Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Návrh státního rozpočtu'.

Tabulka č. 1
Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj v roce 2018

Ukazatel
Rok 2018
Příjmy celkem
2 115 486 308
Výdaje celkem
5 645 941 186
Specifické ukazatele - příjmy 
Daňové příjmy1)
1 500 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem
2 113 986 308
v tom:  příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem
2 080 486 308
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem
33 500 000
Specifické ukazatele - výdaje 
Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu
4 076 442 002
v tom:  Horská služba
160 000 000
ostatní výdaje na regionální rozvoj a cestovní ruch
3 916 442 002
Podpora bydlení
426 859 027
Územní plánování a stavební řád
44 528 422
Ostatní činnosti resortu
1 098 111 735
Průřezové ukazatele 
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
412 786 822
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)
141 261 125
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
7 957 244
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
71 368 972
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě
322 151 957
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.
0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky 
2 578 725 766
celkem
v tom:  ze státního rozpočtu
498 239 458
podíl rozpočtu Evropské unie
2 080 486 308
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem
3 721 641 474
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
1