Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Návrh státního rozpočtu'.

Rozpis rozpočtu výdajů kapitoly 317 - Ministerstvo pro místní rozvoj na rok 2018
Tabulka č. 3
List č. 1
317 Ministerstvo pro místní rozvoj
Paragraf
Schválený 
214300
361200
361500
363200
363500
363600
363900
366100
366900
369100
369900
Celkem návrh 
Rozpočtová položka
rozpočet 2017
Ostatní záležitosti v 
2018
Bytové 
Podpora 
Územní 
Kom. služby a 
Činnost ústředního 
Ostatní 
Mezinárodní 
Cestovní ruch
hypotečních  Pohřebnictví
Územní rozvoj
oblasti bydlení, KS a 
hospodářství
plánování
územní rozvoj j. n.
orgánu
správa j. n.
spolupráce
úvěrů
úz. rozvoje
Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. 
5011
72 713 115
0
0
0
64 885 379
0
0
6 483 593
71 368 972
místech
Platy zam. na služebních místech podle zák. o státní 
5013
361 538 197
0
0
0
322 151 957
0
0
0
322 151 957
službě
5021
Ostatní osobní výdaje
28 107 445
0
0
0
16 870 376
0
0
260 317
17 130 693
5022
Platy představitelů státní moci a některých orgánů
1 622 400
0
0
0
1 735 200
0
0
0
1 735 200
5024
Odstupné
400 000
0
0
0
400 000
0
0
0
400 000
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na 
5031
143 249 194
0
0
0
102 187 319
0
0
1 681 157
103 868 476
stát
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
49 488 230
0
0
0
36 787 433
0
0
605 216
37 392 649
5041
Odměny za užití duševního vlastnictví
450 000
0
0
0
450 000
0
0
0
450 000
5132
Ochranné pomůcky
67 500
0
0
0
30 000
0
0
0
30 000
5133
Léky a zdravotnický materiál
72 000
0
0
0
50 000
0
0
0
50 000
5134
Prádlo, oděv a obuv
36 000
0
0
0
20 000
0
0
0
20 000
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
500 000
0
0
0
305 050
0
0
144 000
449 050
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5 242 000
0
0
0
3 769 950
0
0
135 000
3 904 950
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
14 426 600
0
0
0
12 144 943
0
0
432 000
12 576 943
5142
Kursové rozdíly ve výdajích
225 900
0
0
0
225 000
0
0
900
225 900
5151
Studená voda
1 260 000
0
0
0
1 170 000
0
0
90 000
1 260 000
5152
Teplo
405 000
0
0
0
108 000
0
0
297 000
405 000
5153
Plyn
4 641 911
0
0
0
3 315 863
0
0
900
3 316 763
5154
Elektrická energie
15 945 356
0
0
0
10 235 031
0
0
198 000
10 433 031
5156
Pohonné hmoty a maziva
4 806 000
0
0
0
4 106 000
0
0
36 000
4 142 000
5161
Poštovní služby
1 098 000
0
0
0
500 000
0
0
18 000
518 000
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
9 377 050
0
0
0
3 233 983
0
0
810 000
4 043 983
5163
Služby peněžních ústavů
9 177 000
0
4 500 000
0
0
3 241 500
0
0
72 000
7 813 500
5164
Nájemné
5 492 172
0
0
0
2 628 750
0
0
31 500
2 660 250
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
44 792 086
0
0
0
35 505 270
0
0
90 000
35 595 270
5167
Služby školení a vzdělávání
2 361 600
0
0
0
434 950
0
0
54 000
488 950
Zpracování dat a služby související s inf.a 
5168
97 023 221
0
0
0
415 606 612
0
0
0
415 606 612
komunik.technol.
5169
Nákup ostatních služeb
717 095 953
0
0
0
759 764 064
0
44 420 000
1 780 267
805 964 331
5171
Opravy a udržování
14 473 000
0
0
0
21 007 950
0
0
450 000
21 457 950
5172
Programové vybavení
18 000
0
0
0
0
0
0
18 000
18 000
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
20 789 400
0
0
0
13 976 912
0
0
270 000
14 246 912
5175
Pohoštění
7 720 296
0
0
0
1 940 310
0
0
13 500
1 953 810
5176
Účastnické poplatky na konference
3 969 800
0
0
0
588 240
0
0
45 000
633 240
5179
Ostatní nákupy jinde nezařazené
10 500
0
0
0
9 000
0
0
0
9 000
5189
Ostatní poskytované zálohy a jistiny
72 000
0
0
0
72 000
0
0
0
72 000
5192
Poskytnuté náhrady
4 500
0
9 000 000
0
0
207 000
0
0
0
9 207 000
5194
Věcné dary
9 207 000
0
0
0
450 000
0
0
0
450 000
Neinvestiční transfery vybraným podnikatelským 
5215
450 000
0
18 840
0
0
0
0
0
18 840
subjektům ve

Rozpis rozpočtu výdajů kapitoly 317 - Ministerstvo pro místní rozvoj na rok 2018
Tabulka č. 3
List č. 2
317 Ministerstvo pro místní rozvoj
Paragraf
Schválený 
214300
361200
361500
363200
363500
363600
363900
366100
366900
369100
369900
Celkem návrh 
Rozpočtová položka
rozpočet 2017
Ostatní záležitosti v 
2018
Bytové 
Podpora 
Územní 
Kom. služby a 
Činnost ústředního 
Ostatní 
Mezinárodní 
Cestovní ruch
hypotečních  Pohřebnictví
Územní rozvoj
oblasti bydlení, KS a 
hospodářství
plánování
územní rozvoj j. n.
orgánu
správa j. n.
spolupráce
úvěrů
úz. rozvoje
Neinvestiční transfery obecně prospěšným 
5221
39 432
150 000 000
63 387
0
0
0
0
0
150 063 387
společnostem
5222
Neinvestiční transfery spolkům
130 891 357
6 930 000
8 122 522
0
0
3 150 000
0
7 000 000
25 202 522
Neinvestiční transfery církvím a náboženským 
5223
8 550 715
0
6 502 040
0
0
0
0
0
6 502 040
společnostem
5225
Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek
38 179
0
19 657
0
0
0
0
0
19 657
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 
5229
13 950 000
0
0
0
0
1 001 420
0
0
1 001 420
organiz
5312
Neinvestiční transfery státním fondům
108 000 000
0
0
0
0
107 700 000
0
0
107 700 000
5321
Neinvestiční transfery obcím
141 436 992
0
407 734
182 275 673
0
0
0
0
0
182 683 407
5323
Neinvestiční transfery krajům
29 740 393
0
5 152 972
0
0
0
0
0
5 152 972
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
5331
197 326 800
389 508 184
0
111 920 112
0
0
0
0
501 428 296
organizacím
Neinvestiční transfery školským právnickým 
5333
539 799 348
0
500
0
0
0
0
0
500
osobámzřízeným st
Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 
5336
393 515 801
0
0
0
438 762 309
0
0
0
438 762 309
organizacím
5342
Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů
10 619 493
0
0
0
7 827 572
0
0
129 672
7 957 244
5361
Nákup kolků
5 400
0
0
0
0
0
0
900
900
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
135 000
0
0
0
126 000
0
0
9 000
135 000
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
270 000
0
0
0
270 000
0
0
0
270 000
5424
Náhrady mezd v době nemoci
222 500
0
0
0
0
0
0
22 500
22 500
5429
Ostatní náhrady placené obyvatelstvu
630 000
0
0
0
630 000
0
0
0
630 000
5499
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
1 800 000
Neinvestiční transfery mezinárodním vládním 
5511
3 200 000
0
0
0
0
0
3 200 000
0
3 200 000
organizacím
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
39 069 366
0
0
0
23 195 048
0
0
0
23 195 048
6111
Programové vybavení
94 500 000
0
0
0
138 998 520
0
0
0
138 998 520
6122
Stroje, přístroje a zařízení
3 509 000
0
0
0
4 000 000
0
0
0
4 000 000
6125
Výpočetní technika
30 150 000
0
0
0
8 463 756
0
0
0
8 463 756
Investiční transfery vybraným podnikatelským subjektům 
6315
1 000 000
0
918 586
0
0
0
0
0
918 586
ve vl
6321
Investiční transfery obecně prospěšným společnostem
1 773 761
10 000 000
249 857
0
0
0
0
0
10 249 857
6322
Investiční transfery spolkům
10 013 458
0
803 470
0
0
0
0
0
803 470
Investiční transfery církvím a náboženským 
6323
48 450
0
9 684 026
0
0
0
0
0
9 684 026
společnostem
6324
Investiční transfery společenstvím vlastníků jednotek
7 796 213
0
2 430 844
0
0
0
0
0
2 430 844
6341
Investiční transfery obcím
1 780 540 526
0
300 459 027
19 592 266
1 142 149 866
0
0
0
0
0
1 462 201 159
6342
Investiční transfery krajům
425 071 103
0
99 608 485
0
0
0
0
0
99 608 485
6351
Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
1 000 000
1 000 000
0
0
0
0
0
0
1 000 000
6909
Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené
10 361 841 986
50 000 000
491 586 049
0
0
0
0
0
541 586 049
Celkový výsledek
15 984 813 699
607 438 184
300 459 027
4 500 000
9 000 000
20 000 000
1 949 586 774
111 920 112
2 462 387 247
111 851 420
47 620 000
21 178 422
5 645 941 186