Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Technické údaje k ZPS'.

Hlavní město Praha 16.4.2018 09:28:04
Magistrát hlavního města Prahy

Vaše podání ze dne: 13.4.2018 16:06:42 označené v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Technické údaje k ZPS podané na adresu elektronické podatelny xxxxx@xxxxx.xx bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Jednoznačný identifikátor dokumentu: MHMPXP8H9EWE
Datum a čas zaevidování: 16.4.2018 08:23:46
Vaše evidenční údaje: Valášek Michal A., Veletržní 31/, 17000 Praha, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxPoučení:

Pokud je podání podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) učiněno elektronicky bez elektronického podpisu podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, je nutno je do 5 dnů potvrdit nebo doplnit písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronickým podpisem, jinak není považováno za podání ve smyslu správního řádu a nemá žádné procesní účinky.

Pokud je podání podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), ve spojení s § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, učiněno elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej podle § 71 daňového řádu do 5 dnů potvrdit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, jinak nemá vůči správci daně účinky podání.


Toto potvrzení je generováno automaticky, neodpovídejte na ně.