Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádost o zaslání rozsudku 9 TO 191/2018'.

9 To 191/2018 - 406 
 
 
 
 
USNESENÍ 
 
 
Krajský soud v Plzni rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 29. května 2018 v trestní věci 
obžalovaného  J
  B
,  narozeného 
,  bytem 
,  toho 
času ve vazbě ve Vazební věznici Ostrov, 
takto: 
Stížnost  obžalovaného  J
  B
  proti  usnesení  Okresního  soudu  v Karlových  Varech  ze 
dne 24. 4. 2018 č. j. 4 T 127/2017-386 se podle § 148 odst. 1 písm. c) trestního řádu zamítá. 
Odůvodnění: 
1.  Napadeným  usnesením  Okresní  soud  v Karlových  Varech  podle  §  72  odst.  1  trestního  řádu 
ponechal  obžalovaného  J
  B
  ve  vazbě  z důvodů  uvedených  v  §  67  písm.  a),  c) 
trestního řádu.  
2.  Proti usnesení podal včasnou stížnost obžalovaný prostřednictvím obhájce, stížnost však nebyla 
konkrétněji zdůvodněna.  
3.  Krajský soud v Plzni z podnětu stížnosti obžalovaného přezkoumal podle § 147 odst. 1 trestního 
řádu správnost výroku napadeného usnesení, jakož i správnost postupu předcházejícího řízení a 
dospěl k závěru, že stížnost není důvodná. 
4.  Krajský soud nezjistil v řízení, které předcházelo vyhlášení napadeného usnesení, žádné procesní 
vady  vedoucí  k jeho  zrušení.  Napadené  usnesení  je  věcně  správné  a  zákonné.  Okresní  soud 
v odůvodnění uvedl, jaké úvahy ho vedly k závěru o ponechání obžalovaného Breziny ve vazbě 
z důvodů uvedených v  § 67 písm. a), c) trestního řádu. Krajský soud se s jeho argumenty zcela 
ztotožnil  a  může  na  ně  z důvodu  stručnosti  odkázat,  zvláště  za  situace,  kdy  obžalovaný  ani 
prostřednictvím obhájce stížnost nezdůvodnil, a proto chybí konkrétní námitky, jimiž by se měl 
soud druhého stupně zabývat.  
5.  Je nutno konstatovat, jak také činí okresní soud v napadeném usnesení, že soudy obou stupňů již 
o vazbě obžalovaného několikrát rozhodovaly, krajský soud naposledy usnesením dne 12.12.2017.  
6.  Trestní  stíhání  je  důvodné,  což  vyplývá    zejména  z toho,  že  ve  věci    bylo      již  meritorně 
rozhodnuto,  i  když  zatím  nepravomocně,  neboť  obžalovaný  podal  proti  rozsudku  odvolání  do 
výroku o vině i do  uloženého  trestu. O jeho odvolání bude krajský soud rozhodovat 12.6.2018.  
7.  Okresní  soud  vysvětlil  důvody,  na  základě  kterých  i  nadále  dovozuje  vazbu  útěkovou  i 
předstižnou.  Krajský  soud  se  s jeho  závěry  ztotožňuje  a  v podrobnostech  na  ně  odkazuje.  Lze 
souhlasit s tím, že obžalovaný není k místu současného pobytu u své babičky významně vázán a 
zejména  že  mu  hrozí  v případě  uznání  viny  vysoký  trest,  který  mu  byl  zatím  nepravomocně 
uložen  v trvání  pěti  let.  S ohledem  na  uvedené  skutečnosti  je  obava,  že  by  obžalovaný  mohl 
v případě propuštění na svobodu uprchnout nebo se skrývat, aby se trestnímu stíhání, potažmo 
výkonu  uloženého  trestu  vyhnul,  zcela  namístě.  Pokud  se  týká  vazby  předstižné,  tedy  obavy 
z opakování či pokračování v trestné činosti, ta stále vyplývá z charakteru stíhané trestné činnosti.  
Obžalovaný měl poškozené vyhrožovat po delší dobu, nikoliv jednorázově, měl vůči ní použít i 
násilí za účelem vykonání pohlavního styku a  vynucovat si další způsoby sexuálního uspokojení. 
Navíc  se  sexuálně  motivovaného  jednání  měl  dopustit  ještě  jako  nezletilý  vůči  nezletilé  dívce 
v minulosti a obou jednání se měl dopustit pod vlivem alkoholu. Existuje tudíž důvodná obava, 
Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Poláková.  

 

 9 To 191/2018 
 
žw v případě propuštění na svobodu   by mohl v obdobném jednání pokračovat.  
8.  S ohledem  na  uvedené  skutečnosti  proto  krajský  soud  zamítl  stížnost  obžalovaného  jako 
nedůvodnou podle § 148 odst. 1 písm. c) trestního řádu. 
Poučení: 
 
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný další řádný opravný prostředek. 
Plzeň  29. května 2018 
JUDr. Eduard Wipplinger v. r. 
předseda senátu 
 
Vypracovala: Mgr. Daniela Jeřábková v. r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Poláková.