Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Rozsudek 42 T 15/2013'.

 
 
č. j. Si 862/2018- 3 
 
  MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE 
 Spálená 2, 112 16 Praha 2  
tel.: 221 931 111, fax: 224 947 049, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx, IDDS: snkabbm 
NAŠE ZNAČKA  Si 862/2018 
Martina Brzobohatá 
VAŠE ZNAČKA:    
 
 
VYŘIZUJE:  
Mgr. Eva Navrátilová 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
DNE:  
1. října 2018 
 
Oznámení o výši úhrady za poskytnutí informací podle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Vážená paní, 
 
na základě Vaší žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů (dále také jen „InfZ“),  ve které požadujete zaslání  kopie rozhodnutí 
Městského  soudu  v Praze  ve  věci  vedené  pod  sp.  zn.  42  T  15/2013,  Vám  zasíláme  následující 
výzvu k úhradě nákladů. 
Podle  §  17  odst.  1  InfZ  mohou  povinné  subjekty  požadovat  v souvislosti  s poskytováním 
informací úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením 
technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli; povinný subjekt může žádat úhradu za 
mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Sazebník úhrad za poskytování informací podle InfZ je 
stanoven  Instrukcí  Ministerstva  spravedlnosti  ČR  ze  dne  14.  7.  2011  čj.  286/2011-OT-OST. 
Tento  sazebník  i  další  příslušné  předpisy  jsou  dostupné  na  webových  stránkách  soudu,  pod 
odkazem  https://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=36&o=26&k=428.  
Městský  soud  v Praze  vyhledal  a  zpracoval  Vámi  požadované  informace  a  s odkazem  na  §  17 
odst. 1 a 3 InfZ Vám sděluje výši požadované úhrady spolu se způsobem jejího výpočtu: 
 
Celková výše úhrady činí:  310 Kč 
Částku uhraďte bezhotovostním převodem na účet č. 19-2928021/0710 pod v. s. 8620002018. 
 
 

Odůvodnění vyčíslení výše úhrady: 
Výše  uvedené  rozhodnutí,  které  by  Vám  mělo  být  poskytnuto,  má  celkem 31  stran  a  obsahuje 
velké množství údajů, které je nutno vzhledem k jejich zákonné ochraně vyhledat a znečitelnit.  
Jedná se o nezbytnou anonymizaci zejména osobních údajů, jejichž zveřejnění by bylo v rozporu 
s § 8a InfZ, který stanoví, že informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a 
osobní údaje poskytne povinný subjekt jen v souladu  s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu
. Těmito 
předpisy jsou míněny zejména §§ 81 až 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a nařízení 

 
Si 862/2018 
Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)  2016/679,  obecné  nařízení  o  ochraně  osobních  údajů 
(GDPR).   
Městský soud v Praze současně odkazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu zabývající se 
úhradou nákladů spojených s anonymizací, jímž je rozsudek ze dne 31. 7. 2014 č.j. 5 As 76/2014-
23, kde se uvádí, že se nejedná o úhradu za „anonymizaci“ daného textu, tedy samotné provedení 
znečitelnění, nýbrž „za vyhledání případných informací, které nelze podle § 7, § 8a, § 9, § 10 a § 11 zákona 
o svobodném přístupu k informacím poskytnout.“ 
Dále povinný subjekt při stanovení výše úhrady vychází z rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti 
ČR  ze  dne  31.  5.  2011  čj.  175/2011-OT/OSV/4,  podle  kterého:  „Provedení  anonymizace 
požadovaných  rozhodnutí  je  přirozeně  součástí  vyřizování  žádosti  o  informace,  přičemž  vyhledávání  chráněných 

informací a jejich následné znečitelnění je třeba zahrnout do celkového vyhledávání informací, které se i v důsledku 
nutné anonymizace může stát mimořádně rozsáhlým.“ 
Postup  je  rovněž  v souladu  s Instrukcí  Ministerstva  spravedlnosti  ČR  ze  dne  24.  7.  2009  č.  j. 
13/2008-  SOSV-SP,  kterou  se   provádějí  některá  ustanovení  InfZ.  Citovaná  instrukce  není 
obecně  závazným  právním  předpisem,  avšak  Městský  soud  v Praze,  stejně  jako  všechny  soudy 
v ČR,  je  povinen  se  jí  jako  rezortním  předpisem  řídit  a  dodržovat  její  ustanovení.  Pro  úplnost 
dodejme,  že  ustanovení  instrukce  nepřekračují  rámec  zákonné  ochrany  osobnosti,  pouze 
zpřesňují  některá  vymezení  pojmů  a  poskytují  návod,  jakým  způsobem  se  prakticky  provádí 
anonymizace textů, např. soudních rozhodnutí.  
Z tohoto důvodu požaduje Městský soud v Praze úhradu za poskytnutí požadované informace ve 
výši 200 Kč za každou 1 hodinu, v tomto případě za  1,55 hodiny práce při nutné anonymizaci 
požadovaného  rozhodnutí,  neboť  vyhledání  údajů  pro  anonymizaci  jedné  strany  předmětného 
rozhodnutí zabere jedné pracovnici cca 3 minuty.  
Výpočet celkové částky: 31 stran x 3 min./60min. x 200 =  310 Kč 
 
Poučení: 
Poskytnutí informace je vázáno na zaplacení požadované úhrady. Jestliže úhradu do 60 dnů ode 
dne  doručení  tohoto  oznámení  nezaplatíte  na  uvedený  účet,  bude  Vaše  žádost  odložena  (§  17 
odst. 5 InfZ). 
V případě,  že  nebudete  souhlasit  se  stanovenou výší  úhrady,  lze  prostřednictvím  Městského 
soudu v Praze podat proti tomuto oznámení stížnost Ministerstvu spravedlosti ČR, a to ve lhůtě 
30 dnů od doručení tohoto oznámení. Po dobu vyřizování stížnosti neplyne lhůta pro zaplacení 
požadované úhrady. 
 
S pozdravem 
 
Eva Navrátilová 
referentka správy soudu 
 
Kopie na vědomí:  Ekonomický odbor Městského soudu v Praze – Hana Míčková