Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Návrh státního rozpočtu'.

Tabulka č. 4
strana 1
Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců na rok 2018
z toho: 
Nárůst/snížení v roce 2018
Schválený rozpočet na rok 2017
Změny podle § 3 odst. 1 vyhlášky v roce 2017 v celoročním vyjádření 4)
prostředky z rozpočtu EU / finančních mechanismů na rok 2017
ostatní 
prostředky 
Kapitola: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj
prostředky
ostatní 
prostředky    
prostředky
ostatní 
prostředky    
prostředky
ostatní 
prostředky    
platby za
na platy 
na platy 
platby za
na platy 
počet 
průměrný 
na platy 
platby za
na platy 
počet 
na platy 
platby za
na platy 
počet 
prov.práci
a ostatní platby
prov.práci
zaměstnanců
zaměstnanců
plat
a ostatní platby
prov.práci
zaměstnanců
zaměstnanců
a ostatní platby
prov.práci
zaměstnanců
zaměstnanců
(OON)
zaměstnanců 
(mzdové náklady)
(OON)
(mzdové náklady)
(OON)
(mzdové náklady)
(OON)
v Kč
v Kč
v Kč
v Kč
v Kč
v Kč
v Kč
v Kč
v Kč
v Kč
v Kč
v Kč
a
1=2+3
2
3
4
5
6=7+8
7
8
9
14=15+16
15
16
17
18
19
Organizační složky státu celkem
464 381 157
30 129 845
434 251 312
790,00
45 807
186 592 917
22 713 060
163 879 857
317,00
540 750
0
540 750
0,00
112 800
0
v tom:
a) Státní správa celkem
458 713 340
29 869 528
428 843 812
775,00
46 112
186 592 917
22 713 060
163 879 857
317,00
0
0
0
0,00
112 800
0
v tom :
I. Ústřední orgán státní správy   
458 713 340
29 869 528
428 843 812
775,00
46 112
186 592 917
22 713 060
163 879 857
317,00
0
0
0,00
112 800
0
z toho : rozpočtová položka 5011
67 305 615
119,00
47 133
0
               rozpočtová položka 5013
361 538 197
656,00
45 927
163 879 857
317,00
0
               rozpočtová položka 5022
1 622 400
0
112 800
b) Ostatní organizační složky státu celkem
5 667 817
260 317
5 407 500
15,00
30 042
0
0
0,00
540 750
540 750
0,00
0
0
z toho : rozpočtová položka 5011
5 407 500
15,00
30 042
540 750
0
               rozpočtová položka 5013
0
0,00
0
0
Příspěvkové organizace celkem 1)
314 256 339
30 569 098
283 687 241
589,00
40 137
224 674 363
24 055 000
200 619 363
482,00
1 990 680
1 990 680
0,00
0
0
z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
38 563 039
76,00
42 284
1 990 680
0
           Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě
245 124 202
513,00
39 819
200 619 363
482,00
0
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem
778 637 496
60 698 943
717 938 553
1 379,00
43 385
411 267 280
46 768 060
364 499 220
799,00
2 531 430
0
2 531 430
0,00
112 800
0
1) Organizace odměňující podle zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a/či podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění podle pozd
2.  ě
jší
ěh ch předpisů
Schváleno vládou:
2) Ve struktuře rozdělení na OPŘO, RgŠ ÚSC, RgŠ MŠMT uvádí pouze kapitola MŠMT
novela NV 564/2006 - sloučení stupnic 1-3 k 1.7.2017
koeficient pro nárůst na 5011/Platy SPO
3) Lze využít údajů z finální verze formuláře č. 1/2 z roku N-2 
ÚÚR 5011
540 750
0,00
4) Rozpočtová opatření trvalého charakteru (v a-hlavičce zatržen příznak "změna trvalá") v celoročním vyjádření
PO platy
1 990 680
koeficient pro nárůst na 5012
5) Jde o již vytvořenou rezervu ve VPS ke konkrétnímu účelu, nikoliv o návrh nad rámec. Požadavek nad rámec patří do sloupců 32-35 (zdroj SR); požadavek na vytvoření rezervy ve VPS patří do sloupců 40-43. 
0,00
koeficient pro nárůst na 5013/Platy SPO
Poznámky:
0,00
Ve sloupcích, které se týkají počtu zaměstnanců se uvádí přepočtený počet zaměstnanců (se zohledněním úvazků i přepočtu na celorok). Údaj je zaokrouhlen na 2 desetinná místa. 
koeficient pro nárůst na 5021/OON
Prostředky, které se týkají navýšení kofinancování z národních zdrojů vztahující se k části EU/FM (uvedené ve sloupcích 36-39) se v případě, že kapitola navrhuje krytí na 
0,00
vrub OBV uvedou ve sloupcích 24-27, v případě, že navrhuje krytí nad rámec rozpočtu uvede do sloupců 32-35. Do komentáře je třeba uvést rozlišení podle zdroje 
(nástrojové třídění) tak, aby byla zajištěna návaznost na vzor formuláře 9/4 v této vyhlášce. 
"N-2" se rozumí rok předcházející roku N-1; "N-1" se rozumí rok předcházející roku N; "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu; 
Strukturu uvedenou ve sloupci "a" Ministerstvo financí může zpřesnit v souladu s platnými právními předpisy,
Zodpovědná osoba: Ing. Ladislav Váňa
Datum, podpis, telefon: 22486 1286


Tabulka č. 4
Tabulka č. 4
Strana  2
Změny podle  § 3 odst. 2 vyhlášky bez dopadu na saldo státního rozpočtu v roce 2018
Přesuny a delimitace v rámci návrhu objemu prostředků na platy zaměstnanců, 
Zvýšení (snížení) na vrub ostatních běžných výdajů v rámci zadaného 
Zvýšení na vrub rezervy vytvořené v kapitole VPS 5) 
ostatních plateb za provedenou práci a počtu zaměstnanců na rok 2018
nepřekročitelného objemu výdajů 
Kapitola: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj
prostředky
ostatní 
prostředky    
prostředky
ostatní 
prostředky    
prostředky
ostatní 
prostředky    
na platy 
platby za
na platy 
počet 
na platy 
platby za
na platy 
počet 
na platy 
platby za
na platy 
počet 
a ostatní platby
prov.práci
zaměstnanců
zaměstnanců
a ostatní platby
prov.práci
zaměstnanců
zaměstnanců
a ostatní platby
prov.práci
zaměstnanců
zaměstnanců
(mzdové náklady)
(OON)
(mzdové náklady)
(OON)
(mzdové náklady)
(OON)
v Kč
v Kč
v Kč
v Kč
v Kč
v Kč
v Kč
v Kč
v Kč
a
20=21+22
21
22
23
24=25+26
25
26
27
28=29+30
29
30
31
Organizační složky státu celkem
-460 743
0
-460 743
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
v tom:
a) Státní správa celkem
-460 743
0
-460 743
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
v tom :
I. Ústřední orgán státní správy   
-460 743
-460 743
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
z toho : rozpočtová položka 5011
-6 408 698
               rozpočtová položka 5013
5 947 955
               rozpočtová položka 5022
b) Ostatní organizační složky státu celkem
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
z toho : rozpočtová položka 5011
               rozpočtová položka 5013
Příspěvkové organizace celkem 1)
460 743
596 654
-135 911
0,00
19 146 920
3 723 346
15 423 574
0,00
0
0
0,00
z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
460 743
           Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě
-596 654
15 423 574
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem
0
596 654
-596 654
0,00
19 146 920
3 723 346
15 423 574
0,00
0
0
0
0,00
Ústřední orgán
-460 743
Příspěvkové organizace
5 011
-6 408 698
CRR IROP (15 % pro 25 st. zam.)
2 040 795
5 013
5 947 955
CRR IROP  
3 723 346
460 743
Systemizace k 1. 6. 2017
CT OPZ2014+ (5011)
460 743
CRR IROP
3 960 317
CRR OPTP2014+ (5013)
-596 654
CRR OPTP 2014+
2 036 736
CRR IROP  
476 654
CRR Cíl 2
339 456
CRR Cíl 2
120 000
CRR systemizace st. zam.
7 046 270
Úhrnem
596 654
-596 654
Celkem
13 382 779
Ústřední orgána
IROP
-264 706
-4 411 765
OPTP 2014+
-882 353
-4 411 765
OPZ
-790 015
-941 587
Cíl 2
-300 000
Celkem UO
-1 937 074
-10 065 117

Tabulka č. 4
Tabulka č. 4
Strana 3
Požadavky na zvýšení nad rámec zadaného nepřekročitelného objemu výdajů podle § 2 odst. 6 vyhlášky
Prostředky z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů 
Prostředky z národních zdrojů (bez zahrnutí prostředků z rozpočtu EU a 
Celkový požadavek resortu
vybilancované na vrub zvýšených příjmů a výdajů bez národních prostředků 
prostředků z finančních mechanismů)
na spolufinancování 
Kapitola: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj
prostředky
ostatní 
prostředky    
prostředky
ostatní 
prostředky    
prostředky
ostatní 
prostředky    
na platy 
platby za
na platy 
počet 
na platy 
platby za
na platy 
počet 
na platy 
platby za
na platy 
počet 
průměrný 
a ostatní platby
prov.práci
zaměstnanců
zaměstnanců
a ostatní platby
prov.práci
zaměstnanců
zaměstnanců
a ostatní platby
prov.práci
zaměstnanců 
zaměstnanců
plat
(mzdové náklady)
(OON)
(mzdové náklady)
(OON)
(mzdové náklady)
(OON)
v Kč
v Kč
v Kč
v Kč
v Kč
v Kč
v Kč
v Kč
v Kč
v Kč
45=2-
46=3-
47=4-
a
32=33+34
33
34
35
36=37+38
37
38
39
44=45+46
7+11+15+18+21+25+29+33+37
8+12+16+19+22+26+30+34+38+4 9+13+17+23+27+31+35+3
48
+41
2
9+43
Organizační složky státu celkem
24 196 925
0
24 196 925
12,00
111 439 350
11 736 308
99 703 042
332,00
412 786 822
19 265 893
393 520 929
817,00
40 139
v tom:
a) Státní správa celkem
23 661 582
0
23 661 582
12,00
111 439 350
11 736 308
99 703 042
332,00
406 042 912
19 005 576
387 037 336
802,00
40 216
v tom :
I. Ústřední orgán státní správy   
23 661 582
23 661 582
12,00
111 439 350
11 736 308
99 703 042
332,00
406 042 912
19 005 576
387 037 336
802,00
40 216
z toho : rozpočtová položka 5011
-2 618 366
-20,00
6 606 828
22
64 885 379
121,00
44 687
               rozpočtová položka 5013
26 279 948
32,00
93 096 214
310,00
322 151 957
681,00
39 421
               rozpočtová položka 5022
1 735 200
b) Ostatní organizační složky státu celkem
535 343
535 343
0,00
0
0
0,00
6 743 910
260 317
6 483 593
15,00
36 020
z toho : rozpočtová položka 5011
535 343
6 483 593
15,00
36 020
               rozpočtová položka 5013
0
0,00
0
Příspěvkové organizace celkem 1)
4 998 388
4 998 388
0,00
270 032 986
26 350 000
243 682 986
567,00
380 642 415
33 269 098
347 373 317
674,00
42 949
z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
3 649 835
2,00
1 752 811
4,00
46 417 108
82,00
47 172
           Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě
1 348 553
-2,00
241 930 175
563,00
300 956 209
592,00
42 364
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem
29 195 313
0
29 195 313
12,00
381 472 336
38 086 308
343 386 028
899,00
793 429 237
52 534 991
740 894 246
1 491,00
41 409
Ústřední orgána
Ústřední orgána
Pohřebnictví
0
1 509 336
3 IROP
1 517 500
25 490 000
110
Ostatní
0
0
9 OPTP 2014+
9 503 391
74 213 042
208
Celkem ÚO
0
1 509 336
12 OPZ
0
0
14
Optimalizace na platových položkách
Cíl 2
715 417
0
0
ÚO 5011
-8 500 000
-20 Celkem UO
11 736 308
99 703 042
332
ÚO 5013
8 500 000
20 PO
Úpravy SR části - narovnání na systemizaci
IROP
23 800 000
204 923 596
483
ÚO 5011 - IROP
74 590
OPTP 2014+
15 265 214
33
ÚO 5013 - IROP
-74 590
OPZ (5011)
1 752 811
4
ÚO 5011 - OPTP
1 091 321
Cíl 2
2 550 000
21 741 365
47
ÚO 5013 - OPTP
-1 091 321
Celkem PO
26 350 000
243 682 986
567
Doplnění systemizace
Úhrnem kapitola
38 086 308
343 386 028
899
ÚO 5013
9 Úpravy EU části - 1 rok - narovnání na systemizaci
ÚO 5011 - IROP
422 679
1