Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Informace o adresách s více jak 3 registrovanými osobami a automobily na Praze 1'.


 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

 
 
 
 

 ODBOR ROZVOJE A FINANCOVÁNÍ DOPRAVY 
           
           
 
 
Vít Masare 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
 
 
Vyřizuje/tel.: 
 
Bc. Václav Lukeš/2479 
Č. j.: 
           
MHMP 910387/2018 
Počet listů/příloh:  2/0 
Sp. zn.: 
Datum: 
S-MHMP 853397/2018 
18. 6. 2018 
 
ROZHODNUTÍ 
Odbor  rozvoje  a  financování  dopravy  Magistrátu  hlavního  města  Prahy  (dále 
jen  „povinný  subjekt“)  jako  věcně  a  místně  příslušný  orgán  podle  §  2  odst.  1  zákona 
č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím, ve znění  pozdějších  předpisů 
(dále jen „InfZ“),   rozhodl 
t a k t o : 
Žádost  o poskytnutí  informace  podle  InfZ,  která  byla  doručena  na  e-podatelnu  Posta1 
Magistrátu  hlavního  města  Prahy  (dále  jen  „Magistrát“)  dne  31.  5. 2018, a to o  „zaslání 
přehledu  ADRES  na  Praze  1,  které  splňují  podmínku  více  jak  3  registrovaných 
právnických  nebo  fyzických  osob  s  trvalým  bydlištěm  na  daném  místě  A  ZÁROVEŇ  s 
VÍCE  JAK  3  registrovanými  AUTOMOBILY  na  dané  adrese“,  se  podle  §  15  odst.1 
s odkazem  na § 2 odst. 4,  § 3 odst. 3 a § 8a InfZ 
o d m í t á .  
 
Odůvodnění: 
Povinný  subjekt  požadovanou  informaci  nemá  k dispozici  a  ani  nemá  povinnost  ji  mít, 
a proto  by  bylo  nutné  tuto  novou  informaci  vytvořit,  přičemž  dle  §  2  odst  4  InfZ  se 
povinnost  poskytnout  informaci  na tyto případy nevztahuje. 
Vaše  specifikované  podmínky  výběru  adres  jsou  navíc  natolik  obecné,  že  je  povinný 
subjekt  přesvědčený,  že  by  se  do  tohoto  výběru  dostala  valná  většina  adresních  bodů 
v městské  části Praha 1. 
 
Sídlo:  Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 
Pracoviště: Jungmannova  35/29, 110 00 Praha 1 
Elektronický podpis - 19.6.2018
Kontaktní centrum: 12 444, fax:  236  007 157 
Certifikát autora podpisu :
1/2 
E-mail:  xxxxx@xxxxx.xx,  ID DS:  48ia97h 
Jméno : Pavel Šustr
Vydal : ACAeID2.1 - Qualified ...
Platnost do : 5.4.2019

Poučení o odvolání: 
Proti  tomuto  rozhodnutí  se  lze  odvolat  do  15  dnů  ode  dne  jeho  doručení 
u Ministerstva  vnitra,  a to podáním  u povinného  subjektu  podle § 16 odst. 1 InfZ. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Ing. Pavel Šustr (v.r.) 

pověřený  řízením  odboru rozvoje  a financování  dopravy 
(elektronicky  podepsáno) 
2/2