Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Rozhodnutí 9 A 251 / 2015 ze dne 11.9.2018'.

                                                                                                                                                     č. j.   Si 925/2018 
 
 
 
 
  MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE 
 Spálená 2, 112 16 Praha 2  
tel.: 221 931 111, fax: 224 947 049, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx, IDDS: snkabbm 
      
 
 
VAŠE ZNAČKA: 
Kamila Kirke 
VYŘIZUJE: 
Vlastimila Billianová 
 
 
DNE: 
18.10.2018 
 
Oznámení o výši úhrady za poskytnutí informací podle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Vážená paní,   
na základě Vaší žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „InfZ“),  ve  které  požadujete  zaslání  kopie rozhodnutí 
Městského  soudu  v Praze  ve  věci  vedené  pod  sp.  zn.  9 A 251/2015, Vám zasíláme následující 
výzvu k úhradě nákladů. 
Podle  §  17  odst.  1  InfZ  mohou  povinné  subjekty  požadovat  v souvislosti s poskytováním 
informací úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením 
technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli; povinný subjekt může žádat úhradu za 
mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Sazebník úhrad za poskytování informací podle InfZ je 
stanoven  Instrukcí  Ministerstva  spravedlnosti  ČR  ze  dne  14.  7.  2011  čj.  286/2011-OT-OST. 
Tento  sazebník  i  další  příslušné  předpisy  jsou  dostupné  na  webových  stránkách  soudu,  pod 
odkazem  https://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=36&o=26&k=428.  
Městský  soud  v Praze  vyhledal  a  zpracoval  Vámi  požadované  informace  a  s odkazem na § 17 
odst. 1 a 3 InfZ Vám sděluje výši požadované úhrady spolu se způsobem jejího výpočtu: 
 
Celková výše úhrady činí: 233 Kč 
Částku uhraďte bezhotovostním převodem na účet č. 19-2928021/0710 pod v. s. 9250002018. 
 
 

Odůvodnění vyčíslení výše úhrady: 
Výše  uvedené  rozhodnutí,  které  by  Vám  mělo  být  poskytnuto,  má  celkem 35  stran a může 
obsahovat údaje, které je nutno vzhledem k jejich zákonné ochraně vyhledat a znečitelnit.  
Jedná se o nezbytnou anonymizaci zejména osobních údajů, jejichž zveřejnění by bylo v rozporu 
s § 8a InfZ, který stanoví, že informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a 
osobní údaje poskytne povinný subjekt jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu. Těmito 
předpisy jsou míněny zejména §§ 81 až 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a nařízení 
Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)  2016/679,  obecné  nařízení  o  ochraně  osobních  údajů 
(GDPR).   

 
Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 
Městský soud v Praze současně odkazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu zabývající se 
úhradou  nákladů  spojených  s anonymizací,  č.j.  5  As  76/2014-23 ze dne 31. 7. 2014, kde se 
konstatuje,  že  nejde  o  úhradu  za  „anonymizaci“  daného  textu,  tedy  samotné  provedení 
znečitelnění, nýbrž „za vyhledání případných informací, které nelze podle § 7, § 8a, § 9, § 10 a § 11 zákona 
o  svobodném  přístupu  k informacím  poskytnout.“  Nejvyšší  správní  soud  dále  uvedl,  že  přítomnost 
chráněných údajů nelze v žádném ze soudních rozhodnutí předem vyloučit, a proto se veškerý 
text  musí  vždy  důkladně  prostudovat  a  identifikovat  ty  případné  údaje,  které  poskytnuty  být 
nemohou. Konečný rozsah znečitelněných informací není pro délku práce rozhodující. Povinný 
subjekt  dokonce  může  dojít  i  k závěru,  že  požadované  informace  poskytne  v původní 
„neanonymizované“ podobě, neboť žádné chráněné údaje neobsahují. 
Dále povinný subjekt při stanovení výše úhrady vychází z rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti 
ČR  ze  dne  31.  5.  2011  čj.  175/2011-OT/OSV/4,  podle  kterého:  „Provedení  anonymizace 
požadovaných  rozhodnutí  je  přirozeně  součástí  vyřizování  žádosti  o  informace,  přičemž  vyhledávání  chráněných 
informací a jejich následné znečitelnění je třeba zahrnout do celkového vyhledávání informací, které se i v důsledku 
nutné anonymizace může stát mimořádně rozsáhlým.“ 
Postup  je  rovněž  v souladu s Instrukcí  Ministerstva  spravedlnosti  ČR  ze  dne  24.  7.  2009  č.  j. 
13/2008-  SOSV-SP, kterou se  provádějí  některá  ustanovení  InfZ.  Citovaná  instrukce  není 
obecně  závazným  právním  předpisem,  avšak  Městský  soud  v Praze,  stejně  jako  všechny  soudy 
v ČR,  je  povinen  se  jí  jako  rezortním  předpisem  řídit  a  dodržovat  její  ustanovení.  Pro  úplnost 
dodejme,  že  ustanovení  instrukce  nepřekračují  rámec  zákonné  ochrany  osobnosti, pouze 
zpřesňují  některá  vymezení  pojmů  a  poskytují  návod,  jakým  způsobem  se  prakticky  provádí 
anonymizace textů, např. soudních rozhodnutí. 
Z tohoto důvodu požaduje Městský soud v Praze úhradu za poskytnutí požadované informace ve 
výši 200 Kč za každou 1 hodinu, v tomto případě za 1,16 hodiny práce při nutné anonymizaci 
požadovaného  rozhodnutí,  neboť  vyhledání  údajů  pro  anonymizaci  jedné  strany  předmětného 
rozhodnutí zabere jedné pracovnici cca 2 minuty. 
Výpočet celkové částky: 35 stran x 2 min./60 min. x 200 Kč = 233 Kč 
 
Poučení: 
Poskytnutí informace je vázáno na zaplacení požadované úhrady. Jestliže úhradu do 60 dnů ode 
dne  doručení  tohoto  oznámení  nezaplatíte  na  uvedený  účet,  bude  Vaše  žádost  odložena  (§  17 
odst. 5 InfZ). 
V případě,  že  nebudete  souhlasit  se  stanovenou výší  úhrady,  lze  prostřednictvím  Městského 
soudu v Praze podat proti tomuto oznámení stížnost Ministerstvu spravedlosti ČR, a to ve lhůtě 
30 dnů od doručení tohoto oznámení. Po dobu vyřizování stížnosti neplyne lhůta pro zaplacení 
požadované úhrady. 
 
S pozdravem 
 
Vlastimila Billianová 
referentka správy soudu 
 
Digitálně podepsal 
 Vlastimila Vlastimila 
Billianová 
 BillianováDatum: 2018.10.18 
09:39:33 +02'00'

 
Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 
 
Kopie na vědomí:  Ekonomický odbor Městského soudu v Praze – Hana Míčková