst.  5  písm.  b)  zákona  o  svobodném  přístupu  k informacím  platí,  že:  „neupřesní-li 
žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne povinný subjekt o odmítnutí žádosti.“ 

Vzhledem  k tomu,  že  dne 17. 12. 2018  uplynula  lhůta  k doplnění  Vaší  žádosti,  povinnému 
subjektu nezbylo, než Vaši žádost odložit. 
 
S pozdravem 
 
JUDr. Lenka Škubalová, v. r. 
 
 
 
 
 
 
      místopředsedkyně Krajského soudu v Praze 
 
Za správnost vyhotovení : 
Semanská Iva