Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Rozhodnutí 9 A 251 / 2015 ze dne 11.9.2018'.

 
 
č. j. Si 925/2018-   
 
  MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE 
 Spálená 2, 112 16 Praha 2  
tel.: 221 931 111, fax: 224 947 049, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx, IDDS: snkabbm 
NAŠE ZNAČKA:  Si 925/2018 
VAŠE ZNAČKA:   
Kamila Kirke 
 
VYŘIZUJE: 
Vlastimila Billianová 
 
DNE: 
31.10.2018 
 
Vážená paní,  
 
dne 5. 10. 2018 jste podala u Městského soudu v Praze žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“), o poskytnutí anonymizovaného 
rozhodnutí sp. zn. 9 A 251/2015. 
 
Sdělujeme, že Vaše totožná žádost je u Městského soudu v Praze vedena pod sp. zn. Si 936/2018. 
K této  spisové  značce  byla  z Vaší  strany  provedena  úhrada  za  poskytnutí  informace  a 
požadované rozhodnutí Vám bylo zasláno dne 30. 10. 2018. 
 
Tímto považujeme věc za vyřízenou. 
 
 
 
S pozdravem 
 
Vlastimila Billianová 
referentka správy soudu 
 Vlastimila Digitálně podepsal 
Vlastimila 
 BillianováBillianová 
Datum: 2018.10.31 
 
09:02:58 +01'00'