Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Poskytnutí smlouvy s AK a údajů s ní spojených'.

Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
odbor legislativně-právní 

Vážený pan 
Lukáš Blažej 
 
  
                                                                                                  Datová schránka: 
Datum: 
18. 2. 2014   
JID: 
27734/2014/KUUK 
Vyřizuje/linka: 
JUDr. Jan Svoboda/613 
Poskytnutí informace k žádosti ze dne 23. 1. 2014, vyřízení stížnosti ze dne 12. 2. 2014  
Vážený žadateli, 
Ústecký  kraj  dne  12.  2.  2014  obdržel  Vaši  stížnost  na  vyřízení  Vaší  žádosti  o  poskytnutí 
informace ze dne 23. 1. 2014. Ve stížnosti uvádíte, že Vám nebyla informace poskytnuta a ani 
nebylo  vydáno  rozhodnutí  o  odmítnutí  žádosti.  Vaše  stížnost  byla  evidována  naším  úřadem 
pod JID 24718/2014/KUUK. 
Informujeme  Vás,  že  požadované  informace  Vám  byly  dne  5.  2.  2014  zaslány  na  adresu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx.  Přikládáme  přílohu  č.  1  obsahující  kopii 
předmětného  e-mailu  evidovaného  naším  úřadem  pod  JID  20934/2014/KUUK.  Uvedený  e-
mail obsahoval dvě přílohy, první obsahovala kopie požadované smlouvy včetně jejích příloh, 
druhá obsahovala seznam právních věcí a zaplacenou odměnu.  
Po  obdržení  Vaší  stížnosti  bylo  zjištěno,  že  při  zápisu  e-mailové  adresy  do  adresáře  došlo 
k vynechání  pomlčky  za  číslem  732.  Naši  e-mailovou  zprávu  a  požadované  informace  jste 
proto z tohoto důvodu neobdržel.  Za uvedené nedopatření se Vám velice omlouváme.  
Vámi požadované informace Vám proto nyní zasíláme v příloze č. 2 A a 2 B tohoto dopisu. 
Poskytnutím  požadovaných  informací  vyřizujeme  Vaši  stížnost  v souladu  s  §  16a  odst.  5 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  
Příloha  
č. 1 – e-mail JID 20934/2014/KUUK ze dne 5. 2. 2014 
č. 2 A – kopie smlouvy s Mgr. M. Benešovou z roku 2009 včetně jejích příloh 
č. 2 B – seznam právních věcí s uvedením výše vyplacené odměny 
S pozdravem 
JUDr. Simona Hejnová 
vedoucí odboru  
Tel.: +420 475 657 111 
Url: www.kr-ustecky.cz  
IČ: 70892156 
Bankovní spojení: č. ú. 882733379/0800 
Fax: +420 475 200 245 
E-mail: xxxx@xxxxxxxxxx.xx  
DIČ: CZ70892156 
Datová schránka: t9zbsva 
 
strana 1 / 1