Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Validace emailove adresy na etrzby.cz'. 
GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ  
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 
Odbor komunikace 
Č. j.: 37389/18/7800-10080-202098 
K Vaší žádosti ze dne 4. dubna 2018 
Vyřizuje: Mgr. Kateřina Bloudková 
Tel.: 296 852 222 
E-mail: xxxxxxxxx@xx.xxxx.xx 
ID datové schránky: p9iwj4f 
Doručovací adresa: 
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx  
Věc: Poskytnutí informace 
Vážený pane,  
Generální  finanční  ředitelství  (dále  jen  „GFŘ“)  obdrželo  dne  4.  dubna  2018  Vaši  žádost 
o informace  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  v platném 
znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), kde požadujete poskytnout: 
Vážená paní, vážený pane, 
formulář na etrzby.cz neakceptuje znak + v emailové adrese, rad bych se dozvěděl, proč tak 
bylo rozhodnuto, kdo je za to zodpovědný a kdy to bude napraveno. 

Podle  §  14  odst.  5  písm.  d)  zákona  o  svobodném  přístupu  k informacím  Vám  poskytujeme 
následující  informaci.  Při  tvorbě  formuláře  jsme  použili  pravidlo,  které  dovoluje  pouze 
alfanumerické  znaky,  podtržítko,  tečku  a  pomlčku,  a  které  tudíž  zajišťuje  maximální 
spolehlivost  jak  z hlediska  bezpečnosti,  tak  kompatibility  se  všeobecně  rozšířenými 
(i staršími) technologiemi.  
Na Vaši žádost byl znak „+“ doplněn. 
S pozdravem 
Ing. Kateřina Vaidišová 
vedoucí Oddělení tiskového 
Elektronicky podepsáno
12.04.2018
Ing. Kateřina Vaidišová
vedoucí Oddelění tiskové a
zástupce ředitele Odboru
komunikace