Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Poskytnutí smlouvy s AK a údajů s ní spojených'.

Smlouva č. 1448/2009  dodavatel: Mgr. Marie Benešová  
 
Číslo právní věci 
Název 
Výše odměny 
poskytnuté právní 
služby bez DPH 
1/4/2009/LP/02 
Sdělení  ministra  vnitra  k regulačním  poplatkům  –  20.000,- 
+ doplnění č. 1 
posouzení 
 
doplnění č. 1 - Konzultace vzorového dopisu + vyjádření  2.500,- 
45/4/2009/LP/02 
PROJEKT „REVITALIZACE DĚTSKÝCH  HŘIŠŤ“ 
7.500,- 
-  posouzení  možnosti  zastavení  plnění  díla  a  zastavení 
plateb  ze  smlouvy  o  dílo,  a  to  včetně  doporučení 
postupu  a  vyhodnocení  rizik  –  podklad  pro  paní 
hejtmanku 
58/4/2009/LP/02 
Zajištění bonity – Terezín-město změny 
50.000,- 

stanoviska, 
návrh 
změn 
stanov, 
prohlášení   
zakladatelů, revize materiálu do ZUK 
62/4/2009/LP/02 
Výzva  MV  ČR  k nápravě  –  zrušení  rozhodnutí  orgánů  72.500,- 
+ 6 doplnění 
kraje  ve  věci  úhrady  regulačních  poplatků  za  občany  –   
analýza, návrh dalšího postupu 
 
Doplnění  č.  1  –  zpracování  materiálu  do  RUK  a  ZUK,  32.500,- 
příprava odpovědi MVČR 
 
Doplnění  č.  2,3    –  revize  materiálů  AKČR  –  stanovisko,  15.000,- 
reakce na další dopis MVČR 
 
Doplnění  č.  4  –  zastupování  ÚK  ve  správ.  řízení  +  139.750,- 
kompetenční žaloba 
 
Doplnění  č.  5  -  zpracování  návrhu  na  zahájení  řízení  o  169.000,- 
kompetenčním  sporu,  účast  na  ZUK,  konzultace   
materiálu 
 
Doplnění č. 6 – zpětvzetí kompetenční žal., odpověď na  11.250,- 
dopis MVČR 
81/4/2009/LP/02 
Stížnost k EK na údajnou veřejnou podporu ve prospěch  88.500,- 
krajských  nemocnic  a  lékáren  formou  kompenzace 
regulačních  poplatků  –  analýza,  návrh odpovědi,  návrh 
dodatků  k mandátním  sml.  mezi  ÚK  a  kraj.  zdrav. 
zařízeními 
83/4/2009/LP/02 
Návrh  na  zapojení  AKČR  do  projektů  z finančních  25.000,- 
prostředků EU – tisk č. 145 – analýza a stanovisko 
84/4/2009/LP/02 
Oznamovací  povinnost  poskytovatelům  veřejných  26.250,- 
podpor typu de minimis – doporučení kraje 
 
4/4/2010/LP/02 
Posouzení  otázky  správné  aplikace  nařízení  Evropské  37.500,- 
komise – podpora de minimis 
Určení  okamžiku,  kdy  podpora  je  považována  za 
poskytnutou, je určující pro začátek běhu lhůt z hlediska 
naplnění litery zákona č. 215/2004 Sb. 
 
9/4/2010/LP/02 
Veřejná podpora ve vztahu ke Krajské zdravotní, a.s. 
37.500,- 
(možnost poskytnutí) analýza + doporučení postupu 
34/4/2010/LP/02 
Veřejná podpora ve vztahu ke Krajské zdravotní,a.s. 
60.000,- 
+ 1 doplnění 
(zvýšení ZK o 40 mil. Kč – zda jde o veř. podporu) 
 
doplnění  č.  1  –  ekonomické  podklady,  doplnění  37.500,- 
materiálu do RUK 

39/4/2010/LP/02 
Zrušení hrazení regulačních poplatků ve zdravotnictví za  46.250,- 
občany Ústeckého kraje 
52/4/2010/LP/02 
Ochrana    představitelů  kraje  před  nepravdivými  15.000,- 
+ 1 doplnění 
tvrzeními – p. Doubrava – analýza, doporučení postupu 
 
doplnění č.1  –  postup ve věci v návaznosti na zaslanou   
odpověď p. Doubravy 
3.750,- 
66/4/2010/LP/02 
Možný právní postup proti řediteli školské příspěvkové  38.750,- 
organizace  (nikoliv  školské  právnické  osoby)  ze  strany 
zřizovatele  z důvodu  nesplnění  úkolu  uloženého 
usnesením rady 
Střední odborná škola, Meziboří, nám. 8. května 400 
70/4/2010/LP/02 
Petice  sloučení  SOŠ  Meziboří  –odvolání  ředitele    Ing.  17.500,- 
Tyšera – stanovisko, doporučení obran. mechanismu 
76/4/2010/LP/02 
Právní  analýza  možnosti  kraje  chránit  svou  pověst  35.000,- 
bránit  pověst    před  inf.  šířenými  ředitelem    Ing. 
Tyšerem