Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 12/2017'.


 
 
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 
 
 
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 
 
 
Odbor organizační 
 
 
Havlíčkovo nám. 700/9 
 
 
130 85 Praha 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne: 
23.07.2018 
Spis. značka: 
S UMCP3 118351/2018 
Vyřizuje: 
Markéta Koutecká 
Značka: 
INF2018/00078 
Tel.: 
222 116 222 
Číslo jednací: 
UMCP3 121749/2018 
E-mail: 
xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx 
 
 
V y ř í z e n í   ž á d o s t i   o   p o s k y t n u t í   i n f o r m a c e    
 
Dne  12.07.2018  byla  na  Úřad  městské  části  Praha  3,  Odbor  organizační  doručena  Vaše  žádost  o 
poskytnutí  informace  ve  věci  výkaz  pro  hodnocení  plnění  rozpočtu  k  prosinci  roku  2017  podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší 
žádosti Vám sdělujeme následující: 
 
 
Výkaz  hodnocení  plnění  rozpočtu  sestavený  k  12/2017  je  k  dispozici  na  webu  městské  části  Praha  3 
záložka Rychlé odkazy, Rozpočet, Rozpočet, Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2017. 
Daný odkaz zde:  http://www.praha3.cz/getFile/case:show/id:275456 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Ing. Mgr. Jonáš Merta  
Vedoucí odboru organizačního 
 
  
 
 
Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, oddělení organizační 
Adresa pracoviště: Lipanská 7/429, kancelář č. 409 
Telefon: 222116111 fax 222 540 864, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxxx.xx, www.praha3.cz 
IČ: 00063517, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 2000781379/0800 DS:eqkbt8g 
1/1