Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Podklady pro Usnesení vlády ze dne 27 . března 2018 č. 206'.


Úřad vlády České republiky 
Odbor právní a kontrolní 
 
 
 
E-mail: foi+request-7332-
 
V Praze 13. dubna 2018  
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Čj. 11974/2018-OPR-3 
 
 
 
 
 
Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Vážený pane, 
v reakci  na  Vaši  žádost  ze  dne  9.  dubna  2018  o  zaslání  kopií  veškerých  podkladů  pro  usnesení 
vlády ze dne 27. března 2018 č. 206, materiál čj. 199/18, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o 
svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  Vám  v příloze  zasílám  Vámi 
požadované dokumenty.   
S pozdravem 
Digitálně podepsal 
  Mgr. Jan 
 
Mgr. Jan Večeřa 
 
Datum: 2018.04.13 
  Večeřa
 
10:34:47 +02'00'
 
Mgr. Jan Večeřa 
ředitel Odboru právního a kontrolního 
 
 
 
 
 
Přílohy 
Příloha č. 1 – Materiál čj. 199/18 
 
Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01  Praha 1 
ústředna 224 002 111, xxxxx@xxxxx.xx, datová schránka: trfaa33