Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Rozsudek 42 T 15/2013'.


 
 
 

Číslo jednací: 42T 15/2013 -   
                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
 
 
 
ČESKÁ REPUBLIKA 
 
 
ROZSUDEK 
JMÉNEM REPUBLIKY 
 
 
 
Městský  soud  v Praze  rozhodl  v hlavním  líčení  konaném  dne  12.  10.  2016  v senátě 
složeném z předsedy Mgr. Tomáše Kubovce a přísedících Ilony Balešové a Petra Smutného, 
 
t a k t o : 
 
 
obžalovaný 
 
Martin H. 
nar. XXXXX, trv. bytem XXXXX, ředitel bezpečnostní agentury XXXXX 
 
j e    v i n e n ,   ž e   
 
I) 
 
Společně s již odsouzeným Lukášem H., jakožto osoby jednající za společnost XXXXX, spol. 
s r.o.,  IČ  XXXXX,  se  sídlem  XXXXX,  Praha  5,  a  to  jakožto  osoby  fakticky  reálně 
vykonávající  strategické  i  veškeré  další  rozhodovací  procesy  ve  společnosti,  společně  s 
Františkem Č., nar. XXXXX, zemřelým dne XXXXX, jehož trestní stíhání pro tento skutek 
bylo podle § 223 odst. 1 tr. řádu z důvodů uvedených v § 11 odst. 1 písm. e) tr. řádu dne 20. 5. 
2014  s ohledem  na  jeho  úmrtí  zastaveno,  jakožto  osobou  pověřenou  vedením  účetnictví 
společnosti, společně s Annou H., nar. XXXXX, zemř. XXXXX, jejíž trestní stíhání pro tento 
skutek bylo dle § 172 odst. 1 písm. d) tr. řádu, za použití § 11 odst. 1 písm. e) tr. řádu dne 15. 
3.  2012  s ohledem  na  její  úmrtí  zastaveno,  jakožto  jednatelkou  společnosti  a  osobou 
s dispozičním právem k nakládání se zůstatky bankovních účtů společnosti, 

pokračování 
 

42T 15/2013 
v době od 30.7. 2007, kdy se stal společníkem společnosti do 22. 2. 2010 na různých místech 
v Praze, především v kancelářích společnosti umístněných  od 1. 2. 2007 na adrese XXXXX, 
Praha 15 
1/ rozhodl, že i nadále bude účetnictví společnosti  vedeno v rozporu s ust. § 8 odst. 1 a § 7 
odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, nikoli správně a úplně, ale takovým způsobem, aby 
sestavená  účetní  závěrka  nepodávala  věrný  a  poctivý  obraz  předmětu  účetnictví  a  finanční 
situace společnosti, a že o výši příjmů zaměstnanců společnosti bude účtováno v rozporu se 
skutečností v nižší výši tak, aby z  jejich mezd byly protiprávně, v rozporu s ust. § 38h odst. 1 
zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v rozporu s ust. § 8 odst. 2 zák. č. 589/1992 Sb., o 
pojistném  na  sociální  zabezpečení  a příspěvku  na  státní  politiku  zaměstnanosti,  a  v rozporu 
s ust. § 2 odst. 2 zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, sráženy a 
odváděny  nižší  úhrny  záloh  daně  z příjmů  fyzických  osob  ze  závislé  činnosti  a  funkčních 
požitků,  nižší  pojistné  na  sociální  zabezpečení  a příspěvek  na  státní  politiku  zaměstnanosti 
placené  zaměstnanci  a  nižší  část  pojistného  na  všeobecné  zdravotní  pojištění  hrazené 
zaměstnanci a aby bylo odváděno nižší pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní 
politiku  zaměstnanosti  placené  společností  a  nižší  část  pojistného  na  všeobecné  zdravotní 
pojištění hrazené společností za její zaměstnance, 
2/  souhlasil  s  pověřením  Františka  Č.  vytvořením  fiktivního  systému  odměňování 
zaměstnanců  společnosti  v jejím  účetnictví,  založeného  na  domnělém  dodržování  právních 
předpisů  upravujících  odměňování  a  pracovní  dobu  zaměstnanců  společností,  v němž  byly 
oproti  skutečnosti  vykazovány  nižší  počty  zaměstnanci  odpracovaných  hodin  a  tomu 
odpovídající nižší příjmy zaměstnanců společnosti, 
3/ souhlasil s pověřením Františka  Č. určením výše a odváděním úhrnů záloh daně z příjmů 
fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, pojistného na sociální zabezpečení a 
příspěvku  na  státní  politiku  zaměstnanosti  a  pojistného  na  všeobecné  zdravotní  pojištění  ve 
výši odvozené z úhrnu příjmů zaměstnanců společnosti a z příslušných vyměřovacích základů 
vyplývajících z jím vytvořeného fiktivního systému odměňování zaměstnanců společnosti, a 
pověřili jej přípravou a podáváním vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních 
požitků  finančnímu  úřadu,  přehledů  o  výši  vyměřovacího  základu  a  o  výši  pojistného  na 
sociální  zabezpečení  a  příspěvku  na  státní  politiku  zaměstnanosti  okresní  správě  sociálního 
zabezpečení  a  přehledů  o  platbách  pojistného  na  všeobecné  zdravotní  pojištění  příslušným 
zdravotním pojišťovnám v souladu s údaji o příjmech zaměstnanců a vyměřovacích základech 
vyplývajících z jím vytvořeného fiktivního systému odměňování zaměstnanců společnosti, o 
němž účtoval v účetnictví společnosti, 
4/ zajistili zmocnění Františka Č. k zastupování společnosti při jednáních s finančním úřadem, 
okresní  správou  sociálního  zabezpečení  a  příslušnými  zdravotními  pojišťovnami  ve  věci 
správních  řízení  a  kontrolní  činnosti  týkajících  se  odvádění  povinných  plateb  z mezd 
zaměstnanců společnosti a pověřili jej, aby při zastupování společnosti obhajoval pravdivost a 
správnost  jím  vytvořeného  fiktivního  systému  odměňování  zaměstnanců  společnosti,  z něj 
odvozených výstupů a výši společností odvedených povinných plateb, 
5/ kontrolovali činnost prováděnou Františkem Č. pro společnost a odměňovali jej za ni 
peněžní hotovostí, 
6/  souhlasil  s tím,  že  i  nadále  budou    zaměstnanci  společnosti    ve  skutečnosti  odměňování 
úměrně  podle  počtu  jimi  odpracovaných  hodin  sazbou  individuálně  dohodnutou  v  rámci 
sjednání pracovního poměru s každým zaměstnancem a takto určená částka bude zaměstnanci 
po  20.  dni  následujícího  kalendářního  měsíce  reálně  vyplacena  v hotovosti,  aniž  by  byla 
jakkoli  zohledněna  v účetnictví  společnosti  či  při  odvádění  povinných  plateb  z mezd 
zaměstnanců  společnosti,  a  tento  skutečný  systém  odměňování  zaměstnanců  v provozu 

pokračování 
 

42T 15/2013 
společnosti realizovali prostřednictvím zaměstnanců společnosti zastávajících vedoucí pozice 
provozních  pracovníků,  kterým  uložili,  aby  uchazečům  o práci  při  sjednání  pracovního 
poměru  sdělili,  že  budou  za  odvedenou  práci  odměňováni  pouze  v závislosti  na  celkovém 
počtu jimi odpracovaných hodin tzv. čistou hodinovou sazbou a takto určená částka jim bude 
vyplacena  v hotovosti,  a  kterým  dále  uložili,  aby  zaměstnancům  společnosti  po  20.  dni 
následujícího  kalendářního  měsíce  předávali  z připravených  výplatních  obálek  peněžní 
hotovost představující mzdu zaměstnanců společnosti,  
7/  souhlasil  s pověřením  Anny  H.,  aby  pravidelně  po  20.  dni  kalendářního  měsíce  z 
bankovních  účtů  společnosti  vybírala  v hotovosti  peněžní  prostředky,  aby  podle  jí  předané 
evidence skutečných příjmů zaměstnanců společnosti připravila popsáním výplatní obálky pro 
jednotlivé  zaměstnance  společnosti  a  vložila  do  každé  obálky  příslušnou  peněžní  hotovost 
odpovídající  skutečně  vyplácenému  příjmu  zaměstnance  a  dále  aby  z  vybraných  peněžních 
prostředků  společnosti  oddělila  do  obálek  podle  jimi  stanoveného  principu  část  peněžních 
prostředků určenou pro jejich osobní potřebu, a jako jednatelka společnosti  svým  podpisem 
stvrzovala  správnost  údajů  uvedených  na  písemnostech  připravených  Františkem  Č.  na 
základě  jím  vytvořeného  fiktivního  systému  odměňování  zaměstnanců  společnosti 
v souvislosti s odváděním povinných plateb z mezd zaměstnanců, 
to vše s úmyslem protiprávně pravidelně krátit odváděnou výši uvedených povinných plateb 
z mezd  zaměstnanců  společnosti,  přičemž  si  rovnou  měrou  každý  měsíc  neoprávněně 
přisvojovali část peněžních prostředků náležejících společnosti, přitom 
 
obžalovaný Martin H. 
konkrétně  kontroloval,  opravoval  a  schvaloval  měsíční  evidence  skutečných  příjmů 
zaměstnanců a finančního hospodaření společnosti, které mu předkládal Lukáš H., 
 
 
a  přestože  zaměstnanci  společnosti  ve  skutečnosti  odpracovali  množství  hodin  práce 
fakturované společností odběratelům jejích služeb a byli za to odměněni vyplacením peněžní 
hotovosti  podle  skutečného  počtu  jimi  odpracovaných  hodin  a  individuálně  smluvené 
hodinové  sazby,  byly  v důsledku  jednání  obviněných  společností  XXXXX,  spol.  s r.  o., 
Finančnímu úřadu pro Prahu 9, se sídlem Drahobejlova 48, Praha 9, v období do srpna 2007 a 
Finančnímu úřadu pro Prahu 5, se sídlem Peroutkova 61, Praha 5, v období od září 2007 do 
února  2010  podány  vyúčtování  daně  z příjmů  ze  závislé  činnosti  a  funkčních  požitků,  dále 
příslušným  územním  pracovištím  Pražské  správě  sociálního  zabezpečení,  se  sídlem  Trojská 
13a, Praha 8, podány přehledy o výši vyměřovacích základů a o výši pojistného na sociální 
zabezpečení  a  příspěvku  na  státní  politiku  zaměstnanosti  a  České  národní  zdravotní 
pojišťovně, IČ 497 09 917, České průmyslové zdravotní pojišťovně, IČ 476 72 234, Hutnické 
zaměstnanecké pojišťovně, IČ 476 72 234, Oborové zdravotní pojišťovně zaměstnanců bank, 
pojišťoven a stavebnictví, IČ 471 14 321, Revírské bratrské pokladně, zdravotní pojišťovně, 
IČ 476 73 036, Vojenské zdravotní pojišťovně České republiky, IČ 471 14 975, Všeobecné 
zdravotní pojišťovně České republiky, IČ 411 97 518, Zaměstnanecké pojišťovně Škoda, IČ 
463  54  182,  Zdravotní  pojišťovně  Ministerstva  vnitra  České  republiky,  IČ  471  14  304,  a 
Zdravotní  pojišťovně  METAL  –  ALIANCE,  IČ  487  03  893,  podány  přehledy  o  platbách 
pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, které byly odvozeny toliko z údajů z fiktivního 
systému  odměňování  zaměstnanců  společnosti,  jak  o  něm  bylo  účtováno  v účetnictví 
společnosti, 

pokračování 
 

42T 15/2013 
čímž  obžalovaný  společně  s již  odsouzeným  Lukášem  H.  zkrátil  pojistné  na  sociální 
zabezpečení  a  příspěvek  na  státní  politiku  zaměstnanosti,  pojistné  na  všeobecné  zdravotní 
pojištění,  resp.  daň  z příjmů  fyzických  osob  za  závislé  činnosti  a  funkčních  požitků,  které 
měly být z příjmů zaměstnanců společnosti odvedeny, 
za měsíc srpen 2007 o částky ve výši nejméně 574.371,- Kč, 214.038,- Kč, resp. 243.720,- 
Kč, 
za měsíc září 2007 o částky ve výši nejméně 404.656,- Kč, 148.447,- Kč, resp. 236.881,- Kč, 
za měsíc říjen 2007 o částky ve výši nejméně 461.507,- Kč, 174.553,- Kč, resp. 215.462,- Kč, 
za měsíc listopad 2007 o částky ve výši nejméně 454.114,- Kč, 164.262,- Kč, resp. 185.591,- 
Kč, 
za měsíc prosinec 2007 o částky ve výši nejméně 548.542,- Kč, 202.922,- Kč, resp. 256.834,- 
Kč, 
za měsíc leden 2008 o částky ve výši nejméně 421.561,- Kč, 172.456,- Kč, resp. 201.035,- 
Kč, 
za měsíc únor 2008 o částky ve výši nejméně 472.005,- Kč, 160.299,- Kč, resp. 186.540,- Kč, 
za měsíc březen 2008 o částky ve výši nejméně 533.385,- Kč, 202.201,- Kč, resp. 233.585,- 
Kč, 
za měsíc duben 2008 o částky ve výši nejméně 561.151,- Kč, 206.097,- Kč, resp. 230.370,- 
Kč, 
za měsíc květen 2008 o částky ve výši nejméně 573.583,- Kč, 218.739,- Kč, resp. 205.725,- 
Kč, 
za měsíc červen 2008 o částky ve výši nejméně 483.412,- Kč, 174.871,- Kč, resp. 69.210,- 
Kč, 
za měsíc červenec 2008 o částky ve výši nejméně 430.529,- Kč a 156.227,- Kč,  
za měsíc srpen 2008 o částky ve výši nejméně 465.240,- Kč, 168.928,- Kč, resp. 228.255,- 
Kč, 
za měsíc září 2008 o částky ve výši nejméně 596.497,- Kč, 213.974,- Kč, resp. 216.695,- Kč, 
za měsíc říjen 2008 o částky ve výši nejméně 640.468,- Kč, 241.523,- Kč, resp. 76.938,- Kč, 
za měsíc listopad 2008 o částky ve výši nejméně 635.707,- Kč, 232.096,- Kč, resp. 274.815,- 
Kč, 
za měsíc prosinec 2008 o částky ve výši nejméně 638.502,- Kč, 241.426,- Kč, resp. 140.095,- 
Kč, 
za měsíc leden 2009 o částky ve výši nejméně 558.080,- Kč, 225.891,- Kč, resp. 272.567,- 
Kč, 
za měsíc únor 2009 o částky ve výši nejméně 499.099,- Kč, 193.022,- Kč, resp. 234.430,- Kč, 
za měsíc březen 2009 o částky ve výši nejméně 537.086,- Kč, 217.597,- Kč, resp. 267.145,- 
Kč, 
za měsíc duben 2009 o částky ve výši nejméně 555.957,- Kč, 219.062,- Kč, resp. 267.640,- 
Kč, 
za měsíc květen 2009 o částky ve výši nejméně 564.023,- Kč, 233.044,- Kč, resp. 286.105,- 
Kč, 

pokračování 
 

42T 15/2013 
za měsíc červen 2009 o částky ve výši nejméně 586.263,- Kč, 229.349,- Kč, resp. 275.070,- 
Kč, 
za měsíc červenec 2009 o částky ve výši nejméně 537.041,- Kč, 230.940,- Kč, resp. 285.540,- 
Kč, 
za měsíc srpen 2009 o částky ve výši nejméně 545.999,- Kč, 233.708,- Kč, resp. 304.205,- 
Kč, 
za měsíc září 2009 o částky ve výši nejméně 531.147,- Kč, 226.447,- Kč, resp. 272.265,- Kč, 
za měsíc říjen 2009 o částky ve výši nejméně 231.073,- Kč a 91.803,- Kč, 
celkem tedy  pojistné na  sociální zabezpečení  a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti  o 
částku 14.040.998,- Kč, pojistné na všeobecné zdravotní pojištění o částku 5.393.922,- Kč a 
daň  z příjmů  fyzických  osob  ze  závislé  činnosti a  z  funkčních  požitků  o  částku  5.666.718,- 
celkově o částku ve výši 25.101.638,- Kč,  
t e d y : společným jednáním s již odsouzeným Lukášem H. ve velkém rozsahu zkrátil daň, 
pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné 
na zdravotní pojištění 
 
II) 
Společně s již odsouzeným Lukášem H., jakožto osoby jednající za společnost XXXXX, spol. 
s r.o.,  IČ  XXXXX,  se  sídlem  XXXXXX,  Praha  5,  a  to  jakožto  osoby  fakticky  reálně 
vykonávající  strategické  i  veškeré  další  rozhodovací  procesy  ve  společnosti  společně  s 
Františkem Č., nar. XXXXX, zemřelým dne XXXXX, jehož trestní stíhání pro tento skutek 
bylo podle § 223 odst. 1 tr. řádu z důvodů uvedených v § 11 odst. 1 písm. e) tr. řádu dne 20. 5. 
2014  s ohledem  na  jeho  úmrtí  zastaveno,  jakožto  osobou  pověřenou  vedením  účetnictví, 
v blíže  nezjištěné  době  od  května  2005  do  22.  10.  2009  na  různých  místech  v Praze, 
především v kancelářích společnosti umístněných  na adrese XXXXX, Praha 15,  
Martin H. jako společník a již odsouzený Lukáš H. rozhodli v úmyslu neoprávněně snížit 
daňovou  povinnost  společnosti  XXXXX,  spol.  s r.  o.,  o  pravidelném  zahrnování  faktur 
vytvářených Františkem Č. jménem společností XXXXX, spol. s r. o., IČ XXXXX, se sídlem 
XXXXX,  Praha  6,  a  XXXXX,  spol.  s r.  o.,  IČ  XXXXX,  se  sídlem  XXXXX,  Praha  8,  do 
účetnictví  společnosti  XXXXX,  spol.  s r.  o.,  přestože  věděli,  že  k provedení  fakturovaných 
činností ve skutečnosti nikdy nedošlo, a dále rozhodli o uplatňování těchto faktur za fiktivní 
činnosti  v daňových  přiznáních  společnosti  XXXXX,  spol.  s r.  o.,  k dani  z přidané  hodnoty 
jakožto  dokladů  o  přijatých  zdanitelných  plnění  s nárokem  na  odpočet  daně  a  v daňových 
přiznáních  společnosti  XXXXX,  spol.  s r.  o.,  k dani  z příjmů  právnických  osob  jakožto 
dokladů  o  nákladech  vynaložených  na dosažení,  zajištění  a  udržení  zdanitelných  příjmů,  a 
prováděním  těchto  rozhodnutí  pověřili  Františka  Č.,  jehož  za  to  každý  kalendářní  měsíc 
odměňovali peněžní hotovostí a který jménem společností XXXXX, spol. s r. o. a XXXXX, 
spol.  s r.  o.,  vytvořil  faktury  za  fiktivní  činnosti,  tyto  v rozporu  s ust.  §  8  odst.  1  zák.  č. 
563/1991  Sb.,  o  účetnictví,  zahrnul  do  účetnictví  společnosti  XXXXX,  spol.  s r.  o.,  a 
zohlednil  je  při  sestavení  daňových  přiznáních  k dani  z přidané  hodnoty  a  k  dani  z příjmů 
právnických osob společnosti XXXXX, spol. s r. o., když: 
 
v roce  2007  zaúčtovali  a  v daňových  přiznáních  k dani  z příjmů  právnických  osob  za  rok 
2007 a k dani z přidané hodnoty za měsíce říjen až prosinec roku 2007 uplatnili: 

pokračování 
 

42T 15/2013 
1. 
fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 1. 10. 2007 jako FD č. 2007375; 
2. 
fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 166.600,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 1. 10. 2007 jako FD č. 2007376; 
3. 
fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 214.200,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 1. 10. 2007 jako FD č. 2007377; 
4. 
fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 214.200,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 1. 11. 2007 jako FD č. 2007436; 
5. 
fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 166.600,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 1. 11. 2007 jako FD č. 2007438; 
6. 
fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 1. 11. 2007 jako FD č. 2007439; 
7. 
fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 1. 12. 2007 jako FD č. 2007494; 
8. 
fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 166.600,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 1. 12. 2007 jako FD č. 2007495; 
9. 
fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 214.200,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 1. 12. 2007 jako FD č. 2007497; 
10.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 12. 2007 jako FD č. 2007530; 
11.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 214.200,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 31. 12. 2007 jako FD č. 2007531; 
12.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 166.600,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 12. 2007 jako FD č. 2007533; 
 
v roce  2008  zaúčtovali  a  v daňových  přiznáních  k dani  z příjmů  právnických  osob  za  rok 
2008 a k dani z přidané hodnoty za měsíce leden až prosinec roku 2008 uplatnili: 
13.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 166.600,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 1. 2008 jako FD č. 2008035; 
14.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 214.200,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 31. 1. 2008 jako FD č. 2008036; 
15.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 1. 2008 jako FD č. 2008038; 
16.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 29. 2. 2008 jako FD č. 2008071; 
17.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 214.200,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 29. 2. 2008 jako FD č. 2008073; 
18.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 166.600,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 29. 2. 2008 jako FD č. 2008074; 
19.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 166.600,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 3. 2008 jako FD č. 2008123; 

pokračování 
 

42T 15/2013 
20.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 3. 2008 jako FD č. 2008124; 
21.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 214.200,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 31. 3. 2008 jako FD č. 2008126; 
22.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 214.200,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 30. 4. 2008 jako FD č. 2008173; 
23.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 30. 4. 2008 jako FD č. 2008174; 
24.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 166.600,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 30. 4. 2008 jako FD č. 2008175; 
25.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 595.000,- Kč vč. DPH za 
blíže nespecifikovanou činnost zaúčtovanou dne 30. 4. 2008 jako FD č. 2008183; 
26.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 166.600,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 5. 2008 jako FD č. 2008225; 
27.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 214.200,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 31. 5. 2008 jako FD č. 2008226; 
28.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 5. 2008 jako FD č. 2008228; 
29.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 30. 6. 2008 jako FD č. 2008282; 
30.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 214.200,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 30. 6. 2008 jako FD č. 2008286; 
31.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 166.600,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 30. 6. 2008 jako FD č. 2008288; 
32.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 166.600,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 7. 2008 jako FD č. 2008341; 
33.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 7. 2008 jako FD č. 2008344; 
34.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 214.200,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 31. 7. 2008 jako FD č. 2008346; 
35.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 8. 2008 jako FD č. 2008399; 
36.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 166.600,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 8. 2008 jako FD č. 2008401; 
37.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 214.200,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 31. 8. 2008 jako FD č. 2008403; 
38.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 214.200,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 30. 9. 2008 jako FD č. 2008443; 
39.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 166.600,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 30. 9. 2008 jako FD č. 2008445; 
40.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 30. 9. 2008 jako FD č. 2008446; 

pokračování 
 

42T 15/2013 
41.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 10. 2008 jako FD č. 2008492; 
42.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 214.200,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 31. 10. 2008 jako FD č. 2008496; 
43.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 166.600,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 10. 2008 jako FD č. 2008497; 
44.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 30. 11. 2008 jako FD č. 2008554; 
45.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 166.600,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 30. 11. 2008 jako FD č. 2008555; 
46.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 214.200,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 30. 11. 2008 jako FD č. 2008557; 
47.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 214.200,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 31. 12. 2008 jako FD č. 2008615; 
48.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 12. 2008 jako FD č. 2008616; 
49.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 166.600,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 12. 2008 jako FD č. 2008620; a 
 
v roce 2009 zaúčtovali a v daňových přiznáních k dani z přidané hodnoty za měsíce leden až 
září roku 2009 uplatnili: 
50.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 1. 2009 jako FD č. 20090059; 
51.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 214.200,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 31. 1. 2009 jako FD č. 20080057; 
52.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 166.600,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 1. 2009 jako FD č. 20090060; 
53.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 166.600,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 28. 2. 2009 jako FD č. 20090101; 
54.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 214.200,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 28. 2. 2009 jako FD č. 20090102; 
55.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 28. 2. 2009 jako FD č. 20090104; 
56.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 214.200,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 31. 3. 2009 jako FD č. 20090158; 
57.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 3. 2009 jako FD č. 20090160; 
58.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 166.600,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 3. 2009 jako FD č. 20090161; 
59.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 214.200,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 30. 4. 2009 jako FD č. 20090202; 

pokračování 
 

42T 15/2013 
60.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 166.600,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 30. 4. 2009 jako FD č. 20090204; 
61.  fakturu společnosti  XXXXX, spol. s r. o., na  částku  ve výši  88.060,-  Kč vč. DPH za 
opravárenskou činnost zaúčtovanou dne 30. 4. 2009 jako FD č. 20090206; 
62.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 30. 4. 2009 jako FD č. 20090208; 
63.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 166.600,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 5. 2009 jako FD č. 20090239; 
64.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 214.200,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 31. 5. 2009 jako FD č. 20090241; 
65.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 5. 2009 jako FD č. 20090242; 
66.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 166.600,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 30. 6. 2009 jako FD č. 20090291; 
67.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 30. 6. 2009 jako FD č. 20090299; 
68.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 214.200,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 30. 6. 2009 jako FD č. 20090300; 
69.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 7. 2009 jako FD č. 20090352; 
70.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 166.600,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 7. 2009 jako FD č. 20090356; 
71.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 214.200,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 31. 7. 2009 jako FD č. 20090357; 
72.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 214.200,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 31. 8. 2009 jako FD č. 20090405; 
73.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 166.600,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 8. 2009 jako FD č. 20090408; 
74.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 8. 2009 jako FD č. 20090409; 
75.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 214.200,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 30. 9. 2009 jako FD č. 20090473; 
76.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 30. 9. 2009 jako FD č. 20090474; 
77.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 166.600,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 30. 9. 2009 jako FD č. 20090484; 
 
a  tímto  neoprávněně,  v rozporu  s ust.  §  72  odst.  1,  3,  §  100  odst.  1  a  §  108  odst.  1  písm. 
a) zák.  č.  235/2004  Sb.,  o  dani  z přidané  hodnoty,  v  rozporu  s ust.  §  20  odst.  1,  §  23  odst. 
1, 2, 3 písm.  a)  bod  druhý,  §  24  odst.  1  a  §  38m  odst.  1  zák.  č.  586/1992  Sb.,  o  daních 
z příjmů, a v rozporu s ust. § 40 odst. 1, 3, 13 zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, 
nesplnili  povinnost  řádně  přiznat  a  zaplatit  daň  z příjmů  právnických  osob  a  daň  z přidané 

pokračování 
 
10 
42T 15/2013 
hodnoty  správci  daně,  konkrétně  za  zdaňovací  období  do  září  2007  Finančnímu  úřadu  pro 
Prahu  9,  se  sídlem  Drahobejlova  48,  Praha  9,  a  za  zdaňovací  období  od  října  2007 
Finančnímu úřadu pro Prahu 5, se sídlem Peroutkova 61, Praha 5, 
čímž zkrátili daň z příjmů právnických osob za třetí až čtvrté čtvrtletí roku 2007 o částku 
ve  výši    470.400,-  Kč  a  za  rok  2008  o částku  ve  výši  1.339.800,-  Kč  a  daň  z přidané 
hodnoty
 za třetí  až čtvrté čtvrtletí roku 2007 o částku  ve výši   372.400,- Kč, za rok 2008 o 
částku  ve  výši  1.212.200,-  Kč  a  za  období  měsíců  ledna  až  září  2009  o  částku  ve  výši 
851.960,- Kč, celkově o částku ve výši  4.246.760,- Kč. 
t e d y : společným jednáním s již odsouzeným Lukášem H. ve značném rozsahu zkrátil daň, 
č í m ž   s p á c h a l  
v bodě I) 
trestný čin  zkrácení  daně, poplatku a podobné povinné platby dle § 240 odst. 1, 3 trestního 
zákoníku ve spolupachatelství dle § 23 tr. zákoníku, 
 
v bodě II) 
trestný  čin  zkrácení  daně,  poplatku  a  podobné  povinné  platby  dle  §  240  odst.  1,  odst.  2 
trestního zákoníku ve spolupachatelství dle § 23 tr. zákoníku, 
 
a    o d s u z u j e   s e 
 
Podle § 240 odst. 3 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 1 tr. zákoníku a § 58 odst. 1, odst. 3 
písm. c) tr. zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání 3 (tří) let. 

 
Podle  §  81  odst.  1  a  §  82  odst.  1  tr.  zákoníku  se  výkon  trestu  podmíněné  odkládá  na 
zkušební dobu v trvání 5 (pěti) let. 

 
Podle § 67 odst. 1 tr. zákoníku za použití § 68 odst.  1, 2 tr. zákoníku se obžalovanému 
dále ukládá peněžitý trest ve výši 200 denních sazeb po 5.000,-Kč, tj. 1.000.000,-Kč. 

 
Podle § 69 odst. 1 tr. zákoníku se obžalovanému pro případ, že by nebyl peněžitý trest ve 
stavené lhůtě vykonán, stanoví náhradní trest odnětí svobody v trvání 6 (šesti) měsíců.  

 
 
Odůvodnění 
 
 
I. Rekapitulace 
 
Rozsudkem  Městského  soudu  v Praze  ze    dne  22.4.  2015  byli  obžalovaní  Martin  H.  a 
Lukáš H. uznáni vinnými tím, že  
 

pokračování 
 
11 
42T 15/2013 
I) 
 
jakožto osoby jednající za společnost XXXXX, spol. s r.o., IČ XXXXX, se sídlem XXXXX, 
Praha  5,  a  to  jakožto  osoby  fakticky  reálně  vykonávající  strategické  i  veškeré  další 
rozhodovací procesy ve společnosti, společně s Františkem Č., nar. XXXXX, zemřelým dne 
XXXXX,  jehož  trestní  stíhání  pro  tento  skutek  bylo  podle  §  223  odst.  1  tr.  řádu  z důvodů 
uvedených v § 11 odst. 1 písm. e) tr. řádu dne 20.5. 2014 s ohledem na jeho úmrtí zastaveno,  
jakožto  osobou  pověřenou  vedením  účetnictví  společnosti,  společně  s  Annou  H.,  nar. 
XXXXX, zemř. XXXXX, jejíž trestní stíhání pro tento skutek bylo dle § 172 odst. 1 písm. d) 
tr.  řádu,  za  použití  §  11  odst.  1  písm.  e)  tr.  řádu  dne  15.3.2012  s ohledem  na  její  úmrtí 
zastaveno,  jakožto  jednatelkou  společnosti  a  osobou  s dispozičním  právem  k nakládání  se 
zůstatky bankovních účtů společnosti, 
v době  od  vzniku  společnosti  dne  31.  3.  2003  do  22.  2.  2010  na  různých  místech  v Praze, 
především v kancelářích společnosti umístněných do 31. 1. 2007 na adrese XXXXX, Praha 9, 
a od 1. 2. 2007 na adrese XXXXX, Praha 15 
1/ rozhodli, že účetnictví společnosti bude vedeno v rozporu s ust. § 8 odst. 1 a § 7 odst. 1 
zák.  č. 563/1991  Sb.,  o  účetnictví,  nikoli  správně  a  úplně,  ale  takovým  způsobem,  aby 
sestavená  účetní  závěrka  nepodávala  věrný  a  poctivý  obraz  předmětu  účetnictví  a  finanční 
situace společnosti, a že o výši příjmů zaměstnanců společnosti bude účtováno v rozporu se 
skutečností v nižší výši tak, aby z  jejich mezd byly protiprávně, v rozporu s ust. § 38h odst. 1 
zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v rozporu s ust. § 8 odst. 2 zák. č. 589/1992 Sb., o 
pojistném  na  sociální  zabezpečení  a příspěvku  na  státní  politiku  zaměstnanosti,  a  v rozporu 
s ust. § 2 odst. 2 zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, sráženy a 
odváděny  nižší  úhrny  záloh  daně  z příjmů  fyzických  osob  ze  závislé  činnosti  a  funkčních 
požitků,  nižší  pojistné  na  sociální  zabezpečení  a příspěvek  na  státní  politiku  zaměstnanosti 
placené  zaměstnanci  a  nižší  část  pojistného  na  všeobecné  zdravotní  pojištění  hrazené 
zaměstnanci a aby bylo odváděno nižší pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní 
politiku  zaměstnanosti  placené  společností  a  nižší  část  pojistného  na  všeobecné  zdravotní 
pojištění hrazené společností za její zaměstnance, 
2/ pověřili Františka Č. vytvořením fiktivního systému odměňování zaměstnanců společnosti 
v jejím  účetnictví,  založeného  na  domnělém  dodržování  právních  předpisů  upravujících 
odměňování  a  pracovní  dobu  zaměstnanců  společností,  v němž  byly  oproti  skutečnosti 
vykazovány nižší počty zaměstnanci odpracovaných hodin a tomu odpovídající nižší příjmy 
zaměstnanců společnosti, 
3/ pověřili Františka Č. určením výše a odváděním úhrnů záloh daně z příjmů fyzických osob 
ze  závislé  činnosti  a  funkčních  požitků,  pojistného  na  sociální  zabezpečení  a  příspěvku  na 
státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění ve výši odvozené 
z úhrnu příjmů zaměstnanců společnosti a z příslušných vyměřovacích základů vyplývajících 
z jím  vytvořeného  fiktivního  systému  odměňování  zaměstnanců  společnosti,  a    pověřili  jej 
přípravou  a podáváním  vyúčtování  daně  z příjmů  ze  závislé  činnosti  a  funkčních  požitků 
finančnímu  úřadu,  přehledů  o  výši  vyměřovacího  základu  a  o  výši  pojistného  na  sociální 
zabezpečení  a  příspěvku  na  státní  politiku  zaměstnanosti  okresní  správě  sociálního 
zabezpečení  a  přehledů  o  platbách  pojistného  na  všeobecné  zdravotní  pojištění  příslušným 
zdravotním pojišťovnám v souladu s údaji o příjmech zaměstnanců a vyměřovacích základech 
vyplývajících z jím vytvořeného fiktivního systému odměňování zaměstnanců společnosti, o 
němž účtoval v účetnictví společnosti, 
4/ zajistili zmocnění Františka Č. k zastupování společnosti při jednáních s finančním úřadem, 
okresní  správou  sociálního  zabezpečení  a  příslušnými  zdravotními  pojišťovnami  ve  věci 

pokračování 
 
12 
42T 15/2013 
správních  řízení  a  kontrolní  činnosti  týkajících  se  odvádění  povinných  plateb  z mezd 
zaměstnanců společnosti a pověřili jej, aby při zastupování společnosti obhajoval pravdivost a 
správnost  jím  vytvořeného  fiktivního  systému  odměňování  zaměstnanců  společnosti,  z něj 
odvozených výstupů a výši společností odvedených povinných plateb, 
5/  kontrolovali  činnost  prováděnou  Františkem  Č.  pro  společnost  a  odměňovali  jej  za  ni 
peněžní hotovostí, 
6/ rozhodli, že zaměstnanci společnosti budou ve skutečnosti odměňování úměrně podle počtu 
jimi  odpracovaných  hodin  sazbou  individuálně  dohodnutou  v  rámci  sjednání  pracovního 
poměru  s každým  zaměstnancem  a  takto  určená  částka  bude  zaměstnanci  po  20.  dni 
následujícího  kalendářního  měsíce  reálně  vyplacena  v hotovosti,  aniž  by  byla  jakkoli 
zohledněna  v účetnictví  společnosti  či  při  odvádění  povinných  plateb  z mezd  zaměstnanců 
společnosti,  a  tento  skutečný  systém  odměňování  zaměstnanců  v provozu  společnosti 
realizovali prostřednictvím zaměstnanců společnosti zastávajících vedoucí pozice provozních 
pracovníků, kterým uložili, aby uchazečům o práci při sjednání pracovního poměru sdělili, že 
budou  za  odvedenou  práci  odměňováni  pouze  v závislosti  na  celkovém  počtu  jimi 
odpracovaných hodin tzv. čistou hodinovou sazbou a takto určená částka jim bude vyplacena 
v hotovosti,  a  kterým  dále  uložili,  aby  zaměstnancům  společnosti  po  20.  dni  následujícího 
kalendářního  měsíce  předávali  z připravených  výplatních  obálek  peněžní  hotovost 
představující mzdu zaměstnanců společnosti,  
7/  pověřili  Annu  H.,  aby  pravidelně  po  20.  dni  kalendářního  měsíce  z  bankovních  účtů 
společnosti  vybírala  v hotovosti  peněžní  prostředky,  aby  podle  jí  předané  evidence 
skutečných  příjmů  zaměstnanců  společnosti  připravila  popsáním  výplatní  obálky  pro 
jednotlivé  zaměstnance  společnosti  a  vložila  do  každé  obálky  příslušnou  peněžní  hotovost 
odpovídající  skutečně  vyplácenému  příjmu  zaměstnance  a  dále  aby  z  vybraných  peněžních 
prostředků  společnosti  oddělila  do  obálek  podle  jimi  stanoveného  principu  část  peněžních 
prostředků určenou pro jejich osobní potřebu, a jako jednatelka společnosti  svým  podpisem 
stvrzovala  správnost  údajů  uvedených  na  písemnostech  připravených  Františkem  Č.  na 
základě  jím  vytvořeného  fiktivního  systému  odměňování  zaměstnanců  společnosti 
v souvislosti s odváděním povinných plateb z mezd zaměstnanců, 
to vše s úmyslem protiprávně pravidelně krátit odváděnou výši uvedených povinných plateb 
z mezd  zaměstnanců  společnosti,  přičemž  si  rovnou  měrou  každý  měsíc  neoprávněně 
přisvojovali část peněžních prostředků náležejících společnosti, přitom 
 
obžalovaný Martin H. 
kontroloval,  opravoval  a  schvaloval  měsíční  evidence  skutečných  příjmů  zaměstnanců  a 
finančního hospodaření společnosti, které mu předkládal Lukáš H., 
 
obžalovaný Lukáš H. 
1/ na základě přehledů skutečně odpracovaných hodin, vedených zaměstnanci společnosti,  a 
vlastní  databáze  hodinových  sazeb  smluvených  s  jednotlivými  zaměstnanci  společnosti 
měsíčně zpracovával evidenci skutečných příjmů zaměstnanců společnosti a na ni navazující 
evidenci  skutečného  finančního  hospodaření  společnosti  zahrnující  přehledy  částek 
náležejících společnosti přisvojovaných si Martinem H. a Lukášem H. a částek vyplácených 
Františku Č. a Anně H., 

pokračování 
 
13 
42T 15/2013 
2/ zpracované evidence skutečných příjmů zaměstnanců a finančního hospodaření společnosti 
předkládal ke kontrole a schválení Martinu H., 
3/ zpracovanou evidenci skutečných příjmů zaměstnanců společnosti předával Anně H., aby 
na jejím základě připravila mzdu zaměstnanců společnosti  v hotovosti do výplatních obálek 
a podle  stanoveného  principu  oddělila  část  peněžních  prostředků  společnosti  určených  k 
přisvojení Martinem H. a Lukášem H., 
4/  ze  mzdy  některých  zaměstnanců  společnosti,  připravené  v  hotovosti  Annou  H.  do 
výplatních obálek, srazil částky odpovídající vnitropodnikovým pokutám uděleným v daném 
měsíci,  poskytnutým  zálohám  na  mzdu  a  případným  poplatkům  za  ubytování  a  výplatní 
obálky se mzdou předával zaměstnancům společnosti zastávajícím vedoucí pozice pracovníků 
provozu, aby je vyplatili zaměstnancům společnosti, 
5/  do  23.  6.  2009  jako  jednatel  společnosti  svým  podpisem  stvrzoval  správnost  údajů 
uvedených  na  písemnostech  připravených  Františkem  Č.  na  základě  jím  vytvořeného 
fiktivního  systému  odměňování  zaměstnanců  společnosti  v souvislosti  s odváděním 
povinných plateb z mezd zaměstnanců, 
 
to vše s úmyslem protiprávně pravidelně krátit odváděnou výši uvedených povinných plateb 
z mezd zaměstnanců společnosti, za což byl jmenovanými odměňován peněžní hotovostí, 
 
a  přestože  zaměstnanci  společnosti  ve  skutečnosti  odpracovali  množství  hodin  práce 
fakturované společností odběratelům jejích služeb a byli za to odměněni vyplacením peněžní 
hotovosti  podle  skutečného  počtu  jimi  odpracovaných  hodin  a  individuálně  smluvené 
hodinové  sazby,  byly  v důsledku  jednání  obviněných  společností  XXXXX,  spol.  s r.  o., 
Finančnímu úřadu pro Prahu 9, se sídlem Drahobejlova 48, Praha 9, v období do srpna 2007 a 
Finančnímu úřadu pro Prahu 5, se sídlem Peroutkova 61, Praha 5, v období od září 2007 do 
února  2010  podány  vyúčtování  daně  z příjmů  ze  závislé  činnosti  a  funkčních  požitků,  dále 
příslušným  územním  pracovištím  Pražské  správě  sociálního  zabezpečení,  se  sídlem  Trojská 
13a, Praha 8, podány přehledy o výši vyměřovacích základů a o výši pojistného na sociální 
zabezpečení  a  příspěvku  na  státní  politiku  zaměstnanosti  a  České  národní  zdravotní 
pojišťovně, IČ 497 09 917, České průmyslové zdravotní pojišťovně, IČ 476 72 234, Hutnické 
zaměstnanecké pojišťovně, IČ 476 72 234, Oborové zdravotní pojišťovně zaměstnanců bank, 
pojišťoven a stavebnictví, IČ 471 14 321, Revírské bratrské pokladně, zdravotní pojišťovně, 
IČ 476 73 036, Vojenské zdravotní pojišťovně České republiky, IČ 471 14 975, Všeobecné 
zdravotní pojišťovně České republiky, IČ 411 97 518, Zaměstnanecké pojišťovně Škoda, IČ 
463  54  182,  Zdravotní  pojišťovně  Ministerstva  vnitra  České  republiky,  IČ  471  14  304,  a 
Zdravotní  pojišťovně  METAL  –  ALIANCE,  IČ  487  03  893,  podány  přehledy  o  platbách 
pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, které byly odvozeny toliko z údajů z fiktivního 
systému  odměňování  zaměstnanců  společnosti,  jak  o  něm  bylo  účtováno  v účetnictví 
společnosti, 
čímž  obžalovaní  zkrátili  pojistné  na  sociální  zabezpečení  a  příspěvek  na  státní  politiku 
zaměstnanosti,  pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, resp. daň z příjmů  fyzických osob 
za  závislé  činnosti  a  funkčních  požitků,  které  měly  být  z příjmů  zaměstnanců  společnosti 
odvedeny, 
za měsíc duben 2003 o částky ve výši nejméně 4.462,- Kč, 1.771,- Kč, resp. 1.530,- Kč, 
za měsíc květen 2003 o částky ve výši nejméně 42.229,- Kč, 14.210,- Kč, resp. 16.760,- Kč, 

pokračování 
 
14 
42T 15/2013 
za měsíc červen 2003 o částky ve výši nejméně 50.728,- Kč, 16.360,- Kč, resp. 21.160,- Kč, 
za měsíc červenec 2003 o částky ve výši nejméně 39.969,- Kč, 13.877,- Kč, resp. 16.086,- Kč, 
za měsíc srpen 2003 o částky ve výši nejméně 32.422,- Kč, 9.806,- Kč, resp. 11.455,- Kč, 
za měsíc září 2003 o částky ve výši nejméně 68.530,- Kč, 24.210,- Kč, resp. 32.095,- Kč, 
za měsíc říjen 2003 o částky ve výši nejméně 86.471,- Kč, 31.174,- Kč, resp. 46.585,- Kč, 
za měsíc listopad 2003 o částky ve výši nejméně 87.469,- Kč, 31.582,- Kč, resp. 46.898,- Kč, 
za měsíc prosinec 2003 o částky ve výši nejméně 134.922,- Kč, 58.209,- Kč, resp. 62.025,- 
Kč, 
za měsíc leden 2004 o částky ve výši nejméně 153.315,- Kč, 54.780,- Kč, resp. 78.834,- Kč, 
za měsíc únor 2004 o částky ve výši nejméně 136.892,- Kč, 47.826,- Kč, resp. 66.885,- Kč, 
za měsíc březen 2004 o částky ve výši nejméně 105.253,- Kč, 37.353,- Kč, resp. 49.845,- Kč, 
za měsíc duben 2004 o částky ve výši nejméně 94.815,- Kč, 33.123,- Kč, resp. 46.600,- Kč, 
za měsíc květen 2004 o částky ve výši nejméně 97.645,- Kč, 33.994,- Kč, resp. 49.600,- Kč, 
za měsíc červen 2004 o částky ve výši nejméně 97.368,- Kč, 32.782,- Kč, resp. 46.860,- Kč, 
za měsíc červenec 2004 o částky ve výši nejméně 88.908,- Kč, 27.306,- Kč, resp. 30.930,- Kč, 
za měsíc srpen 2004 o částky ve výši nejméně 84.589,- Kč, 25.352,- Kč, resp. 32.550,- Kč, 
za měsíc září 2004 o částky ve výši nejméně 106.680,- Kč, 32.316,- Kč, resp. 39.150,- Kč, 
za měsíc říjen 2004 o částky ve výši nejméně 107.880,- Kč, 30.731,- Kč, resp. 39.525,- Kč, 
za měsíc listopad 2004 o částky ve výši nejméně 102.732,- Kč, 28.190,- Kč, resp. 38.700,- 
Kč, 
za měsíc prosinec 2004 o částky ve výši nejméně 106.796,- Kč, 28.563,- Kč, resp. 38.760,- 
Kč, 
za měsíc leden 2005 o částky ve výši nejméně 153.023,- Kč, 46.600,- Kč, resp. 55.440,- Kč, 
za měsíc únor 2005 o částky ve výši nejméně 133.105,- Kč, 34.819,- Kč, resp. 47.250,- Kč, 
za měsíc březen 2005 o částky ve výši nejméně 147.921,- Kč, 39.301,- Kč, resp. 52.215,- Kč, 
za měsíc duben 2005 o částky ve výši nejméně 82.968,- Kč, 35.425,- Kč, resp. 26.925,- Kč, 
za měsíc květen 2005 o částky ve výši nejméně 111.826,- Kč, 38.754,- Kč, resp. 39.393,- Kč, 
za měsíc červen 2005 o částky ve výši nejméně 142.116,- Kč, 48.031,- Kč, resp. 50.872,- Kč, 
za měsíc červenec 2005 o částky ve výši nejméně 138.171,- Kč, 50.310,- Kč, resp. 49.127,- 
Kč, 
za měsíc srpen 2005 o částky ve výši nejméně 161.162,- Kč, 52.116,- Kč, resp. 54.817,- Kč, 
za měsíc září 2005 o částky ve výši nejméně 167.663,- Kč, 56.384,- Kč, resp. 61.122,- Kč, 
za měsíc říjen 2005 o částky ve výši nejméně 170.726,- Kč, 58.026,- Kč, resp. 61.205,- Kč, 
za měsíc listopad 2005 o částky ve výši nejméně 173.490,- Kč, 53.277,- Kč, resp. 56.070,- 
Kč, 
za měsíc prosinec 2005 o částky ve výši nejméně 225.037,- Kč, 62.579,- Kč, resp. 79.498,- 
Kč, 

pokračování 
 
15 
42T 15/2013 
za měsíc leden 2006 o částky ve výši nejméně 255.050,- Kč, 74.071,- Kč, resp. 60.613,- Kč, 
za měsíc únor 2006 o částky ve výši nejméně 242.075,- Kč, 59.306,- Kč, resp. 55.532,- Kč, 
za měsíc březen 2006 o částky ve výši nejméně 252.169,- Kč, 72.384,- Kč, resp. 66.320,- Kč, 
za měsíc duben 2006 o částky ve výši nejméně 243.747,- Kč, 69.968,- Kč, resp. 65.300,- Kč, 
za měsíc květen 2006 o částky ve výši nejméně 255.518,- Kč, 76.877,- Kč, resp. 76.382,- Kč, 
za měsíc červen 2006 o částky ve výši nejméně 258.671,- Kč, 76.506,- Kč, resp. 68.425,- Kč, 
za měsíc červenec 2006 o částky ve výši nejméně 267.866,- Kč, 83.015,- Kč, resp. 73.415,- 
Kč, 
za měsíc srpen 2006 o částky ve výši nejméně 265.632,- Kč, 82.353,- Kč, resp. 79.368,- Kč, 
za měsíc září 2006 o částky ve výši nejméně 244.996,- Kč, 69.230,- Kč, resp. 74.248,- Kč, 
za měsíc říjen 2006 o částky ve výši nejméně 259.605,- Kč, 80.564,- Kč, resp. 77.888,- Kč, 
za měsíc listopad 2006 o částky ve výši nejméně 279.977,- Kč, 85.345,- Kč, resp. 86.075,- 
Kč, 
za měsíc prosinec 2006 o částky ve výši nejméně 425.528,- Kč, 141.951,- Kč, resp. 190.590,- 
Kč, 
za měsíc leden 2007 o částky ve výši nejméně 445.405,- Kč, 145.955,- Kč, resp. 189.854,- 
Kč, 
za měsíc únor 2007 o částky ve výši nejméně 448.136,- Kč, 143.191,- Kč, resp. 181.870,- Kč, 
za měsíc březen 2007 o částky ve výši nejméně 322.197,- Kč, 107.997,- Kč, resp. 167.987,- 
Kč, 
za měsíc duben 2007 o částky ve výši nejméně 315.835,- Kč, 97.532,- Kč, resp. 160.257,- Kč, 
za měsíc květen 2007 o částky ve výši nejméně 458.335,- Kč, 169.390,- Kč, resp. 189.902,- 
Kč, 
za měsíc červen 2007 o částky ve výši nejméně 506.845,- Kč, 181.489,- Kč, resp. 211.258,- 
Kč, 
za měsíc červenec 2007 o částky ve výši nejméně 504.950,- Kč, 191.159,- Kč, resp. 219.885,- 
Kč, 
za měsíc srpen 2007 o částky ve výši nejméně 574.371,- Kč, 214.038,- Kč, resp. 243.720,- 
Kč, 
za měsíc září 2007 o částky ve výši nejméně 404.656,- Kč, 148.447,- Kč, resp. 236.881,- Kč, 
za měsíc říjen 2007 o částky ve výši nejméně 461.507,- Kč, 174.553,- Kč, resp. 215.462,- Kč, 
za měsíc listopad 2007 o částky ve výši nejméně 454.114,- Kč, 164.262,- Kč, resp. 185.591,- 
Kč, 
za měsíc prosinec 2007 o částky ve výši nejméně 548.542,- Kč, 202.922,- Kč, resp. 256.834,- 
Kč, 
za měsíc leden 2008 o částky ve výši nejméně 421.561,- Kč, 172.456,- Kč, resp. 201.035,- 
Kč, 
za měsíc únor 2008 o částky ve výši nejméně 472.005,- Kč, 160.299,- Kč, resp. 186.540,- Kč, 

pokračování 
 
16 
42T 15/2013 
za měsíc březen 2008 o částky ve výši nejméně 533.385,- Kč, 202.201,- Kč, resp. 233.585,- 
Kč, 
za měsíc duben 2008 o částky ve výši nejméně 561.151,- Kč, 206.097,- Kč, resp. 230.370,- 
Kč, 
za měsíc květen 2008 o částky ve výši nejméně 573.583,- Kč, 218.739,- Kč, resp. 205.725,- 
Kč, 
za měsíc červen 2008 o částky ve výši nejméně 483.412,- Kč, 174.871,- Kč, resp. 69.210,- 
Kč, 
za měsíc červenec 2008 o částky ve výši nejméně 430.529,- Kč a 156.227,- Kč,  
za měsíc srpen 2008 o částky ve výši nejméně 465.240,- Kč, 168.928,- Kč, resp. 228.255,- 
Kč, 
za měsíc září 2008 o částky ve výši nejméně 596.497,- Kč, 213.974,- Kč, resp. 216.695,- Kč, 
za měsíc říjen 2008 o částky ve výši nejméně 640.468,- Kč, 241.523,- Kč, resp. 76.938,- Kč, 
za měsíc listopad 2008 o částky ve výši nejméně 635.707,- Kč, 232.096,- Kč, resp. 274.815,- 
Kč, 
za měsíc prosinec 2008 o částky ve výši nejméně 638.502,- Kč, 241.426,- Kč, resp. 140.095,- 
Kč, 
za měsíc leden 2009 o částky ve výši nejméně 558.080,- Kč, 225.891,- Kč, resp. 272.567,- 
Kč, 
za měsíc únor 2009 o částky ve výši nejméně 499.099,- Kč, 193.022,- Kč, resp. 234.430,- Kč, 
za měsíc březen 2009 o částky ve výši nejméně 537.086,- Kč, 217.597,- Kč, resp. 267.145,- 
Kč, 
za měsíc duben 2009 o částky ve výši nejméně 555.957,- Kč, 219.062,- Kč, resp. 267.640,- 
Kč, 
za měsíc květen 2009 o částky ve výši nejméně 564.023,- Kč, 233.044,- Kč, resp. 286.105,- 
Kč, 
za měsíc červen 2009 o částky ve výši nejméně 586.263,- Kč, 229.349,- Kč, resp. 275.070,- 
Kč, 
za měsíc červenec 2009 o částky ve výši nejméně 537.041,- Kč, 230.940,- Kč, resp. 285.540,- 
Kč, 
za měsíc srpen 2009 o částky ve výši nejméně 545.999,- Kč, 233.708,- Kč, resp. 304.205,- 
Kč, 
za měsíc září 2009 o částky ve výši nejméně 531.147,- Kč, 226.447,- Kč, resp. 272.265,- Kč, 
za měsíc říjen 2009 o částky ve výši nejméně 231.073,- Kč a 91.803,- Kč, 
celkem tedy  pojistné na  sociální zabezpečení  a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti  o 
částku 23.930.818,- Kč, pojistné na všeobecné zdravotní pojištění o částku 8.591.342,- Kč a 
daň  z příjmů  fyzických  osob  ze  závislé  činnosti a  z  funkčních  požitků  o  částku  9.408.654,- 
celkově o částku ve výši 41.930.814,- Kč, 
 
t e d y : 

pokračování 
 
17 
42T 15/2013 
společným  jednáním  ve  velkém  rozsahu  zkrátili  daň,  pojistné  na  sociální  zabezpečení, 
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění 
 
II) 
 
jakožto  osoby  jednající  za  společnost  XXXXX,  spol.  s r.o.,  IČ  XXXXXX,  se  sídlem 
XXXXX, Praha 5, a to jakožto osoby fakticky reálně vykonávající strategické i veškeré další 
rozhodovací  procesy ve  společnosti  společně s Františkem Č., nar. XXXXX, zemřelým  dne 
XXXXX,  jehož  trestní  stíhání  pro  tento  skutek  bylo  podle  §  223  odst.  1  tr.  řádu  z důvodů 
uvedených v § 11 odst. 1 písm. e) tr. řádu dne 20.5. 2014 s ohledem na jeho úmrtí zastaveno,  
jakožto osobou pověřenou vedením účetnictví, v blíže nezjištěné době od května 2005 do 22. 
10.  2009  na  různých  místech  v Praze,  především  v kancelářích  společnosti  umístněných  do 
31. 1. 2007 na adrese XXXXX, Praha 9, a od 1. 2. 2007 na adrese XXXXX, Praha 15,  
Martin H. a Lukáš H. rozhodli v úmyslu neoprávněně snížit daňovou povinnost společnosti 
XXXXX,  spol.  s r.  o.,  o  pravidelném  zahrnování  faktur  vytvářených  Františkem  Č.  jménem 
společností XXXXX, spol. s r. o., IČ XXXXX, se sídlem XXXXX, a XXXXX, spol. s r. o., 
IČ  XXXXX,  se  sídlem  XXXXX,  do  účetnictví  společnosti  XXXXX,  spol.  s r.  o.,  přestože 
věděli, že k provedení  fakturovaných  činností ve  skutečnosti  nikdy  nedošlo, a dále rozhodli 
o uplatňování  těchto  faktur  za  fiktivní  činnosti  v daňových  přiznáních  společnosti  XXXXX, 
spol.  s r.  o.,  k dani  z přidané  hodnoty  jakožto  dokladů  o  přijatých  zdanitelných  plnění 
s nárokem na odpočet daně a v daňových přiznáních společnosti XXXXX, spol. s r. o., k dani 
z příjmů právnických osob jakožto dokladů o nákladech vynaložených na dosažení, zajištění a 
udržení zdanitelných příjmů, a prováděním těchto rozhodnutí pověřili Františka Č., jehož za 
to  každý  kalendářní  měsíc  odměňovali  peněžní  hotovostí  a  který  jménem  společností 
XXXXX,  spol.  s r.  o.  a  XXXXX,  spol.  s r.  o.,  vytvořil  faktury  za  fiktivní  činnosti,  tyto 
v rozporu  s ust.  §  8  odst.  1  zák.  č.  563/1991  Sb.,  o  účetnictví,  zahrnul  do  účetnictví 
společnosti  XXXXX,  spol.  s r.  o.,  a  zohlednil  je  při  sestavení  daňových  přiznáních  k dani 
z přidané hodnoty a k dani z příjmů právnických osob společnosti XXXXX, spol. s r. o., když: 
 
v roce  2005  zaúčtovali  a  v daňových  přiznáních  k dani  z příjmů  právnických  osob  za  rok 
2005 a k dani z přidané hodnoty za druhé až čtvrté čtvrtletí roku 2005 uplatnili: 
78.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 178.500,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou  činnost  zaúčtovanou  dne  22.  5.  2005  jako  fakturu  došlou  č. 
2005129; 
79.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 118.236,10 Kč vč. DPH za 
opravárenskou činnost zaúčtovanou dne 31. 5. 2005 jako FD č. 2005137; 
80.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 176.000,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 11. 7. 2005 jako FD č. 2005173; 
81.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 160.000,- Kč vč. DPH za 
opravárenskou činnost zaúčtovanou dne 15. 7. 2005 jako FD č. 2005179; 
82.  fakturu společnosti  XXXXX, spol. s r. o., na  částku  ve výši  80.000,-  Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 7. 2005 jako FD č. 2005188; 
83.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 220.150,- Kč vč. DPH za 
opravárenskou činnost zaúčtovanou dne 6. 9. 2005 jako FD č. 2005224; 

pokračování 
 
18 
42T 15/2013 
84.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 142.800,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 15. 9. 2005 jako FD č. 2005232; 
85.  fakturu společnosti  XXXXX, spol. s r. o., na  částku  ve výši  65.450,-  Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 20. 9. 2005 jako FD č. 2005237; 
86.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 178.500,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 29. 10. 2005 jako FD č. 2005263; 
87.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 249.900,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 1. 11. 2005 jako FD č. 2005266; 
88.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 232.050,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 30. 11. 2005 jako FD č. 2005299; 
89.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 178.500,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 30. 11. 2005 jako FD č. 2005303; 
90.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 119.000,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 12. 2005 jako FD č. 2005335; 
91.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 297.500,- Kč vč. DPH za 
opravárenskou činnost zaúčtovanou dne 31. 12. 2005 jako FD č. 2005336; 
 
v roce  2006  zaúčtovali  a  v daňových  přiznáních  k dani  z příjmů  právnických  osob  za  rok 
2006 a k dani z přidané hodnoty za měsíce leden až prosinec roku 2006 uplatnili: 
92.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 226.100,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 1. 2006 jako FD č. 2006024; 
93.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 357.000,- Kč vč. DPH za 
stavební činnost zaúčtovanou dne 31. 1. 2006 jako FD č. 2006027; 
94.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 203.490,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 27. 2. 2006 jako FD č. 2006053; 
95.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 195.160,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 1. 3. 2006 jako FD č. 2006056; 
96.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 184.450,- Kč vč. DPH za 
opravárenskou činnost zaúčtovanou dne 4. 3. 2006 jako FD č. 2006059; 
97.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 171.003,- Kč vč. DPH za 
opravárenskou činnost zaúčtovanou dne 31. 3. 2006 jako FD č. 2006081; 
98.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 289.924,50 Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 1. 4. 2006 jako FD č. 2006085; 
99.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 123.362,50 Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 2. 4. 2006 jako FD č. 2006087; 
100.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 196.350,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 19. 4. 2006 jako FD č. 2006114; 
101.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 178.500,- Kč vč. DPH za 
opravárenskou činnost zaúčtovanou dne 1. 5. 2006 jako FD č. 2006130; 
102.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 208.250,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 1. 5. 2006 jako FD č. 2006131; 

pokračování 
 
19 
42T 15/2013 
103.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 178.500,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 28. 5. 2006 jako FD č. 2006166; 
104.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 226.100,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 1. 6. 2006 jako FD č. 2006169; 
105.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 178.500,- Kč vč. DPH za 
opravárenskou činnost zaúčtovanou dne 2. 6. 2006 jako FD č. 2006170; 
106.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 140.000,- Kč vč. DPH za 
opravárenskou činnost zaúčtovanou dne 15. 6. 2006 jako FD č. 2006180; 
107.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 1. 7.2006 jako FD č. 2006212; 
108.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 1. 7. 2006 jako FD č. 2006215; 
109.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
opravárenskou činnost zaúčtovanou dne 3. 7. 2006 jako FD č. 2006218; 
110.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 30. 7. 2006 jako FD č. 2006253; 
111.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 160.650,- Kč vč. DPH za 
opravárenskou činnost zaúčtovanou dne 30. 7. 2006 jako FD č. 2006255; 
112.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 220.150,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 31. 7. 2006 jako FD č. 2006256; 
113.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 226.100,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 8. 2006 jako FD č. 2006297; 
114.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 124.950,- Kč vč. DPH za 
opravárenskou činnost zaúčtovanou dne 31. 8. 2006 jako FD č. 2006299; 
115.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 232.050,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 31. 8. 2006 jako FD č. 2006298; 
116.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 276.139,50 Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 28. 9. 2006 jako FD č. 2006339; 
117.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 130.900,- Kč vč. DPH za 
opravárenskou činnost zaúčtovanou dne 29. 9. 2006 jako FD č. 2006340; 
118.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 176.120,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 30. 9. 2006 jako FD č. 2006342; 
119.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 430.839,50 Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 28. 10. 2006 jako FD č. 2006379; 
120.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 154.700,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 10. 2006 jako FD č. 2006384; 
121.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 212.440,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 10. 2006 jako FD č. 2006385; 
122.  fakturu společnosti  XXXXX, spol. s r. o., na  částku  ve výši  95.200,-  Kč vč. DPH za 
opravárenskou činnost zaúčtovanou dne 30. 11. 2006 jako FD č. 2006417; 
123.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 214.200,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 30. 11. 2006 jako FD č. 2006421; 

pokračování 
 
20 
42T 15/2013 
124.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 276.139,50 Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 30. 11. 2006 jako FD č. 2006418; 
125.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 261.800,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 12. 2006 jako FD č. 2006464; 
126.  fakturu společnosti  XXXXX, spol. s r. o., na  částku  ve výši  83.300,-  Kč vč. DPH za 
opravárenskou činnost zaúčtovanou dne 31. 12. 2006 jako FD č. 2006465; 
127.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 238.000,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 31. 12. 2006 jako FD č. 2006460; 
 
v roce 2007 zaúčtovali a v daňových přiznáních k dani z příjmů právnických osob za rok 
2007 a k dani z přidané hodnoty za měsíce leden až prosinec roku 2007 uplatnili: 
128.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 166.600,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 1. 2007 jako FD č. 2007037; 
129.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 178.500,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 1. 2007 jako FD č. 2007044; 
130.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 238.000,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 31. 1. 2007 jako FD č. 2007041; 
131.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 190.400,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 1. 2. 2007 jako FD č. 2007078; 
132.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 214.200,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 1. 2. 2007 jako FD č. 2007079; 
133.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 178.500,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 1. 2. 2007 jako FD č. 2007084; 
134.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 178.500,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 28. 2. 2007 jako FD č. 2007128; 
135.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 214.200,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 28. 2. 2007 jako FD č. 2007129; 
136.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 190.400,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 28. 2. 2007 jako FD č. 2007134; 
137.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 214.200,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 28. 2. 2007 jako FD č. 2007178; 
138.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 178.500,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 28. 2. 2007 jako FD č. 2007181; 
139.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 190.400,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 28. 2. 2007 jako FD č. 2007183; 
140.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 1. 6. 2007 jako FD č. 2007215; 
141.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 1. 6. 2007 jako FD č. 2007217; 
142.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 178.500,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 1. 6. 2007 jako FD č. 2007219; 

pokračování 
 
21 
42T 15/2013 
143.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 178.500,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 2. 7. 2007 jako FD č. 2007261; 
144.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 2. 7. 2007 jako FD č. 2007262; 
145.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 2. 7. 2007 jako FD č. 2007265; 
146.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 30. 6. 2007 jako FD č. 2007299; 
147.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 30. 6. 2007 jako FD č. 2007302; 
148.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 178.500,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 30. 6. 2007 jako FD č. 2007303; 
149.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 11. 6. 2007 jako FD č. 2007339; 
150.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 11. 6. 2007 jako FD č. 2007341; 
151.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 178.500,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 11. 6. 2007 jako FD č. 2007346; 
152.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 1. 10. 2007 jako FD č. 2007375; 
153.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 166.600,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 1. 10. 2007 jako FD č. 2007376; 
154.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 214.200,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 1. 10. 2007 jako FD č. 2007377; 
155.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 214.200,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 1. 11. 2007 jako FD č. 2007436; 
156.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 166.600,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 1. 11. 2007 jako FD č. 2007438; 
157.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 1. 11. 2007 jako FD č. 2007439; 
158.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 1. 12. 2007 jako FD č. 2007494; 
159.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 166.600,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 1. 12. 2007 jako FD č. 2007495; 
160.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 214.200,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 1. 12. 2007 jako FD č. 2007497; 
161.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 12. 2007 jako FD č. 2007530; 
162.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 214.200,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 31. 12. 2007 jako FD č. 2007531; 
163.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 166.600,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 12. 2007 jako FD č. 2007533; 

pokračování 
 
22 
42T 15/2013 
v roce  2008  zaúčtovali  a  v daňových  přiznáních  k dani  z příjmů  právnických  osob  za  rok 
2008 a k dani z přidané hodnoty za měsíce leden až prosinec roku 2008 uplatnili: 
164.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 166.600,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 1. 2008 jako FD č. 2008035; 
165.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 214.200,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 31. 1. 2008 jako FD č. 2008036; 
166.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 1. 2008 jako FD č. 2008038; 
167.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 29. 2. 2008 jako FD č. 2008071; 
168.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 214.200,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 29. 2. 2008 jako FD č. 2008073; 
169.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 166.600,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 29. 2. 2008 jako FD č. 2008074; 
170.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 166.600,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 3. 2008 jako FD č. 2008123; 
171.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 3. 2008 jako FD č. 2008124; 
172.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 214.200,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 31. 3. 2008 jako FD č. 2008126; 
173.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 214.200,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 30. 4. 2008 jako FD č. 2008173; 
174.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 30. 4. 2008 jako FD č. 2008174; 
175.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 166.600,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 30. 4. 2008 jako FD č. 2008175; 
176.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 595.000,- Kč vč. DPH za 
blíže nespecifikovanou činnost zaúčtovanou dne 30. 4. 2008 jako FD č. 2008183; 
177.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 166.600,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 5. 2008 jako FD č. 2008225; 
178.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 214.200,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 31. 5. 2008 jako FD č. 2008226; 
179.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 5. 2008 jako FD č. 2008228; 
180.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 30. 6. 2008 jako FD č. 2008282; 
181.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 214.200,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 30. 6. 2008 jako FD č. 2008286; 
182.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 166.600,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 30. 6. 2008 jako FD č. 2008288; 
183.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 166.600,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 7. 2008 jako FD č. 2008341; 

pokračování 
 
23 
42T 15/2013 
184.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 7. 2008 jako FD č. 2008344; 
185.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 214.200,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 31. 7. 2008 jako FD č. 2008346; 
186.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 8. 2008 jako FD č. 2008399; 
187.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 166.600,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 8. 2008 jako FD č. 2008401; 
188.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 214.200,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 31. 8. 2008 jako FD č. 2008403; 
189.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 214.200,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 30. 9. 2008 jako FD č. 2008443; 
190.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 166.600,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 30. 9. 2008 jako FD č. 2008445; 
191.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 30. 9. 2008 jako FD č. 2008446; 
192.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 10. 2008 jako FD č. 2008492; 
193.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 214.200,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 31. 10. 2008 jako FD č. 2008496; 
194.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 166.600,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 10. 2008 jako FD č. 2008497; 
195.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 30. 11. 2008 jako FD č. 2008554; 
196.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 166.600,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 30. 11. 2008 jako FD č. 2008555; 
197.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 214.200,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 30. 11. 2008 jako FD č. 2008557; 
198.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 214.200,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 31. 12. 2008 jako FD č. 2008615; 
199.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 12. 2008 jako FD č. 2008616; 
200.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 166.600,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 12. 2008 jako FD č. 2008620; a 
 
v roce 2009 zaúčtovali a v daňových přiznáních k dani z přidané hodnoty za měsíce leden až 
září roku 2009 uplatnili: 
201.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 1. 2009 jako FD č. 20090059; 
202.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 214.200,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 31. 1. 2009 jako FD č. 20080057; 

pokračování 
 
24 
42T 15/2013 
203.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 166.600,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 1. 2009 jako FD č. 20090060; 
204.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 166.600,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 28. 2. 2009 jako FD č. 20090101; 
205.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 214.200,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 28. 2. 2009 jako FD č. 20090102; 
206.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 28. 2. 2009 jako FD č. 20090104; 
207.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 214.200,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 31. 3. 2009 jako FD č. 20090158; 
208.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 3. 2009 jako FD č. 20090160; 
209.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 166.600,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 3. 2009 jako FD č. 20090161; 
210.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 214.200,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 30. 4. 2009 jako FD č. 20090202; 
211.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 166.600,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 30. 4. 2009 jako FD č. 20090204; 
212.  fakturu společnosti  XXXXX, spol. s r. o., na  částku  ve výši  88.060,-  Kč vč. DPH za 
opravárenskou činnost zaúčtovanou dne 30. 4. 2009 jako FD č. 20090206; 
213.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 30. 4. 2009 jako FD č. 20090208; 
214.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 166.600,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 5. 2009 jako FD č. 20090239; 
215.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 214.200,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 31. 5. 2009 jako FD č. 20090241; 
216.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 5. 2009 jako FD č. 20090242; 
217.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 166.600,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 30. 6. 2009 jako FD č. 20090291; 
218.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 30. 6. 2009 jako FD č. 20090299; 
219.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 214.200,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 30. 6. 2009 jako FD č. 20090300; 
220.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 7. 2009 jako FD č. 20090352; 
221.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 166.600,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 7. 2009 jako FD č. 20090356; 
222.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 214.200,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 31. 7. 2009 jako FD č. 20090357; 
223.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 214.200,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 31. 8. 2009 jako FD č. 20090405; 

pokračování 
 
25 
42T 15/2013 
224.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 166.600,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 8. 2009 jako FD č. 20090408; 
225.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 31. 8. 2009 jako FD č. 20090409; 
226.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 214.200,- Kč vč. DPH za 
úklidovou činnost zaúčtovanou dne 30. 9. 2009 jako FD č. 20090473; 
227.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 202.300,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 30. 9. 2009 jako FD č. 20090474; 
228.  fakturu společnosti XXXXX, spol. s r. o., na částku ve výši 166.600,- Kč vč. DPH za 
zprostředkovatelskou činnost zaúčtovanou dne 30. 9. 2009 jako FD č. 20090484; 
 
a  tímto  neoprávněně,  v rozporu  s ust.  §  72  odst.  1,  3,  §  100  odst.  1  a  §  108  odst.  1  písm. 
a) zák.  č.  235/2004  Sb.,  o  dani  z přidané  hodnoty,  v  rozporu  s ust.  §  20  odst.  1,  §  23  odst. 
1, 2, 3 písm.  a)  bod  druhý,  §  24  odst.  1  a  §  38m  odst.  1  zák.  č.  586/1992  Sb.,  o  daních 
z příjmů, a v rozporu s ust. § 40 odst. 1, 3, 13 zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, 
nesplnili  povinnost  řádně  přiznat  a  zaplatit  daň  z příjmů  právnických  osob  a  daň  z přidané 
hodnoty  správci  daně,  konkrétně  za  zdaňovací  období  do  září  2007  Finančnímu  úřadu  pro 
Prahu  9,  se  sídlem  Drahobejlova  48,  Praha  9,  a  za  zdaňovací  období  od  října  2007 
Finančnímu úřadu pro Prahu 5, se sídlem Peroutkova 61, Praha 5, 
čímž zkrátili daň z příjmů právnických osob za rok 2005 o částku ve výši 523.640,- Kč, za 
rok 2006 o částku ve výši 1.488.240,- Kč, za rok 2007 o částku ve výši 1.411.200,- Kč a za 
rok  2008  o částku  ve  výši  1.339.800,-  Kč  a  daň  z přidané  hodnoty  za  druhé  až  čtvrté 
čtvrtletí roku 2005 o částku ve výši 382.663,30 Kč, za rok 2006 o částku ve výši 1.178.258,27 
Kč, za rok 2007 o částku ve výši 1.117.200,- Kč, za rok 2008 o částku ve výši 1.212.200,- Kč 
a za období měsíců ledna až září 2009 o částku  ve výši 851.960,- Kč, celkově o částku ve 
výši 9.505.161,57 Kč. 

Jednání  obžalovaných  bylo  kvalifikováno  v bodě  I)  i  II)  jako  trestný  čin  zkrácení  daně, 
poplatku a podobné povinné platby dle § 240 odst. 1,3 trestního zákoníku ve spolupachatelství 
dle  §  23  tr.  zákoníku.  Za  toto  jednání  soud  obžalovaným  uložil  následující  tresty. 
Obžalovanému Lukáši H. podle § 240 odst. 3 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 1 tr. zákoníku 
 úhrnný trest odnětí svobody v trvání 7,5 (sedmi a půl) roku. Podle § 56 odst. 2 písm. c) tr. 
zákoníku byl  obžalovaný pro výkon trestu zařazen do věznice s ostrahou. Podle § 67 odst. 1 
tr.  zákoníku  za  použití  §  68  odst.  1,  2  tr.  zákoníku  byl  tomuto  obžalovanému  dále  uložen  
peněžitý trest ve výši 200 denních sazeb po 10.000,-Kč, tj. 2.000.000,-Kč. Podle § 69 odst. 1 
tr. zákoníku pro případ, že by nebyl peněžitý trest ve stanovené lhůtě vykonán, soud stanovil 
náhradní  trest  odnětí  svobody  na  1  (jeden)  rok.  Konečně  byl  tomuto  obžalovanému 
p
odle  §  73  odst.  1  tr.  zákoníku  uložen  trest  zákazu  činnosti  spočívající  v zákazu  výkonu 
funkce statutárního orgánu všech obchodních společností a korporací na dobu 10 (deseti) let.  
 
Obžalovanému Martinu H. byl podle § 240 odst. 3 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 1 tr. 
zákoníku  uložen  úhrnný  trest  odnětí  svobody  v trvání  6  (šesti)  let,  pro  jehož  výkon  byl 
p
odle § 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku  zařazen do věznice s ostrahou. Podle § 67 odst. 1 tr. 
zákoníku za použití § 68 odst. 1, 2 tr. zákoníku  byl  obžalovanému dále uložen  peněžitý trest 
ve výši 200 denních sazeb po 5.000,-Kč, tj. 1.000.000,-Kč a podle § 69 odst. 1 tr. zákoníku 

pokračování 
 
26 
42T 15/2013 
byl  obžalovanému  pro  případ,  že  by  nebyl  peněžitý  trest  ve  stanovené  lhůtě  vykonán, 
stanoven náhradní trest odnětí svobody na 6 (šest) měsíců.  
 
II. Rozhodnutí odvolacího soudu 
 
K odvolání obžalovaných rozhodl Vrchní soud v Praze rozsudkem dne 19.2.2016 tak, 
že  rozsudek  zrušil  u  obžalovaného  Martina  H.  v celém  rozsahu  a  věc  ohledně  tohoto 
obžalovaného vrátil soudu I. stupně k novému projednání. U obžalovaného Lukáše H. zrušil 
odvolací soud napadený rozsudek toliko ve výroku o způsobu výkonu uloženého trestu odnětí 
svobody  a  při  nezměněném  výroku  o  vině  a  při  nezměněném  výroku  o  uložení  úhrnného 
trestu odnětí svobody a při nezměněném výroku o uložení peněžitého trestu, náhradního trestu 
odnětí svobody a trestu zákazu činnosti podle § 56 odst. 3 tr.ř. zařadil obžalovaného Lukáše 
H. pro výkon trestu odnětí svobody do věznice s dozorem.  
 
Pokud jde o obžalovaného Martina H. odvolací soud uvedl, že na jedné straně přijímá 
argumentaci soudu I. stupně, že zde byl podíl tohoto obžalovaného na činnosti firmy, avšak 
ještě  předtím,  než  soud  I.  stupně  přistoupil  k závěru  o  vině  na  základě  pádného  podezření, 
které i odvolací soud považuje za skutečně pádné, aniž by samozřejmě předjímal další závěry 
soudu I. stupně, měl se blíže zabývat následujícími otázkami.  Obžalovaný H. byl ve firmě od 
roku  2003,  společníkem  však  od  roku  2007.  To  samozřejmě  neznamená,  že  by  se  nemohl 
podílet na nekalostech jako nespolečník. Ovšem je otázka, zda se na nich podílel již od roku 
2003.  Byla  sice  vyslechnuta  řada  svědků,  avšak  jejich  výpovědi  nejsou  zcela  přesvědčivým 
dokladem  pro  závěr,  že  se  obžalovaný  podílel  na  stíhané  činnosti  již  od  doby  uvedené 
v napadném  rozsudku,  jako počátek, tedy od vzniku  společnosti  31.3.2003. U rodinné firmy 
H. pochybnosti nejsou, avšak zde je nutno je pojmout, aby bylo možno dojít k jednoznačnému 
závěru  o  případné  účasti  obž.  H.  a  eventuální  podíl  s dalšími  osobami.  Napadený  rozsudek 
konstatuje údajnou činnost obž. H. jako stoprocentní spolupachatelství, ve všech bodech, byť 
není zde vše tak stoprocentně prokázáno. Konkrétně utajený svědek jménem N. O pravdivosti 
jeho sdělení  odvolací  soud nepochybuje, avšak on uvádí,  že byl  ve firmě od roku 2007 a o 
době předchozí říká, že „se tam o tom mluvilo“. To je ovšem průkazně slabé, vlastně svědčí 
jen od roku 2007 a to, co ví z doslechu, není podloženo určitějším sdělením ohledně toho, kdo 
konkrétně mu co řekl apod. Dále je zde okolnost více H., jde zejména o XXXXX Vladimíra. 
Je  faktem,  že  svědci  mnohdy  hovořili  jen  o  „H.“,  konkrétně  šlo  o  předávání  peněz,  ale 
hovořili  též  i  o  XXXXX.  V tomto  smyslu  nebylo  dosavadní  řízení  v důkazním  smyslu 
dotaženo a nebylo vneseno jasno do otázky, zda v případě, že o trestnou činnost šlo, přesně od 
kdy a kdy se případně jednalo přesně o  obžalovaného Martina H. Vrchní soud v Praze tedy 
městskému soudu uložil, aby znovu vyslechl svědky již slyšené, tedy ty, kteří mohou upřesnit, 
co  konkrétně  činil  obžalovaný  H.,  svědci  musejí  rozlišit,  koho  mají  na  mysli,  zda 
obžalovaného  Martina  H.  či  jinou  osobu  jménem  H.  –  předně  tedy  XXXXX  Vladimíra, 
případně  XXXXX  Ladislava. V případě prokázání  trestného jednání  tak  upřesnit, od kdy se 
tak mělo stávat, viz výpověď utajeného svědka N. hovořícího o tom, že osobně byl u firmy od 
roku 2007 a o době předtím se o tom jen mluvilo. Pokusit se tedy zjistit, kdo mluvil a hlavně 
o čem. V případě, že se bližší podrobnosti nezjistí, nechť je rozhodnuto v pochybnostech ve 
prospěch. 

pokračování 
 
27 
42T 15/2013 
 
III. Řízení u soudu prvního stupně po vrácení věci 
 
Po  vrácení  věci  odvolacím  soudem  toliko  ohledně  obžalovaného  Martina  H.  se  soud 
prvního  stupně  důsledně  řídil  pokyny  soudu  odvolacího,  předvolal  utajeného  svědka  N.  a 
z dalších  svědků  ty,  o  kterých  se  domníval,  že  by  mohli  vypovědět  k činnosti  obžalovaného 
Martina H. před rokem 2007. 
 
Svědek Vladimír H., XXXXX obžalovaného Martina H., nevyužil svého zákonného 
práva, když je XXXXX obžalovaného a vypovídal. Uvedl, že ve společnosti XXXXX byl 
činný od roku 2005, kdy začínal jako strážný, postupně se vypracoval na pozici řídiče 
výjezdového vozidla a následně, asi po roce služby, na pozici provozního vedoucího. Jeho 
XXXX byl ve firmě činný jako strážný, svědek však nebyl schopen přesně specifikovat 
časové období. Pokud jde o XXXXX, tedy obžalovaného Martina H., ten v době nástupu 
svědka do firmy již zde pracoval, zajišťoval technické věci – kamerové systémy, obchůzkové 
systémy, zabezpečovací systémy. Zda se podílel obžalovaný na rozhodovací činnosti firmy do 
roku 2007 svědek údajně netuší. Ve vedení firmy byl Lukáš H. a jeho XXXXX paní H. 
Svědek netuší, zda se jeho XXXXX nějakým způsobem podílel na rozhodovací činnosti ve 
firmě společně s H. Zřejmě nějak málo ano, ale nedokáže to specifikovat. Se zaměstnanci 
obžalovaný nekomunikoval. Společnost při jednání s finančním úřadem, s přílsušnými 
zdravotními pojišťovnami, se správou sociálního zabezpečení zastupoval účetní Č., svědek 
však netuší, kým byl k tomu pověřen. Naproti tomu svědek uvedl, že to byl právě on, kdo 
fakticky rozhodoval od roku 2006 o odměňování zaměstnanců a uzavíral s nimi pracovní 
smlouvy, nevěděl však, že zaměstnanci byli ve skutečnosti vypláceni jinak, než bylo 
vykazováno. Se mzdovou agendou neměl nic společného, od Č., případně H. dostával 
připravené podklady, on předal výplaty a tím to pro něj skončilo.  
 
Utajený svědek J. N. vypověděl na přímý dotaz ohledně trestné činnosti obžalovaného 
Martina  H.,  v období  od  roku  2003  do  roku  2007  tak,  že  všichni  co  tam  pracovali,  měli 
povědomí o tom, že obžalovaný Martin H. je ve vedení na stejné úrovni jako Lukáš H.. Na 
dotaz  soudu,  o  jakém  období  svědek  mluví,  zda  o  období  od  roku  2007  nebo  o  období 
dřívějším, svědek vypověděl, že hovoří všeobecně, jak předtím, tak i potom období, co tam 
nastoupil, protože prakticky  se tradovalo, že obžalovaný Martin H. zakládal  firmu společně 
s Lukášem  H.  Pokud  svědek  hovoří  o  H.,  jednoznačně  hovoří  o  obžalovaném  Martinu  H. 
Svědek dále nechtěl přesně uvést, od kdy byl činný ve společnosti XXXXX z důvodu svého 
utajení.  Pokud  mu  bylo  předestřeno,  že  v původním  výslechu  hovořil  o  tom,  že  do  firmy 
nastoupil  kolem  roku  2007,  toto  svědek  nerozporoval.  Na  další  přímý  dotaz  soudu,  zda  je 
svědek  schopen  uvést  nějaká  konkrétní  jména,  která  by  potvrdila  nebo  vyvrátila,  že  se 
obžalovaný Martin H. podílel na trestné činnosti již před rokem 2007, svědek uvedl, že není 
schopen uvést žádná konkrétní jména. Stejně tak svědek nebyl schopen exaktně uvést, kdo a o 
čem mluvil ve vztahu k Martinovi H., pokud jde o jeho činnost ve firmě do doby, než se stal 
společníkem. Svědek dále uvedl, že obdobně, jako obžalovaný Martin H. se na chodu firmy 
podílel  i  jeho XXXXX  Vladimír H., kterého zaměstnanci  brali rovněž jako společníka.  Lze 

pokračování 
 
28 
42T 15/2013 
tedy  uzavřít,  že  svědek  nebyl  schopen  uvést  cokoliv  konkrétního  k činnosti  obžalovaného 
Martina H. v období od roku 2003 do roku 2007, než se obžalovaný stal společníkem.  
 
Další svědek Jaroslav K. vypověděl, že do firmy XXXXX nastoupil někdy kolem roku 
2007, přesné datum si nepamatuje. Svědek uvedl, že není schopen se vyjádřit, jak to tedy ve 
firmě  fungovalo  před  rokem  2007,  jakým  způsobem  se  případně  obžalovaný  Martin  H. 
konkrétně  podílel  na  trestné  činnosti.  Poté,  co  svědek  do  firmy  nastoupil,  tedy  někdy 
v průběhu  roku  2007,  obžalovaný  Martin  H.  tam  působil  v pozici  generálního  ředitele. 
Zaměstnanci  ho  brali  jako  společníka  pana  H.,  jako  spolumajitele  firmy,  který  vše  řešil 
s panem  H.  za  zavřenými  dveřmi.  Dále  svědek  k dotazům  státního  zástupce  uvedl,  že  se  ve 
firmě tradovalo, pokud jde o stav před rokem 2007, že firmu založili obžalovaní Martin H. a 
Lukáš H. spolu, nicméně na doplňující dotaz předsedy senátu svědek uvedl, že není schopen 
uvést  žádné  jméno  kohokoli,  kdo  by  se  vyjádřil  k činnosti  obžalovaného  Martina  H.  před 
rokem 2007.  
 
Svědek Marek M. vypověděl, že do společnosti XXXXX nastoupil snad v roce 2006, 
ale  už  si  to  přesně  nepamatuje,  nepamatuje  si,  kdo  ho  přijímal.  K činnosti  obžalovaného 
Martina H. v roce 2006 se svědek vůbec nebyl schopen vyjádřit, za šéfa považoval Lukáše H., 
který  vyplácel  mzdy.  Ani  tento  svědek  nebyl  schopen  úvést  jméno  jakéhokoli  zaměstnance 
tak, aby ten šel identifikovat a mohl se vyjádřit, jak to fungovalo ve firmě před rokem 2007.  
 
Soud  dále  zmiňuje,  že  mu  byl  zaslán  po  vrácení  věci  odvolacím  soudem  dopis, 
podepsaný jménem Petra S., v němž se pisatel vyjadřuje k trestné činnosti odsouzeného H. a 
obžalovaného  Martina  H.  Soud  požádal  o  součinnost  policejní  orgány  prostřednictvím 
státního zástupce činného ve věci ohledně ztotožnění této osoby, přičemž bylo zjištěno, že ve 
skutečnosti  by  se  mělo  jednat  o  paní  S.,  správně  však  Petr  Č.,  XXXXX  účetního  Č. 
společnosti XXXXX. Policejní orgán na úřední záznam tuto osobu vytěžil, ta však uvedla, že 
dopis  nepsala  a  nemá  s tím  nic  společného.  Z tohoto  důvodu  soud  svědkyni  nepředvolával, 
neboť  její  svědectví  by  k objasnění  trestné  činnosti  nijak  nepřispělo.  Lze  poukázat  i  na  tu 
skutečnost, že samotný dopis působí velmi zvláštně, částečně psán v mužském rodě, přičemž 
není v silách soudu a ani jiných orgánů činných v trestním řízení pisatele identifikovat. Navíc 
skutečnosti uváděné v dopise se v průběhu řízení nepotvrdily.  
 
Po  takto  částečně  zopakovaném  a  částečně  doplněném  dokazování  soud  již  další 
dokazování neprováděl, neboť výslechy dalších svědků by evidentně nevnesly do věci žádné 
nové  poznatky,  když  lze  poukázat  i  na  předchozí  výslechy  dalších  svědků,  kteří  se 
v předchozím řízení vyjadřovali vesměs k období po roce 2007. Ani žádná ze stran neměla již 
žádné další návrhy na doplnění dokazování.  
 
IV. Učiněná skutková zjištění 

pokračování 
 
29 
42T 15/2013 
 
Pokud  jde  o  učiněná  skutková  zjištění  soud  předně  konstatuje,  že  dle  výpisu 
z obchodnío  rejstříku  se  obžalovaný  Martin  H.  stal  společníkem  společnosti  XXXXX  dne 
30.7.2007. Pokud jde o činnost obžalovaného Martina H. v předmětné společnosti po tomto 
datu,  kdy  se  stal  společníkem,  soud  odkazuje  na  učiněná  skutková  zjištění  velmi  podrobně 
rozebraná  v původním  rozsudku  ze  dne  22.4.2015,  na  které  odkazuje.  Jiná  je  však  situace 
pokud  jde  o  účast  obžalovaného  Martina  H.  na  trestné  činnosti  před  tímto  obdobím,  tedy 
konkrétně  před  datem  30.7.2007  než  se  stal  společníkem.  Odvolací  soud  městskému  soudu 
uložil zabývat  se činností  obžalovaného Martina  H. právě do data, než se stal společníkem. 
Soud k této otázce předvolal a vyslechl několik svědků, avšak žádný z nich, včetně utajeného 
svědka  N.,  nebyl  schopen  konkrétně  uvést  cokoli  konkrétního  k činnosti  obžalovaného 
Martina  H.  před  rokem  2007.  Svědek  N.  uvedl,  že  „se  o  tom  mluvilo“,  ale  na  opakované 
přímé  dotazy  předsedy  senátu  nebyl  schopen  uvést,  o  čem  se  mluvilo  a  kdo  o  tom  mluvil. 
Obdobně svědek K. vypověděl  toliko  ke stavu od roku 2007, podobně neurčitě vypověděl  i 
svědek  M.  a  v neposlední  řadě  i  svědek  Vladimír  H.  Byť  je  zde  sice  poměrně  silná  míra 
podezření, že obžalovaný Martin H. se na trestné činnosti podílel již od vzniku společnosti, 
tedy  od  roku  2003,  jak  soud  konstatoval  i  v původním  rozsudku,  nelze  na  základě 
provedeného  dokazování  dospět  k jednoznačnému,  stoprocentnímu  a  nezpochybnitelnému 
závěru  o  vině  H.  za  období  od  vzniku  firmy  do  30.7.2007,  tedy  do  data  než  se  stal 
společníkem společnosti.  Aby mohl být obžalovaný uznán vinným podílem i za toto časové 
období, muselo by se jednat o podezření hraničící s jistotou a tomu tak v tomto konkrétním 
případě není. Z tohoto důvodu tedy soud vypustil z výroku rozsudku, a to jak v bodě I., tak II., 
veškerá  protiprávní  jednání,  která  byla  obžalovanému  kladena  za  vinu  do  data  30.7.2007, 
když  logicky  právě  toto  datum  lze  brát  jako  stěžejní  mezník,  neboť  obžalovaný  byl  v tento 
den zapsán do obchodního  rejstříku jako společník  společnosti.  S ohledem  na výše uvedené 
skutečnosti nebylo bezpochyby prokázáno, že by se obžalovaný Martin H. podílel na trestné 
činnosti  do  července  2007,  z tohoto  důvodu  bylo  veškeré  jednání,  které  mu  bylo  kladeno 
obžalobou za vinu do tohoto data z rozsudku vypuštěno.  Pokud jde o bod I. podané obžaloby, 
nově  je  tedy  nutné  konstatovat,  že  pojistné  na  sociální  zabezpečení  a  příspěvek  na  státní 
politiku  zaměstnanosti  byl  zkrácen  obžalovaným  Martinem  H.  o  částku  14.040.998,-Kč, 
pojistné  na  všeobecné  zdravotní  pojištění  o  částku  5.393.922,-Kč  a  daň  z příjmů  fyzických 
osob  ze  závislé  činnosti  a  z funkčních  požitků  o  částku  5.666.718,-Kč,  celkový  podíl 
obžalovaného za období od 30.7.2007 na zkrácení povinných poplatků činí 25.101.638,-Kč. 
Pokud jde o bod II. obžaloby, zde se původní částka ze stejných důvodů snížila na 4.246.760,-
Kč (původně činila 9.505.161,57 Kč). 
 
V. Právní kvalifikace jednání obžalovaného 
 
 
Výše  uvedená  skutková  zjištění  se  pak  do  určité  míry  odrazila  v právní  kvalifikaci 
jednání obžalovaného, zejména pokud jde o bod II. podané obžaloby, neboť za situace, kdy 
byly vypuštěny veškeré faktury do data, než se obžalovaný stal společníkem, došlo k redukci 
způsobené škody, která v bodě II. nově činí 4.246.760,-Kč. V daném případě už se nejedná o 
velký rozsah ve smyslu trestního zákoníku, ale toliko o rozsah značný. Z tohoto důvodu došlo 
v bodě II. ke změně právní kvalifikace a jednání obžalovaného bylo nově kvalifikováno jako 
trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, odst. 2 tr. 
zákoníku ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku.  Pokud jde o bod I. výroku rozsudku, 
zde  rovněž  došlo  k vypuštění  řady  útoků,  nicméně  výše  neodvedeného  pojistného  i  nadále 
dosahuje velkého rozsahu ve smyslu trestního zákoníku a jednání obžalovaného v tomto bodě 

pokračování 
 
30 
42T 15/2013 
je i nadále kvalifikováno jako trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby 
podle § 240 odst. 1, odst. 3 tr. zákoníku ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku. 
 
VI. Úvahy soudu při ukládání trestu. 
 
 
Obžalovanému Martinu H. byl původním rozsudkem ze dne 22.4.2015 uložen za dva 
trestné činy podle § 240 odst. 3 tr. zákoníku uložen úhrnný trest odnětí svobody v trvání 6 let, 
pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou a dále mu byl uložen peněžitý trest ve výši 
1.000.000,-Kč  a  stanoven  náhradní  trest  odnětí  svobody  na  6  měsíců.  Nyní  je  obžalovaný 
odsuzován za jeden trestný čin podle § 240 odst. 1, odst. 3 tr. zákoníku a za jeden trestný čin 
podle  §  240  odst.  1,  odst.  2  tr.  zákoníku.  Trestní  sazba  v rámci  ukládání  úhrnného  trestu 
zůstává  tedy  stejná  a  činí  5  až  10  let  odnětí  svobody.  Nelze  však  přehlédnout,  že  výše 
způsobené škody se v obou případech uvedených v rozsudku snížila v podstatě na polovinu, 
což mělo v případě bodu II. dokonce vliv na právní kvalifikaci a soud je toho názoru, že i tuto 
skutečnost, když rozsah činnosti, za kterou je obžalovaný odsuzován nyní, je výrazně nižší, je 
nutné  zohlednit  při  volbě  konkrétní  výměry  trestu.  Stejně  tak  dle  názoru  soudu  je  třeba 
zohlednit i podíl obžalovaného Martina H. na trestné činnosti v porovnání s již odsouzeným 
Lukášem H. Z tohoto důvodu, když prokázaný podíl trestné činnosti obžalovaného Martina H. 
je  nyní  nově  v podstatě  poloviční,  rozhodl  se  soud  snížit  původně  uložený  trest  odnětí 
svobody rovněž na polovinu, což jsou reálně 3 roky. Soud si je plně vědom, že se jedná o trest 
mírný a pod dolní hranicí zákonné trestní sazby § 240 odst. 3 tr. zákoníku, tedy bylo použito 
ustanovení  §  58  odst.  1,  odst.  3  písm.  c)  tr.  zákoníku,  nicméně  dle  názoru  soudu  právě 
takováto  konkrétní výměra trestu  v kombinaci  s uloženým  peněžitým  trestem  plně odpovídá 
nižšímu podílu obžalovaného Martina H. na projednávané trestné činnosti a zohledňuje i delší 
dobu, která již od spáchání trestné činnosti uplynula.  Soud uložil tento trest obžalovanému 
jako  podmíněný,  neboť  k jeho  osobě  nebylo  v současné  době  zjištěno  žádných  negativních 
skutečností,  v rejstříku  trestů  má  jedno  odsouzení,  k němuž  se  však  v současné  době  již 
nepřihlíží.  Zkušební  doba  podmínečného  odsouzení  však  zejména  s ohledem  na  charakter 
projednávané trestné činnosti, byla zvolena v maximálně možné výměře, tedy na 5 let, během 
níž  bude  mít  obžalovaný  možnost  prokázat,  že  již  žije  řádným  způsobem  života. 
Obžalovanému  však  byl  opětovně  uložen  peněžitý  trest  ve  výši  1.000.000,-Kč  s náhradním 
trestem odnětí svobody na 6 měsíců, když soud je toho názoru, že uložení právě peněžitého 
trestu  v dané  věci  je  velmi  podstatné,  když  obžalovaný  trestnou  činností  získal  majetkový 
prospěch  a  právě  kombiance  poměrně  citelného  peněžitého  trestu  s podmíněným  trestem 
odnětí  svobody  se  v současné  době  soudu  jeví  jako  nejlépe  vystihující  všechny  okolnosti 
případu. 
 
P o u č e n í :   proti tomuto rozsudku   l z e   podat odvolání do   o s m i   dnů ode 
                       dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu  
                       zdejšího. 
                      Rozsudek může odvoláním napadnout: 
a)  státní zástupce pro nesprávnost kteréhokoliv výroku, 
b)  obžalovaný pro nesprávnost výroku, který se ho přímo dotýká, 
c)  zúčastněná osoba pro nesprávnost výroku o zabrání věci, 
d)  poškozený, který uplatnil nárok na náhradu škody, pro  

pokračování 
 
31 
42T 15/2013 
nesprávnost výroku o náhradě škody. 
 
                       Osoba oprávněná napadat rozsudek pro nesprávnost některého 
                       jeho výroku může jej napadat také proto, že takový výrok učiněn 
                       nebyl, jakož i pro porušení ustanovení o řízení předcházejícím 
                       rozsudku, jestliže toto porušení mohlo způsobit, že výrok je 
                       nesprávný, nebo že chybí. 
   Odvolání musí být v téže lhůtě osmi dnů odůvodněno tak, aby 
                       bylo patrno, ve kterých výrocích je rozsudek napadán a jaké vady 
                       jsou vytýkány rozsudku nebo řízení, které rozsudku předcházelo. 
   Státní zástupce je povinen v odvolání uvést, zda je podává, byť 
                       i z části, ve prospěch nebo v neprospěch obžalovaného.           
                            
             
                             V Praze dne 12. října 2016 
 
                                                                        
                                                                                                  Mgr. Tomáš Kubovec 
                                                                                                        předseda senátu