Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Seznam osvědčení k provozování stanice technické kontroly'.


 
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 
Odbor dopravy a silničního hospodářství 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika 
tel.: 564 602 235, e-mail: xxxxx@xxxxxxxxxxx.xx 
Pan 
 
David Havlík 
(do DS 57dun59
 
 
 
 
Váš dopis značky/ze dne 
Číslo jednací 
Vyřizuje/telefon 
V Jihlavě dne 
                /03. 09. 2018    
KUJI 68263/2018 
Ing. Jozef Hrnčiar 
13. 09. 2018 
ODSH 1227/2018 Hrn 
564602241 
Žádost o informaci. 
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 03. 09. 2018, 
prostřednictvím  datové  schránky,  Vaši  žádost  o  poskytnutí  informací  podle  zákona 
č. 106/1999 Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  vedenou 
pod č.j.: KUJI 65959/2018, sp. zn.: ODSH 1227/2018 Hrn, kterou žádáte: 
  seznam  držitelů  o  oprávnění  k provozování  stanice  technické  kontroly  k datu  podání 
žádosti 
  seznam  žadatelů  o  oprávnění  k provozování  stanice  technické  kontroly  k datu  podání 
žádosti 
 
Seznam  držitelů  oprávnění  k provozování  stanice  technické  kontroly  je  uveden  v příloze  této 
informace. 
Části žádosti v rozsahu seznamu žadatelů o oprávnění k provozování stanice technické kontroly 
nelze vyhovět a je v této věci vydáno rozhodnutí. 
 
Příloha:  

Seznam držitelů oprávnění k provozování stanice technické kontroly v Kraji Vysočina 
  
Obdrží: 

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
Ing. Pavel Bartoš 
pověřen zastupováním vedoucí odboru dopravy 
a silničního hospodářství 
Elektronický podpis - 13.9.2018
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749  
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Pavel Bartoš
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: xxxxx@xxxxxxxxxxx.xx 
Vydal : I.CA Qualified 2 CA/RS...
Platnost do : 24.1.2019